Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1592. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1996, stran 2135.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94 ), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996 (v nadaljnem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 155,840.131 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 155,840.131 SIT sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti v znesku 63,273.784 SIT
– investicijske obveznosti v znesku 92,566.347 SIT.
4. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Gornji Petrovci se 0,5% izloži na rezervni sklad Občine Gornji Petrovci. Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
6. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače;
– sredstva za druge osebne prejemke;
– sredstva za prispevke delodajalca;
– sredstva za materialne stroške;
– sredstva za amortizacijo;
– sredstva za druge odhodke.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
8. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni Oddelku za proračun, finance in družbene dejavnosti v okviru občinskega urada kot pristojnemu organu občine predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto do 31. 5. 1996.
10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI
11. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti;
– za počastitev dneva starejših občanov.
12. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojnemu oddelku občinskega urada predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca marca tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevnih skupnosti opravlja občinski urad - oddelek pristojen za finance in proračun in župan.
IV. SREDSTVA REZERV
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini do 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
14. člen
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem sproti seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
16. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine;
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod točko 2 tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
17. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan.
18. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,500.000 SIT. Investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo.
20. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
21. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna po načelu dobrega gospodarja upravlja župan.
23. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
24. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, v kolikor sama zagotovi najmanj 70% sredstev po predračunski vrednosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Finančno-računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti za leto 1996 vodi samostojni servis Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da še naprej vodijo finančno-računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.
26. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 401-1/96
Gornji Petrovci, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti