Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1645. Odredba o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne osebe, stran 2183.

Na podlagi 48. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96), 17. člena zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne osebe
1. člen
Evidenca o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: evidenca) se oblikuje in vodi na način, določen s predpisom, ki ureja knjiženje davkov.
2. člen
Evidenca zajema davke, prispevke za socialno varnost in druge predpisane dajatve davčnih zavezancev (v nadaljnjem besedilu: davki), ki jih pobira Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
3. člen
Davčni zavezanci, ki plačujejo prispevke za socialno varnost na podlagi 3. in 6. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96), in so izplačevalci osebnih prejemkov in drugih dohodkov, od katerih se davek plačuje od vsakega posameznega dohodka, na podlagi 99. in 107. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/95 in 7/95), od 1. julija 1996 dalje izkazujejo obračun na naslednjih obrazcih, ki jih na dan izplačila predložijo DURS:
– za obračun davkov in prispevkov za socialno varnost od osebnih prejemkov (plač, nadomestil, regresa, pokojnin) obrazec REK-1 iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe in
– za obračun davkov od drugih prejemkov in dohodkov obrazec REK-2 iz priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
4. člen
Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: agencija) zaradi vodenja evidence daje od 1. julija 1996 dalje dnevno za vsako posamezno plačilo ali vračilo davkov DURS podatke iz 1. točke priloge 3, ki je sestavni del te odredbe, na magnetnem mediju določenem v 2. točki priloge 3 te odredbe.
Podatke o plačilih in vračilih davkov iz prejšnjega odstavka daje Agencija za vsak vplačilni račun davkov, ki jih pobira DURS, pred razporejanjem prihodkov na račune uporabnikov.
5. člen
Agencija 1. julija 1996 izroči DURS evidence in dokumentacijo o obračunanih in plačanih davkih, ki jih je vodila za davčne zavezance.
6. člen
Agencija sporoča DURS od 1. julija 1996 podatke o davčnih zavezancih, katerih nalogi za plačilo davkov še niso izvršeni in jih agencija vodi v evidenci vrstnega reda plačil.
7. člen
Agencija sporoča od 1. julija 1996 dalje dnevno DURS zneske dvignjenih sredstev in firme pravnih oseb, ki so dvignile sredstva za izplačilo osebnih prejemkov in drugih dohodkov, od katerih se plačuje davek po odbitku.
8. člen
Način prevzema podatkov, evidenc in dokumentacije iz 4., 5., 6. in 7. člena te odredbe od pristojnih organizacijskih enot agencije določi direktor DURS.
9. člen
Agencija izroči RUJP podatke o izvršenih plačilih davkov pravnih oseb za čas od 1. januarja 1996 do 30. aprila 1996 – do 31. maja 1996, za čas od 1. maja 1996 do 31. maja 1996 – do 10. junija 1996, in sicer o vsakem izvršenem plačilu posameznega davka na računalniškem mediju iz 3. točke priloge 3, ki je sestavni del te odredbe.
Agencija izroči RUJP podatke o vračilih preveč plačanih davkov davčnim zavezancem ter podatke o davčnih zavezancih, katerih nalogi za plačila davkov še niso izvršeni in jih vodi agencija v evidenci vrstnega reda plačil za čas od 1. januarja 1996 do 30. aprila 1996 – do 31. maja 1996, za čas od 1. maja 1996 do 31. maja 1996 – do 10. junija 1996.
Na način določen v prejšnjih odstavkih sporoča agencija v mesecu juniju 1996 RUJP dnevno nove podatke o izvršenih plačilih davkov pravnih oseb, o vračilih preveč plačanih davkov ter o davčnih zavezancih, katerih nalogi za plačilo davkov še niso bili izvršeni ter jih vodi agencija v evidenci vrstnega reda plačil.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-50/96
Ljubljana, dne 15. maja 1996.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
Priloga 1: Obrazec REK-1

V obrazec REK-1 vpiše davčni zavezanec naslednje podatke:

-----------------------------------------------------------------
REK-1

Naziv davčnega zavezanca -        Matična številka
izplačevalca 

Naslov                  Žiro račun

Vrsta izplačila (plače, nadomestila,   Datum izplačila
regres, pokojnine)

Za dobo                 Bruto osnova I

                     Bruto osnova II
-----------------------------------------------------------------
Davek od osebnih prejemkov .    . Vplačilni račun . Znesek
---------------------------.--------.-----------------.----------
              .    .         .
-----------------------------------------------------------------
Prispevki za socialno varnost delojemalcev:
-----------------------------------------------------------------
Naziv prispevka      .Stopnja . Vplačilni račun . Znesek 
---------------------------.--------.-----------------.----------
1.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
2.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
3.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
4.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
5.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
6.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
7.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
8.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
9.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
10.            .    .         .
-----------------------------------------------------------------
Prispevki za socialno varnost delodajalcev:
----------------------------------------------------------------- 
Naziv prispevka      .Stopnja . Vplačilni račun . Znesek 
---------------------------.--------.-----------------.----------
1.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
2.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
3.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
4.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
5.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
6.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
7.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
8.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
9.             .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
10.            .    .         .
-----------------------------------------------------------------
 Datum:                 Žig   Podpis odgovorne 
                          osebe

-----------------------------------------------------------------

OPOMBA:

Bruto osnova I je celotni bruto v breme izplačevalca. Bruto osnova II je bruto osnova I zmanjšana za bruto nadomestila, ki ne bremenijo izplačevalca.
Priloga 2: REK-2

V obrazec REK-2 vpiše davčni zavezanec naslednje podatke:

-----------------------------------------------------------------
REK-2

Naziv davčnega zavezanca -        Matična številka
izplačevalca

Naslov                  Žiro račun

Vrsta izplačila (glej opombo)      Datum izplačila

                     Bruto osnova
-----------------------------------------------------------------
Normirani ali dejanski stroški . %          . Znesek
------------------------------------------------------.----------
Davčna osnova za akontacijo dohodnine         . Znesek
------------------------------------------------------.----------
Naziv davka ali prispevka: .Stopnja:. Vplačilni račun . Znesek 
---------------------------.--------.-----------------.----------
Akontacija dohodnine    .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
Prometni davek       .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
Prispevek za PIZ      .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
Prispevek za zdr. varstvo .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
Posebni davek na določ.  .    .         .
prej.           .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
              .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
              .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
              .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
              .    .         .
---------------------------.--------.-----------------.----------
              .    .         .
-----------------------------------------------------------------
 Datum                Žig   Podpis odgovorne
                         osebe

-----------------------------------------------------------------

OPOMBA:

Vrste izplačil po zakonu o dohodnini:

- osebni prejemki, doseženi na podlagi pogodbe o delu, delovršne
 pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov na
 drugi podlagi,
- državne in druge nagrade,
- posamezni prejemki kot dohodki iz dejavnosti,
- dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku,
- obresti na posojila dana pravnim osebam,
- dohodki iz premoženja, doseženi z oddajanjem zemljišč, 
 stanovanjskih in poslovnih prostorov, garaž in prostorov za 
 počitek oziroma rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in 
 drugega premoženja v najem,
- dohodki iz premoženjskih pravic: od avtorskih pravic, od 
 izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav.
Priloga 3: Struktura zapisov na magnetnem medijih in opis 
      magnetnih medijev za prevzem podatkov iz Agencije v
      DURS

1. Na magnetnih medijih, ki jih enote Agencije izročijo enotam
  DURS pristojnim za davčne zavezance - nalogodajalce, so 
  podatki o posameznem plačilu ali vračilu davka zapisani
  takole:

-----------------------------------------------------------------
ZAP. . POZICIJA  . DOLŽINA . TIP . OPIS POLJA   
ŠT.  .      .     .   .
------.------------.---------.------.----------------------------
 1. .  1 - 5  .  5  . N  . Številka organizacijske 
   .      .     .   . enote nalogodajalca
------.------------.---------.------.----------------------------
 2. .  6 - 8  .  3  . N  . Osnovni račun nalogodajalca
------.------------.---------.------.----------------------------
 3. .  9 - 11 .  3  . N  . Namen/občina
------.------------.---------.------.----------------------------
 4. .  12 - 18 .  7  . N  . Individualna partija
   .      .     .   . nalogodajalca
------.------------.---------.------.----------------------------
 5. .  19 - 20 .  2  . N  . Vir informacije (1x = 
   .      .     .   . plačilo, 2x = vračilo)
------.------------.---------.------.----------------------------
 6. .  21 - 28 .  8  . Date . Datum obdelave v agenciji
   .      .     .   . (DD.MM.LL.)
------.------------.---------.------.----------------------------
 7. .  29 - 30 .  2  . Char . Prazno
------.------------.---------.------.----------------------------
 8. .  31 - 65 .  35  . Char . Ime vplačilnega računa 
   .      .     .   . davka, ki ga pobira DURS
------.------------.---------.------.----------------------------
 9. .   66   .  1  . N  . Način izvršitve plačilnega
   .      .     .   . naloga
------.------------.---------.------.----------------------------
 10. .  67 - 72 .  6  . Date . Datum plačila v banki/
   .      .     .   . pošti (DDMMLL)    
------.------------.---------.------.----------------------------
 11. .  73 - 77 .  5  . N  . Številka organizacijske
   .      .     .   . enote vplačilnega računa
   .      .     .   . davka, ki ga pobira DURS
------.------------.---------.------.----------------------------
 12. .  78 - 80 .  3  . N  . Osnovni račun vplačilnega
   .      .     .   . računa davka, ki ga pobira
   .      .     .   . DURS
------.------------.---------.------.----------------------------  
 13. .  81 - 83 .  3  . N  . Namen/občina
------.------------.---------.------.----------------------------
 14. .  84 - 90 .  7  . N  . Individualna partija 
   .      .     .   . vplačilnega računa davka, 
   .      .     .   . ki ga pobira DURS
------.------------.---------.------.----------------------------
 15. .  91 - 105 .  15  . N  . Znesek
------.------------.---------.------.----------------------------
 16. . 106 - 107 .  2  . N  . Oznaka za zvezo
------.------------.---------.------.----------------------------
 17. . 108 - 109 .  2  . N  . Šifra izdatkov
------.------------.---------.------.----------------------------
 18. . 110 - 111 .  2  . N  . Šifra prejemkov
------.------------.---------.------.----------------------------
 19. . 112 - 135 .  24  . Char . Sklicevanje na številko
   .      .     .   . obremenitve
------.------------.---------.------.----------------------------
 20. . 136 - 159 .  24  . Char . Sklicevanje na številko
   .      .     .   . odobritve
------.------------.---------.------.----------------------------
 21. . 160 - 195 .  36  . Char . Namen nakazila
------.------------.---------.------.----------------------------
 22. . 196 - 105 .  10  . Char . Kraj nalogodajalca
------.------------.---------.------.----------------------------
 23. . 206 - 240 .  35  . Char . Ime nalogodajalca
------.------------.---------.------.----------------------------
 24. . 241 - 252 .  12  . N  . Številka za reklamacijo
-----------------------------------------------------------------
2. Diskete, s katerimi prevzemajo enote DURS od enot agencije podatke s plačilnih nalogov v dobro ali breme vplačilnih računov davkov, ki jih pobira DURS, morajo imeti naslednje lastnosti:

- velikost 5,25" ali 3,5",

- formatirane v PC DOS formatu,

- ime datoteke s podatki: TKDIS.TXT

- stavki zapisani v standardu JUS.I.B1.002 (1982),

- stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec), in LF (CtrlJ, 10dec),

- datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec),

- uporabljene le velike črke.

Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisane s kodo:

Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)

Č-94, Š-91, Ž-64, Č-93, Đ-92 (dec)

Enote DURS na podlagi opreme, s katero razpolagajo, določijo velikost disket in kodo zapisa.

3. Magnetni trakovi, s katerimi agencija izroča DURS podatke s plačilnih nalogov ali podatke o davčnih zavezancih, morajo imeti naslednje lastnosti:

- 9-sledni,

- gostota zapisa 1600 BPI,

- obvezna standardna sistemska labela zapisana v kodi ASCII ali EBCDIC,

- faktor blokiranja 10,

- stavki zapisani po standardu ISO 8859-2 (8 bit) ali EBCDIC kodi,

- podatki nepakirani,

- uporabljene le velike črke.

Agencija izroči DURS skupaj z magnetnimi trakovi tudi strukturo zapisov stavkov na magnetnih trakovih.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti