Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1575. Pravilnik o zbirkah podatkov, stran 2112.

Na podlagi 9. točke prvega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95), 32. člena zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95) in 27. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95 in 8/96), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o zbirkah podatkov
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, vodenja in vzdrževanja zbirk podatkov ter posredovanja osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence) o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) ter predpisuje obrazec izkaznice vojnega veterana in obrazec potrdila o statusu žrtve vojnega nasilja.
I. EVIDENCE
2. člen
Evidenca o upravičencih vsebuje osebne podatke iz 112. člena zakona o vojnih invalidih, 30. člena zakona o vojnih veteranih in 25. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja.
Vsebina evidence o upravičencih je predpisana v prilogi l, ki je sestavni del tega pravilnika.
V evidenco se ne vnašajo podatki o pravicah, ki upravičencu niso bile priznane.
3. člen
Upravna enota vodi in vzdržuje evidenco o upravičencih, ki imajo stalno prebivališče na območju upravne enote (aktivna evidenca).
Pristojna upravna enota vodi in vzdržuje posebno evidenco o upravičencih – tujcih s stalnim prebivališčem v tujini.
4. člen
Upravna enota zbira osebne podatke za oblikovanje evidence na podlagi že obstoječih evidenc o upravičencih, na podlagi dokumentacije zbrane v postopkih za priznanje njihovih pravic ter neposredno od upravičencev, na katere se podatki nanašajo.
5. člen
Evidenca se oblikuje in vodi po abecednem vrstnem redu priimkov upravičencev, ki se oštevilčijo.
Po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za vojne invalide, lahko upravna enota določi tudi drugačen način vodenja evidence, ki je prilagojen avtomatski obdelavi podatkov ter omogoča zbiranje in posredovanje podatkov za statistične namene.
6. člen
Upravna enota vodi in vzdržuje evidenco o upravičencih s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov.
Evidenco iz prejšnjega odstavka je upravna enota dolžna hraniti in vzdrževati tudi v obliki iztiskanega računalniškega izpisa evidence in kot rezervno kopijo v elektronski obliki.
7. člen
Uporaba programske opreme in dostop do osebnih podatkov iz evidence morata biti varovana z gesli za avtorizacijo in identifikacijo programov in opreme, ki nepooblaščenim preprečujejo dostop do osebnih podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
Računalniški izpis evidence mora biti shranjen na način, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov in preprečuje njihovo uničenje.
8. člen
Upravna enota sproti vpisuje spremembe in popravke osebnih podatkov ter spremembe vrste in obsega uveljavljenih pravic.
Ob vpisu spremembe ali popravka osebnega podatka se v evidenco vpiše datum vnosa spremembe ali popravka.
9. člen
Ob izgubi statusa upravičenca, ob preselitvi upravičenca na območje druge upravne enote ter po njegovi smrti, se osebni podatki o upravičencu prenesejo v posebno evidenco (pasivna evidenca).
Iz vsebine pasivne evidence mora biti razvidno, na podlagi katerega razloga iz prejšnjega odstavka se osebni podatki o upravičencu vodijo v tej evidenci.
10. člen
Osebne podatke iz evidence sme upravna enota posredovati drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve upravičenca, na katerega se nanašajo.
Uporabniki iz prejšnjega odstavka morajo navesti pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov in se ob tem zavezati, da jih bodo uporabili samo za namene, za katere so jih prejeli.
Če nameravajo uporabniki uporabljati osebne podatke za statistične, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne ali druge podobne namene, se lahko osebni podatki o upravičencih posredujejo le na način in v obliki, ki ne omogoča identifikacije upravičencev, na katere se podatki nanašajo.
Upravna enota mora za vsako posredovanje osebnih podatkov po prvem in tretjem odstavku tega člena v evidenci upravičenca označiti, komu, kdaj in za kakšne namene so bili osebni podatki posredovani.
Ne glede na pogoje iz tega člena je upravna enota dolžna posredovali osebne podatke iz evidence v uporabo in hrambo pristojnemu ministrstvu za opravljanje nalog, za katere je pooblaščeno z zakonom.
11. člen
Upravna enota posreduje osebne podatke drugim uporabnikom z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi, ki zagotavljajo varnost in tajnost podatkov.
Upravna enota posreduje osebne podatke na nosilcu zapisa za avtomatsko obdelavo podatkov (disketa) s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju.
Osebni podatki iz računalniško vodene evidence o upravičencih se drugim uporabnikom posredujejo z elektronsko pošto, faksimilnimi napravami ali računalniškim prenosom podatkov preko modema.
Prenos podatkov z računalniško faksimilno pošto je treba zavarovati z geslom za identifikacijo.
Prepis oziroma kopija računalniškega izpisa evidence ali njenega dela se uporabnikom pošilja s faksimilnimi sredstvi, s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju.
12. člen
Upravna enota v svojih notranjih aktih določi način varovanja prostorov in naprav, s katerimi se obdelujejo osebni podatki ter predpiše ukrepe za zagotavljanje varnosti zbiranja, obdelave, hrambe in posredovanja osebnih podatkov.
II. IZKAZNICA IN POTRDILO
13. člen
Vojnemu veteranu se izda izkaznica vojnega veterana (v nadaljnjem besedilu: izkaznica). Obrazec izkaznice je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Žrtvi vojnega nasilja se izda potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo). Obrazec potrdila je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Izkaznica ima številko, ki jo določi pristojno ministrstvo.
V potrdilo se vpiše evidenčno številko in datum izdaje potrdila.
14. člen
Upravna enota izda izkaznico za trajno.
Če upravičenec izgubi izkaznico, mu upravna enota izda dvojnik na podlagi dokazila, da je bila izgubljena listina preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dvojnik izkaznice se izda tudi, če je ta postala neuporabna. Če je neuporabno izkaznico še mogoče prepoznati, jo mora upravičenec pred izdajo dvojnika vrniti upravni enoti, če pa je ni mogoče prepoznati, mora predložiti dokazilo, da je bila preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Upravna enota vodi register izdanih izkaznic in potrdil. V register se vpiše: številko izkaznice oziroma potrdila, ime in priimek upravičenca, rojstne podatke ter datum izdaje izkaznice oziroma potrdila.
Upravičencu se na njegovo zahtevo lahko izda več potrdil o statusu žrtve vojnega nasilja.
16. člen
Upravna enota mora vzpostaviti evidenco o upravičencih najpozneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o vsebini in načinu vodenja evidence o uživalcih denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 45/88).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-03/8-96
Ljubljana, dne 22. aprila 1996.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
Priloga 1

1. UPRAVNA ENOTA ................................................

2. ŠIFRA SPISA ..................................................

3. ZAPOREDNA ŠTEVILKA ...........................................

4. PRIIMEK IN IME ...............................................

5. DRŽAVLJANSTVO ................................................

6. EMŠO .........................................................

7. ŠTEVILKA IZKAZNICE:

- številka izkaznice ............................................

- številka potrdila .............................................

- datum izdaje izkaznice oziroma potrdila .......................

8. ROJSTNI PODATKI:

- datum rojstva .................................................

- kraj rojstva ..................................................

- država rojstva ................................................

9. PREBIVALIŠČE:

- stalno prebivališče ...........................................

- začasno prebivališče ..........................................

10. KATEGORIJA VOJNEGA VETERANA:

- osebni upravičenec ............................................

- družinski upravičenec .........................................

11. KATEGORIJA ŽRTVE VOJNEGA NASILJA:

- osebni upravičenec

- družinski upravičenec

12. ČAS, KI JE BIL PODLAGA ZA PRIZNANJE STATUSA .................

13. DOKUMENT, KI JE BIL PODLAGA ZA PRIZNANJE STATUSA ............

- številka dokumenta ............................................

- datum izdaje dokumenta ........................................

- organ, ki ga je izdal .........................................

14. PODATKI O VRSTI IN OBSEGU PRAVIC:
A) PREJEMKI VOJNIH VETERANOV IN ŽRTEV VOJNEGA NASILJA

- veteranski dodatek

- dodatek za pomoč in postrežbo

- letni prejemek

- doživljenska mesečna renta

- zdravstveno varstvo (obvezno, dodatno)

- zdraviliško in klimatsko zdravljenje

- leto zadnjega zdravljenja .....................................

- brezplačna vožnja

- priznanje pokojninske dobe za čas .............................

- pokojnina pod ugodnejšimi pogoji

- pogrebnina

B) INVALIDSKI PREJEMKI
PODATKI O INVALIDSKEM STATUSU IN PRAVICAH:

- VOJAŠKI VOJNI INVALID

- VOJAŠKI MIRNODOBNI INVALID

- CIVILNI INVALID VOJNE

INVALIDNINA ............. SKUPINE: TRAJNO

             ZAČASNO DO ............................

DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST: .................................

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO .......................... STOPNJE

- pretežno vojna invalidnost

- pretežno druga invalidnost

- povečanje za 25 odstotkov:

ZDRAVSTVENO VARSTVO

- obvezno

- dodatno

- povračilo prispevkov za socialno zavarovanje

ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE

LETO ......... ŠT. DNI ......                 

LETO ......... ŠT. DNI ......                 

REHABILITACIJA                         

- poklicna rehabilitacija

- oskrbnina

- sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme
oziroma zaposlitve

- funkcionalne oblike pomoči

INVALIDSKI DODATEK

POPUST PRI VOŽNJI

POVRAČILO POTNIH STROŠKOV

C) PREJEMKI DRUŽINSKIH UPRAVIČENCEV

UPRAVIČENEC:

- PO PADLEM BORCU

- PO UMRLEM VOJAŠKEM INVALIDU

- PO UMRLEM VOJAŠKEM MIRNODOBNEM INVALIDU

- PO UMRLEM CIVILNEM INVALIDU VOJNE

- PO UMRLI DRUGI OSEBI

DRUŽINSKA INVALIDNINA

- samostojni uživalec

- souživalec

ZDRAVSTVENO VARSTVO

DRUŽINSKI DODATEK

POSMRTNINA

POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH OSTANKOV

POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
Priloga 2
                            prva stran
-----------------------------------------------------------------
            (grb Rep. Slovenije)
            REPUBLIKA SLOVENIJA

          IZKAZNICA VOJNEGA VETERANA

---------------------------------------------------------------
            (ime in priimek)

---------------------------------------------------------------
         (dan, mesec in leto rojstva)

---------------------------------------------------------------
           (stalno prebivališče)

--------------------  ----------------        TRAJNO
 št. izkaznice      izdana dne

Izdala Upravna enota ------------------------------------------

         M.P.              --------------
                            podpis
---------------------------------------------------------------
                         zadnja stran
-----------------------------------------------------------------

Posamezne kategorije vojnih veteranov imajo pod pogoji iz zakona
o vojnih veteranih (Uradni list Republike Slovenije št. 63/95)
pravico do veteranskega dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo,
letnega prejemka, zdravstvenega varstva, zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja, brezplačne vožnje, pogrebnine in
priznanja pokojninske dobe.

Če vojni veteran izkaznico izgubi, mu upravna enota, pristojna za
zadeve vojnih veteranov izda dvojnik na podlagi dokazila, da je
bila izgubljena izkaznica preklicana v Uradnem listu Republike
Slovenije.

                 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO
                   IN SOCIALNE ZADEVE
-----------------------------------------------------------------
Priloga 3

      POTRDILO O STATUSU ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

--------------------------------   ----------------------------
     (ime in priimek)      (dan, mesec in leto rojstva)

-----------------------------------------------------------------
           (stalno prebivališče)

ima priznan status - ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

1. ........................ za čas od ........... do ............
   (kategorija žrtve)

v ................................. .
       (kraj)

2. ........................ za čas od ........... do ............
    (kategorija žrtve)

v ................................. .
        (kraj)

3. ........................ za čas od ........... do ............
   (kategorija žrtve)

v ................................. .
        (kraj)

4. ........................ za čas od ........... do ............
   (kategorija žrtve)

v ................................. .
        (kraj)

Na podlagi 13. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list
RS, št. 63/95 in 8/96) se kot podlaga za priznanje pokojninske
dobe upošteva čas od ................ do povratka v domovino dne
.............. .

---------------------   ------------------   ---------------
(evidenčna številka)     (izdano dne)     (velja do)

Potrdilo izdala Upravna enota ...................................

           M.P.           ------------------
                           podpis

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti