Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1601. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Jesenice, stran 2143.

Na podlagi 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89; Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Jesenice na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnost in naloge komunalnega nadzora v Občini Jesenice.
2. člen
Komunalni nadzor se izvaja s področja občinskih predpisov o javnem redu in miru, komunalni urejenosti, uporabi javnih površin, varstvu zelenih površin, čistoči kraja, parkiranju vozil, zimski službi, nameščanju reklam in plakatiranju ter drugih zadev, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.
II. ORGANIZACIJA IN OPREMA
3. člen
Z odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice je določeno, da se naloge komunalnega nadzora opravljajo v Direkciji javnih služb Občine Jesenice. Te naloge opravlja komunalni redar in so določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
4. člen
Komunalni redar je uniformiran in ima posebno izkaznico, ki ga pooblašča opravljati nadzor po tem odloku in drugimi predpisi Občine Jesenice, v katerih so predpisane naloge komunalnega nadzora.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
5. člen
Komunalni redar ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in predlagati izterjavo izrečene mandatne kazni,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne predloge in opozorila za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočiti zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opozarjati na lažje formalne kršitve.
6. člen
Organi, organizacije, družbe, podjetniki, skupnosti ali posamezniki so dolžni občinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora,
– omogočiti dostop do naprav, ki se nadzirajo,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem
– komunalnega nadzora.
7. člen
V primeru, da zavezanec ne upošteva opozorila iz 5. člena, predlaga Komunalni direkciji izdajo ustrezne odločbe.
Redar lahko zahteva pri svojem delu pomoč policije, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve reda.
8. člen
Če redar ugotovi, da družbe, podjetja ali skupnosti, ki opravljajo zadeve javnega pomena za občino in občane ne opravljajo nalog iz svoje pristojnosti ali jih ne opravljajo v celoti oziroma v redu, je dolžan podvzeti potrebne ukrepe, za katere je pooblaščen ter obvestiti pristojni organ in župana o svojih ugotovitvah.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje kršitelj, ki:
– se noče legitimirati ali dati potrebnih informacij občinskemu redarju ali se
– nedostojno vede do občinskega redarja ob uradnem postopku,
– prepreči redarju izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščen ali ga pri tem ovira,
– ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa občinskega redarja.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000, odgovorna oseba pravne osebe pa od 10.000 do 100.000 SIT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice izda v soglasju z županom pravilnik o službeni opremi in posebnih pogojih za delo komunalnega redarja, kjer podrobno opredeli vprašanje tehnične opreme, uniforme in službene izkaznice.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o ustanovitvi in delovanju komunalnega nadzorništva v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 402/02/87).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-13/96
Jesenice, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti