Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1606. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1996, stran 2151.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 100. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na 13. seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 1996
1. člen
Proračun Občine Lendava za leto 1996 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava, ki sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 1.100,000.000 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov                      71,500.000
– socialne transferje                        1,300.000
– plačila na področju družbenih dejavnosti             299,064.000
– plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu  102,000.000
– druge odhodke                          117,310.000
– odhodke investicijskega značaja                 491,440.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv  in druge obveznosti     17,386.000
3. člen
V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1996 to je 5,100.000 SIT.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti odloča župan in sicer pri plasmajih v poslovne banke brez omejitve, pri plasmajih drugim uporabnikom pa v skladu s sklepom Odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja Občine Lendava.
6. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 1996.
Št. 401-2/96
Lendava, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
     Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
           Lendava za leto 1996

                          - v tolarjih

PRIHODKI

                          Predlog 1996

I.  PRENEŠENI PRIHODKI               617,195.750

II. PRIHODKI OD DAVKOV PRAVNIH
   IN FIZIČNIH OSEB                250,000.000

III. PRIHODKI OD DAVKOV PROMETA
   PROIZVODOV IN STORITEV              11,000.000

IV. PRIHODKI OD DAVKOV NA
   PREMOŽENJE                    4,000.000

V.  PRIHODKI OD TAKS, POVRAČIL
   IN DENARNIH KAZNI                42,550.000

VI. PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI
   IN DRUGI PRIHODKI                175,254.250

SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV          1.100,000.000


ODHODKI

 Predlog 1996

I.  DELO OBČINSKIH ORGANOV
   IN UPRAVE                    71,500.000

II. SOCIALNI TRANSFERJI                1,300.00

III. PLAČILA NA PODROČJU
   DRUŽBENIH DEJAVNOSTI              299,064.000

IV. PLAČILA STORITEV TER
   SUBVENCIJE IN INTERVENCIJE
   V GOSPODARSTVU                 102,000.000

V.  DRUGI ODHODKI                  117,310.000

VI. ODHODKI INVESTICIJSKEGA
   ZNAČAJA                     491,440.000

VII. FINANČNI TOKOVI, OBLIKOVANJE
   REZERV IN DRUGE OBVEZNOSTI            17,386.000

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA             1.100,000.000

Presežek prihodkov                      -

    Posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna
          Občine Lendava za leto 1996


                          - v tolarjih

PRIHODKI

                          Predlog 1996


I.  Prenešeni prihodki               617,195.750

   1. Presežek prihodkov iz prejšnjega leta    79,195.750

   2. Prihodki prenešeni iz republiškega
     proračuna za finančno izravnavo       340,000.000

   3. Prihodki iz Ministrstva za
     ekonomske odnose za demografsko
     ogrožena območja               70,000.000

   4. Prihodki iz Ministrstva za kulturo
     za kulturni dom Lendava           110,000.000

   5. Prihodki od republiškega zavoda za
     zaposlovanje za javna dela          2,000.000

   6. Prihodki od Ministrstva za šolstvo
     za telovadnico v Genterovcih         15,000.000

   7. Prihodki od Ministrstva za promet in
     zveze za obvoznico Lendave              -

   8. Prihodki od Ministrstva za kulturo
     za ureditev Uj Tomaža             1,000.000

II. Prihodki od davkov pravnih in fizičnih
   oseb                      250,000.000

   1. Dohodnina                  250,000.000

III. Prihodki od davkov od prometa
   proizvodov in storitev              11,000.000

   1. Davek na promet nepremičnin         11,000.000

IV. Prihodki od davkov na premoženje         4,000.000

   1. Davek na dediščine in darila         2,000.000

   2. Davek na dobitke od iger na srečo       2,000.000

V.  Prihodki od taks, povračil in denarnih
   kazni                      42,550.000

   1. Upravne takse                 7,000.000

   2. Turistične takse               5,000.000

   3. Posebna taksa od igralnih avtomatov      9,000.000

   4. Prispevek za uporabo stavbnega
     zemljišča                  11,000.000

   5. Pristojbine za uporabo gozdnih cest       50.000

   6. Prihodki od požarne takse           3,500.000

   7. Prihodki od takse za obremenjevanje
     voda                     7,000.000

                          Predlog 1996

VI. Prihodki od lastne dejavnosti in drugi
   prihodki                    175,254.250

   1. Obresti                    6,000.000

   2. Najemnine                   7,000.000

   3. Prihodki od anuitet od prodanih
     stanovanj                  12,000.000

   4. Nadomestilo za spremembo
     namembnosti zemljišča            10,000.000

   5. Mejna pristojbina              100,000.000

   6. Vračilo anuitet kredita od PTT            -

   7. Participacija za prevoze otrok        5,000.000

   8. Vračilo anuitet kreditov           1,000.000

   9. Prihodki od računovodskih storitev      1,500.000

   10. Prihodki za izvedbo šolskih
     športnih iger                     -

   11. Prihodki od prodaje premoženja        28,000.000

   12. Drugi prihodki                4,754.250

SKUPAJ PRIHODKI ZA
RAZPOREDITEV                    1.100,000.000

ODHODKI

I.  Delo občinskih organov in uprave         71,500.000

   1. Delo občinskih organov in uprave       68,000.000

     1.1. Bruto osebni dohodki          37,000.000

     1.2. Drugi osebni prejemki          1,500.000

     1.3. Prispevki delodajalca          7,500.000

     1.4. Materialni stroški           18,000.000

     1.5. Sejnine                 4,000.000

     1.6. Izplačilo zamudnih obresti
     delavcem                       -

   2. Sofinanciranje občinskega sveta
     madžarske narodne skupnosti          3,500.000

II. Socialni transferji                1,300.000

   1. Subvencije najemnin              1,300.000

III. Plačila na področju družbenih
   dejavnosti                   299,064.000

   1. Kultura                   43,350.000

     1.1.  Sofinanciranje Zavoda za
        kulturo Lendava                -

     1.2.  Sofinanciranje Zveze kulturnih
        organizacij Lendava          2,000.000

     1.3.  Sofinanciranje deleža republiških
        programov               5,000.000

     1.4.  Sredstva za izdajo Lendavskih
        zvezkov                 350.000

     1.5.  Sredstva za občinske programe     4,000.000

     1.6.  Sofinanciranje Knjižnice
        Lendava                21,600.000

     1.7.  Sofinanciranje Galerije-muzeja
        Lendava                7,400.000

     1.8.  Kulturna društva            3,000.000

   2. Zdravstvo                  13,214.000

     2.1.  Sofinanciranje Rdečega križa
        Lendava                1,164.000

     2.2.  Mrliško ogledna služba          700.000

     2.3.  Zdravstveno varstvo
        nezavarovanih občanov         11,000.000

     2.4.  Strokovna opravila Centra za
        socialno delo Lendava
        v zvezi z zdravstvenim
        varstvom                 350.000

   3. Predšolska vzgoja              104,350.000

     3.1.  Vzgojno varstveni zavod
        Lendava               103,000.000

     3.2.  Sofinanciranje oddelka
        v bolnišnici               350.000

     3.3.  Sofinanciranje obdaritev otrok
        in prireditev             1,000.000

   4. Socialno varstvo               33,600.000

     4.1.  Sofinanciranje Centra za
        socialno delo Lendava         3,100.000

     4.2.  Sofinanciranje humanitarnih
        organizacij              1,000.000

     4.3.  Domska oskrba             28,000.000

     4.4.  Stroški skrbništva in pogrebnine     600.000

     4.5.  Prevozni stroški varovancev
        v varstveno delovne centre        800.000

     4.6.  Drugi odhodki              100.000

   5. Osnovno izobraževanje            88,550.000

     5.1.  Sofinanciranje Glasbene šole
        Lendava                1,500.000

     5.2.  Sofinanciranje Ljudske univerze
        Lendava                2,000.000

     5.3.  Štipendije za pedagoške delavce     250.000

     5.4.  Prevozi učencev            14,000.000

     5.5.  DOŠ I. Lendava            45,600.000

     5.6.  DOŠ Dobrovnik             8,000.000

     5.7.  DOŠ Genterovci             6,500.000

     5.8.  DOŠ II. Lendava            6,100.000

     5.9.  Sofinanciranje tiskanja
        dvojezičnih učbenikov         3,000.000

     5.10. Sofinanciranje obdaritev otrok
        in prireditev             1,500.000

     5.11. Drugi odhodki              100.000

   6. Šport                    16,000.000

     6.1.  Dotacije športnim društvom      11,690.000

     6.2.  Strokovno delo v klubih        1,800.000

     6.3.  Sofinanciranje Medobčinske
        nogometne zveze Lendava            -

     6.4.  Mednarodno sodelovanje          500.000

     6.5.  Sofinanciranje tekmovanj šolskih
        športnih društev                -

     6.6.  Tekmovanje posameznikov
        in perspektivnih športnikov       220.000

     6.7.  Izobraževanje strokovnih kadrov     800.000

     6.8.  Stroški množičnih akcij za
        mladino                    -

     6.9.  Zdravstvene storitve           180.000

     6.10. Nabava pokalov, medalj,
        plaket itn.               250.000

     6.11. Stroški XIX. srečanja slovenskih
        športnih obmejnih dežel            -

     6.12. Nadomestila kategoriziranim
        športnikom                210.000

     6.13. Ostali odhodki              350.000

IV. Plačila storitev ter subvencije
   in intervencije v gospodarstvu         102,000.000

   1. Plačila storitev organizacijam
     s področja komunale             17,000.000

     1.1.  Vzdrževanje občinskega
        središča               11,000.000

     1.2.  Zimska služba mesta Lendava      6,000.000

   2. Plačila storitev organizacijam
     z drugih področij gospodarstva        12,700.000

     2.1.  Vzdrževanje lokalnih cest       7,700.000

     2.2.  Modernizacija lokalnih cest      5,000.000

   3. Subvencije organizacijam z drugih
     področij gospodarstva            11,000.000

     3.1.  Pospeševanje razvoja
        kmetijstva              11,000.000

     3.2.  Sofinanciranje ureditve
        Lendavske kleti                -

   4. Sredstva za požarno varnost         13,450.000

     4.1.  Dotacija Občinski gasilski
        zvezi Lendava             7,100.000

     4.2.  Sredstva požarnega sklada       3,500.000

     4.3.  Sredstva za civilno zaščito      2,850.000

   5. Sredstva za razvoj gospodarskih
     dejavnosti                  47,850.000

     5.1.  Subvencioniranje obrestnih
        mer podjetnikom            3,000.000

     5.2.  Sredstva za razvoj malega
        gospodarstva             20,000.000

     5.3.  Naloge iz razvojnega
        programa Občine Lendava        2,000.000

     5.4.  Sofinanciranje Razvojnega
        centra                 6,350.000

     5.5.  Javna dela               7,500.000

     5.6.  Pospeševanje turizma          7,000.000

     5.7.  Sredstva za kreditiranje novih
        programov v kmetijstvu             -

     5.8.  Sredstva za ureditev cerkve
        Sv. Trojice              2,000.000

V.  Drugi odhodki                  117,310.000

   1. Stroški plačilnega prometa
     in bančni stroški                200.000

   2. Sredstva za krajevne skupnosti        96,000.000

     2.1.  Financiranje krajevnih
        skupnosti               17,000.000

     2.2.  Stroški javne razsvetljave
        po krajevnih skupnostih        7,600.000

     2.3.  Sofinanciranje krajevne
        infrastrukture ter investicij
        v krajevnih skupnostih        71,400.000

   3. Sredstva za druge javne potrebe       11,200.000

     3.1.  Sredstva za prostorsko
        planiranje               4,000.000

     3.2.  Sredstva za vzdrževanje
        policijskih postaj            500.000

     3.3.  Ureditev gozdnih cest         1,000.000

     3.4.  Odškodnina za odlagališče
        odpadkov                3,100.000

     3.5.  Okrasitev mesta Lendava         600.000

     3.6.  Sredstva za geodezijo         1,000.000

     3.7.  Izdelava grba mesta Lendava      1,000.000

   4. Drugi odhodki                 9,910.000

     4.1.  Financiranje političnih strank     2,000.600

     4.1.1. Slovenski krščanski demokrati      571.100

     4.1.2. Socialdemokratska stranka        302.000

     4.1.3. Združena lista              348.500

     4.1.4. Zeleni Lendava              293.300

     4.1.5. Liberalna demokracija          485.700

     4.2.  Dotacije društvom in zvezam      4,409.400

     4.2.1. Zveza združenj borcev NOV
        Lendava                    -

     4.2.2. Območno združenje slovenskih
        častnikov Lendava            405.500

     4.2.3. Dotacije turističnim
        organizacijam             1,500.000

     4.2.4. Dotacije ostalim društvom       2,503.900

     4.3.  Povračila stroškov volilne
        kampanje                    -

     4.4.  Stroški volitev            3,500.000

VI. Odhodki investicijskega značaja         491,440.000

   1. Investicije v družbenih
     dejavnostih                 324,700.000

     1.1.  Vzdrževanje zavodov na
        področju vzgoje in
        izobraževanja             10,000.000

     1.2.  Kulturni dom Lendava         190,000.000

     1.3.  Sofinanciranje spomeniško
        varstvenih posegov           6,000.000

     1.4.  Izgradnja telovadnice
        v Genterovcih             80,000.000

     1.5.  Sofinanciranje vzdrževanja
        telesno kulturnih objektov           -

     1.6.  Sofinanciranje investicij
        v zdravstvu              5,000.000

     1.7.  Vzdrževanje vrtcev           3,000.000

     1.8.  Adaptacija vrtca v Lendavi      27,700.000

     1.9.  Nabava opreme za Glasbeno
        šolo Lendava              1,500.000

     1.10. Adaptacija knjižnice          1,500.000

   2. Investicije na področju dela občinskih
     organov                   10,800.000

     2.1.  Investicije na področju dela
        občinskih organov - oprema       5,000.000

     2.2.  Investicijsko vzdrževanje na
        področju dela občinskih
        organov                4,000.000

     2.3.  Investicije na področju dela
        občinskih organov -
        nepremičnine              1,800.000

   3. Investicije na področju komunale      149,940.000

     3.1.  Vzdrževanje mejnih prehodov      12,000.000

     3.2.  Asfaltiranje pločnikov
        Lakoš-Gaberje-Kapca          4,600.000

     3.3.  Sofinanciranje zamenjave
        vodovodnega omrežja v Občini
        Lendava                14,000.000

     3.4.  Sofinanciranje ločenega
        zbiranja odpadkov mesta
        Lendava                5,000.000

     3.5.  Sofinanciranje izgradnje
        kanalizacije Lakoš-Gaberje
        -Kapca                     -

     3.6.  Izgradnja kanalizacije in
        čistilne naprave v Občini
        Lendava                22,000.000

     3.7.  Opremljanje in ureditev
        mejnih prehodov -

     3.8.  Dokumentacija za obvoznico
        mesta Lendave in Dolge vasi      5,200.000

     3.9.  Sofinanciranje izgradnje
        elektroenergetskih objektov      2,140.000

     3.10. Izgradnja vodovodnega
        omrežja Lakoš-Hotiza         40,000.000

     3.11. Izgradnja kanalizacije
        Kapca-Hotiza             45,000.000

   4. Investicije v stanovanjski
     izgradnji                   6,000.000

     4.1.  Nakup stanovanj            6,000.000

VII. Finančni tokovi, oblikovanje rezerv
   in druge obveznosti               17,386.000

   1. Krediti                    2,000.000

     1.1.  Kreditiranje nabave plemenskih
        telic                 2,000.000

   2. Sredstva rezerv                9,386.000

     2.1.  Stalna proračunska rezerva       5,100.000

     2.2.  Tekoča proračunska rezerva       4,286.000

   3. Druge obveznosti               6,000.000

     3.1.  20% od anuitet za Republiški
        stanovanjski sklad           3,000.000

     3.2.  10% od anuitet za Slovenski
        odškodninski sklad           1,500.000

     3.3.  Odhodki iz preteklega leta           -

     3.4.  Stroški tiskanja obrazcev za
        komunalne takse            1,500.000

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA              1.100,000.000

Presežek prihodkov                       -


Lendava, dne 25. aprila 1996.


              Oddelek za gospodarstvo
                  in finance


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti