Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1633. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 1996, stran 2174.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 9. člena ter v skladu s 66. členom statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na 16. redni seji dne 17. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Proračun Občine Vojnik za leto 1996 znaša:
----------------------------------------------------------------
PRIHODKI:
----------------------------------------------------------------
I. Prihodki za zagotovljeno porabo          392,000.000
II. Ostali prihodki                  74,664.190
PRIHODKI SKUPAJ (I. in II.)             466,664.190
----------------------------------------------------------------
ODHODKI:
----------------------------------------------------------------
I. Tekoči odhodki                  373,200.000
II. Investicijski odhodki               90,000.000
III. Rezerve                      3,464.190
----------------------------------------------------------------
ODHODKI SKUPAJ I.,II. in III.)            466,664.190
----------------------------------------------------------------
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ                   0
----------------------------------------------------------------
3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca leta, za katerega je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O odločitvah iz prejšnega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Če se zaradi neenkomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ v višini 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba, kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnega stavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka izločamo 0,5% v rezervni sklad Občine Vojnik.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv občine Vojnik za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
17. člen
Odbor za finance in nadzorni odbor opravljata nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračun in o tem poročata županu oziroma občinskemu svetu.
18. člen
Ta odlok začen veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 310/4-96
Vojnik, dne 17. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti