Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1582. Odlok o komunalnih taksah v Občini Bled, stran 2125.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91), prvega in četrtega odstavka 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 14. seji dne 11. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Bled
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse na območju Občine Bled.
2. člen
V Občini Bled se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo trgov in drugih javnih površin, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, transparentih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto in jo objavi v javnem glasilu.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne ali fizične osebe, ki uporabljajo predmete in storitve, za katere se plačujejo komunalne takse.
4. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil občino o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
5. člen
Zavezanec je dolžan prijaviti občini nastanek taksne obveznosti 8 dni pred njenim nastankom.
V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec prijaviti število taksnih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.
6. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti občini in plačati predpisano takso pred pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta.
7. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
8. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v gotovini vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, mu občina predpiše plačilo takse s posebno odločbo. Takso je zavezanec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu odločbe.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
9. člen
V primeru, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, se mu taksna obveznost ne zmanjša.
10. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti občini, ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama oziroma komunalno redarska služba občine.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi. Izterjavo taksnih obveznosti opravlja Republiška uprava za javne prihodke.
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh letih po preteku let, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
12. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Bled.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalno redarska služba občine.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti v roku, določenem v 5. členu odloka;
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti ali ne plača predpisane takse v skladu s 6. členom odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V letu 1996 je vrednost točke za odmero taksnih obveznosti 10 SIT.
16. člen
Taksne predmete za leto 1996 morajo zavezanci prijaviti v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se v Občini Bled ne uporablja več odlok o komunalnih taksah Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 1/92 in 31/93).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-2/96-11-03
Bled, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih lokalih se plača:
– letna taksa                     1000 točk
– dnevna taksa                      3 točke
Opomba:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat, ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, igralnice, hoteli, planinski domovi, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
.                             točke
a) za avtomatsko kegljišče od steze             1000
b) za elektronski igralni avtomat             10.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski)           5.000
d) za druga igralna sredstva                5.000
e) za igralne avtomate za posebne igre na srečo      10.000
Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo naprave z elektronskim krmiljenjem mehanizma.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave kot so razni stenski avtomati, namizni nogomet, pikado, košarka, marjanca in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
3. Za igralna sredstva za posebne igre na srečo se štejejo mehanične, elektronske ali podobne naprave (ruleta, black jack, poker ipd.).
4. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
5. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.
6. Plačilo komunalne takse od igralnih avtomatov v igralnicah bo razdeljeno na mesečne obroke, z rokom plačila – zadnji dan v mesecu.
Tarifna številka 3
Za uporabo trgov in javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene, se plača taksa:
– za vsak uporabljeni m2 površine: dnevno 2 točki
Opomba:
1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.
2. Taksa se ne plača za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in umetne obrti in za dobrodelne namene.
Tarifna številka 4
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:
1. za uporabo pristajališč in pristopov k jezeru za čolne in druge plovne objekte se plača na jezeru letna taksa:
a) za registrirane čolne in druga
komercialna plovila              400 točk od sedeža
b) za jadrnice               500 točk od jadrnice
2. kočijaži, ki parkirajo na parkirišču
za kočijaže na Bledu, plačajo letno takso       2000 točk
3. za kioske: za vsak m2 dnevno
– prodaja pijač, hrane, sadja in zelenjave        20 točk
– prodaja ostalih stvari                 15 točk
4. za stojnice: za vsak m2 dnevno
– prodaja pijač, hrane, sadja in zelenjave        15 točk
– prodaja ostalih stvari                 10 točk
5. za premične gostinske prikolice
in premične prodajne objekte za prodajo
blaga zunaj prodajaln              dnevno 200 točk
6. za cirkus in zabavni park:
za vsak m2 dnevno                    2 točki
7. za priložnostna parkirišča, kjer se pobira parkirnina:
dnevno za vsako motorno vozilo              10 točk
Opomba:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
2. Plačila te takse so oproščeni tekmovalni regatni čolni, kajaki, kanuji in čolni, ki jih za kratek čas postavljajo na jezero regatni tekmovalci ter reševalni čolni.
3. Plačilo takse pod točko 1 in točko 2 bo razdeljeno na štiri obroke, z rokom plačila - zadnji dan v tromesečju.
4. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in premične gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih.
5. Za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in umetne obrti se taksa ne plača.
Tarifna številka 5
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, transparentih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja
– do 2 m2                     500 točk letno
– nad 2 m2                    1000 točk letno
2. če so začasnega značaja
– do 2 m2                     2 točki dnevno
– nad 2 m2                    4 točke dnevno
Opomba:
1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.
2. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščeni organizatorji dobrodelnih prireditev.
3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah in lastnem zemljišču, ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni.
4. Komunalna taksa se ne plača za reklame, objave in oglase, namenjene dejavnosti, ki se financira iz občinskega proračuna.
Tarifna številka 6
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
– do 2 m2                    1500 točk letno
– nad 2 m2                    3000 točk letno
Opomba:
1. Taksni zavezanec je lastnik blaga, ki je razstavljeno.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti