Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1639. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredba o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje prosto pri uvozu blaga, stran 2179.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga
1. člen
V uredbi o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št.75/95) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“(1) carinski kontingent se določi na nivoju devetmestne tarifne številke carinske nomenklature, in sicer za vse blago, ki se uvršča v posamezno devetmestno tarifno številko, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:
1. če se enako ali primerljivo blago oziroma nadomestno blago ne proizvaja ali ne proizvaja v zadostni količini na carinskem območju Republike Slovenije ali če domači proizvajalci enakega ali primerljivega oziroma nadomestnega blaga ne morejo zagotoviti domačemu porabniku v običajnem roku in
2. če se proizvodi, uvrščeni v posamezno devetmestno tarifno številko:
– uporabijo v nadaljnji proizvodnji (surovine in repromaterial) ali;
– pretežno uporabljajo oziroma uporabijo pri proizvodnji ali opravljanju storitev na domačem ali tujem trgu (oprema, drobno orodje in pomožni material) in
3. če se z določitvijo carinskega kontingenta poveča konkurenčnost domačih proizvajalcev in izvajalcev storitev na domačem trgu v primerjavi s tujimi konkurenti.”
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) “Nadomestno blago” v smislu te uredbe pomeni blago, ki je razvrščeno praviloma v isto devetmestno tarifno številko carinske nomenklature vendar najmanj v isto šestmestno tarifno številko ter bi se ga lahko uporabilo namesto uvoženega blaga čeprav ima drugačne tehnične lastnosti, uporaba tega blaga pa ne vpliva na samo vrsto pridobljenih proizvodov oziroma nudenih storitev.”
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke:
– točen naziv in naslov vlagatelja;
– devetmestno tarifno številko in poimenovanje iz carinske nomenklature za blago za katerega vlagatelj predlaga določitev carinskega kontingenta;
– trgovsko ime blaga z natančnim (razpoznavnim) opisom blaga tako, da ga je na njegovi podlagi mogoče prepoznati kot drugačnega od ostalega pod isto devetmestno številko (tehnični opis blaga, ipd.);
– utemeljitev predloga (neobstoječa domača proizvodnja enakega ali primerljivega oziroma nadomestnega blaga, količinsko nezadostna proizvodnja), povečanje konkurenčnosti na domačem ali tujem trgu v smislu izpolnjevanja kriterijev iz 3. in 4. člena te uredbe;
– razpoložljive letne podatke iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, kolikor se predlaga količinsko omejen carinski kontingent.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Domači porabniki ali skupina porabnikov, ki zahtevek iz prvega odstavka tega člena podajo samostojno ministrstvu, pristojnemu za ekonomske odnose s tujino, posredujejo kopijo zahtevka tudi Službi za ekonomske odnose s tujino Gospodarske zbornice Slovenije. Kopiji zahtevka mora biti praviloma priložena dokumentacija (prospekti s tehničnimi podatki ali podobna dokumentacija) iz katere je natančneje razvidno za kakšno blago se predlaga carinski kontingent. Gospodarska zbornica Slovenije oziroma Obrtna zbornica Slovenije na podlagi kopije zahtevka poda mnenje o izpolnjevanju kriterijev iz 3. in 4. člena te uredbe oziroma ustreznosti določitve carinskega kontingenta iz vidika zaščite domače proizvodnje. Gospodarska zbornica Slovenije lahko zahteva od vlagatelja dopolnitev zahtevka z dodatnimi informacijami, ki so potrebne za opredelitev njenega mnenja.”
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose s tujino, po pridobljenih mnenjih in informacijah navedenih v prvem in tretjem odstavku tega člena ugotovi ali so izpolnjeni kriteriji iz 3. in 4. člena te uredbe. Kolikor so ti kriteriji izpolnjeni in ministrstvo oceni, da je predlog v skladu s tekočo ekonomsko politiko, predlaga Vladi Republike Slovenije določitev carinskega kontingenta v skladu z določbami te uredbe.”
3. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Ne glede na določbo iz 1. točke prejšnjega odstavka, lahko Vlada Republike Slovenije določi uporabo večjega znižanja carinske stopnje v skladu s tekočo ekonomsko politiko in upoštevajoč razmere v določeni proizvodnji.”
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/95-14/3-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti