Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1604. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Kuzma, stran 2150.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 45. člena statuta KS Kuzma in izida referenduma z dne 28. aprila 1996 (Uradni list RS, št.17/96) objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Kuzma
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Kuzma – v naseljih Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Dolič in Trdkova, se po odločitvi občanov na referendumu dne 28. aprila 1996, uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje naslednjega programa:
– izgradnja zdravstvene postaje
– izgradnja mrliških vežic
– sofinanciranje izgradnje lokalnih cest
– modernizacija in vzdrževanje vaških cest
– izgradnja krajevnega vodovoda
– regulacija Lukaj potoka in pritokov
– izgradnja javne razsvetljave in komunalna ureditev naselij
– ureditev avtobusnih postajališč
– sofinanciranje izgradnje trafopostaj
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, društvene dejavnosti in ostale dejavnosti.
3. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma letno zbralo 9,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti in s programom posameznih vasi.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 5. 1996 do 30. 4. 2001.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Kuzma.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) v denarju:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač;
– 300 DEM v tolarski protivrednosti letno, obrtniki in samostojni podjetniki;
– 150 DEM v tolarski protivrednosti letno, zaposleni v tujini;
– 8% od katastrskega dohodka kmetijske dejavnosti;
– l00 DEM v tolarski protivrednosti letno, lastniki počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti;
– predpisano poravnavo dolga za različne namene, z zakonitimi zamudnimi in rednimi obrestmi vsi tisti, ki predpisanega zneska še niso poravnali;
b) v delu:
– občan – nosilec gospodinjstva ali njegovi družinski člani dva delovna dneva v letu.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, se bo obračunalo v višini, ki jo s sklepom določi svet Krajevne skupnosti Kuzma.
6. člen
Svet Krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bistvene spremembe višine katastrskega dohodka ustrezno spremeni odstotek obremenitve iz katastrskega dohodka.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavala in odtegovala Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in obrtniki, ter samostojni podjetniki, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun KS Kuzma 51900-842-56-82107, ko jim krajevna skupnost dostavi položnice.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota, v okviru svoje pristojnosti.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kuzma, dne 3. maja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Kuzma
Evgen Bunderla l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti