Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1618. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek, stran 2164.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 48/95) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 16. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Podčetrtek opravljajo kot gospodarske javne službe ter določa načine in oblike njihovega opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
3. člen
Občina podrobneje določi način in obliko opravljanja posamezne ali več javnih služb s posameznimi odloki.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarskih javnih služb po vrstah in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih gospodarskih služb, ki so v lasti občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne gospodarske službe.
II. VRSTE IN OBSEG JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. varstvo pred požari.
5. člen
Izbirne gospodarske službe v občini so:
1. urejanje lokalnih cest, vključno z zimsko službo,
2. urejanje javnih parkirišč, zelenic in parkov,
3. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,
5. komunalno-kabelski informacijski sistem,
6. upravljanje tržnic,
7. deratizacija in dezinfekcija,
8. plakatiranje in obveščanje.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei,
– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
7. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih funkcij javnih gospodarskih služb v občini se lahko ustanovi direkcija javnih služb.
Občina lahko prenese posamezne naloge iz prejšnjega odstavka na izvajalce javnih služb.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– usklajevanje razvoja in priprava razvojnih programov,
– vodenje investicij na področju gospodarskih javnih služb,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– vodenje informacijske baze podatkov za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor,
– določanje pogojev za dovoljenja za priključitev novih uporabnikov na infrastrukturne objekte in naprave.
IV. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljnjem besedilu: svet uporabnikov), ki šteje 5 članov.
Svet uporabnikov imenuje občinski svet. V svetu uporabnikov mora biti zagotovljeno zastopstvo iz vseh krajevnih skupnosti.
9. člen
Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje občinskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih služb,
– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij občine (krajevne skupnosti) in daje predloge občinskim organom,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotavlja pogoje za delo sveta uporabnikov.
10. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
11. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno proizvodov in storitev in iz proračunskih sredstev občine.
Za financiranje gospodarskih javnih služb se lahko uvedejo davki in takse.
12. člen
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi krediti in z izdajo vrednostnih papirjev.
Pod zakonsko določenimi pogoji se lahko za izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za opravljanje javnih služb v občini pridobijo tudi sredstva tujih oseb in tujih mednarodnih organizacij in mednarodnih posojil.
13. člen
Z odlokom, ki opredeljuje način in obliko opravljanja posamezne ali več javnih služb se lahko predpiše tudi drugačen način oziroma vir financiranja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Občinski svet mora ustanoviti Svet uporabnikov javnih dobrin v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalni dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 23/86, 22/88 in Uradni list RS, št. 15/90).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-76/96
Podčetrtek, dne 17. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega Sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti