Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1635. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, stran 2175.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) ter 4. in v zvezi s 5. členom statuta Občine Vojnik (Uradni list 26/95) je Občinski svet občine Vojnik na redni sejiji dne 17. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vojnik ima kot lokalna samoupravna skupnost svoj grb, zastavo in pečate, ki jih je mogoče uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb Občine Vojnik ima obliko ščita. Razdeljen je na tri barvna polja in sicer: levo zeleno polje v katerem je krona v rumeno črni kombinaciji in s črno obrobo, desno rdeče polje je prekinjeno s sivim pravokotnikom.
3. člen
Kroj zastave je pravokotne oblike in ima tri različne velikosti. Razmerje med širino in dolžino zastave je v razmerjih 1:3.
Na zastavi je občinski grb, ki je pozicioniran pravokotno na daljšo stranico zastave z zgornjo stranico grba. Višina grba je enaka polovici širine krajše stranice zastave. Grb je pozicioniran tako, da je njegova sredina točno na meji spodnje in srednje trejtine zastave. Osnovna barva zastave je svetlo zelena (15% zelene barve Pantone 361).
4. člen
Pečat Občine Vojnik, Občinskega sveta, Župana, občinske uprave in krajevnih skupnosti je izdelan iz posebne pečatne gume
5. člen
Pečate lahko izdelujejo samo izdelovalnice pečatov, ki imajo za to posebno dovoljenje republiškega organa, pristojnega za upravo. Izdelovalnica pačata mora matrico izdelanega pečata izročiti naročniku. Naročnik mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti pri sebi ali komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi pečati, ki se prenehajo uprabljati. Uničenje pečata se zabeleži v evidenci pečatov. Če se pečat izgubi, mora občinski organ to objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za neveljaven.
6. člen
Občina Vojnik ima veliki pečat v obliki kroga, premera 35 mm ki je obrobljen z dvema vzporednima krogoma ter mali pečat s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim koncentričnim krogom. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm, ob krožnicah pa so: na spodnji polovici pečata glede na grb napis “OBČINA VOJNIK” na zgornji polovici pa napis “OBČINSKA UPRAVA”.
7. člen
Župan Občine Vojnik ima svoj pečat. Pečat je v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm, ob krožnicah pa so: na spodnji polovici pečata glede na grb napis “OBČINA VOJNIK”, na zgornji polovici pa napis “ŽUPAN”
8. člen
Občinski svet občine Vojnik ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm, ob krožnicah pa so na spodnji polovici pečata glede na grb napis “OBČINA VOJNIK”, na zgornji polovici pa napis “OBČINSKI SVET”.
8/a. člen
Krajevna skupnost lahko ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm, ob krožnicah pa so na spodnji polovici pečata glede na grb napis “OBČINA VOJNIK”, na zgornij polovici pa napis “KRAJEVNA SKUPNOST” z dodanim imenom krajevne skupnosti.
9. člen
Evidenca pečatov se mora voditi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše tekoča številka pečata, številka in datum naročila pečata, odtis pečata, začetek uporabe pečata, organizacijska enota, ki pečat uporablja, podpis delavca, ki hrani pečat, datum, ko je pečat vzet iz uporabe ter morebitne opombe.
10. člen
Kadar občinski organ uporablja več pečatov z istim besedilom, mora imeti drugi in vsi nadaljnji pečati v spodnjem delu zaporedno številko.
II. UPORABA SIMBOLOV IN PEČATOV
11. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pečatov Občine Vojnik (v nadalnjem besedilu: simboli in pečati) ter za izvajanje tega odloka skrbi upravni organ. Le-ta daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi simbolov, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
12. člen
Zastave Občin Vojnik se izobesijo v počastitev državnih praznikov, občinskega in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih, športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih podobnih priložnostih.
Zastave občine se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku tega člena, na zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonskih zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
13. člen
Izobešene zastave morajo biti primernega videza in se odstranijo najkasneje v 24 urah za tem ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
14. člen
Grb občine se lahko uporablja zlasti:
– v žigu občine,
– na slovesni seji sveta občine,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina,
– na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju Občine Vojnik,
– v prostorih občine.
Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu ovitku ali vizitki lahko uporabljata urad župana in občinski urad ter predsednik sveta občine v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njunih funkcij.
15. člen
Izvirnik grba Občine Vojnik se hrani v uradu za splošne zadeve Občine Vojnik. Za uporabo izvirnika grba občine je odgovoren tajnik občine.
16. člen
Politične organizacije, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Vojnik, lahko zaprosijo, da se jih dovoli uporaba grba v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
– v njihovi firmi ali imenu,
– v njihovem zaščitem znaku,
– v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah,
– v obliki spomenikov ali značk.
17. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike (ofset-tisk, sitotisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezanje, rezbarjenje, fotografija, itd.) in naklado.
18. člen
Simbole in pečate lahko izdela na podlagi dovoljenja oddelka za gospodarstvo pristojne Upravne enote, podjetje ali samostojni podjetnik, ki opravlja kot svojo dejavnost tiskarska, slikarska, šiviljska (vezenje) in druga ustrezna dela.
19. člen
Uporabo simbolov in pečatov občine dovoljuje občinski organ.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov in pečatov se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov in pečatov ali če s svojih poslovanjem škodi ugledu občine.
III. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo 15.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja oziroma izdeluje simbole in pečate občine v nasprotju z določili 11. in 12. člena tega odloka. Z denarno kaznijo 60.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi pravna oseba.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vojnik dne, 17. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti