Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1666. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj, stran 2203.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
1. člen
V Občini Črnomelj se na podlagi določb zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) in tega odloka, za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo.
2. člen
Nadomestilo se plačuje na naslednjih območjih:
I. center mesta Črnomelj, ki zajema; Ulico Staneta Rozmana, Trg svobode, Ul. Lojzeta Fabjana, Ul. Mirana Jarca, Ul. na Utrdbah, Ul. pod lipo, Kolodvorsko cesto in Ul. Otona Zupančiča.
II. druge površine mesta Črnomelj
III. območje naselij Kanižarica, Svibnik, Vojna vas
IV. območje naselij Adlešiči, Dragatuš, Stari trg, Vinica, Drenovec, Sečje selo in Lokve
V. druga območja, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.
Uvrstitev površin in objektov v posamezna območja oziroma ulice se opravi na podlagi geodetskih evidenc o ulicah, mejah naselij in mejah med naselji, ki jih vzdržuje pristojna geodetska služba.
3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih za:
A) čisto tlorisno stanovanjsko površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter garaže za osebne avtomobile,
B) čisto tlorisno površino poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom oziroma dejavnostjo,
C) površine zemljišč za delavnice na prostem, nepokrita skladišča, parkirišča in podobno, ki so namenjene poslovni dejavnosti,
D) površine nezazidanih stavbnih parcel, ki so po prostorskem izvedbenem načrtu določene za gradnjo in površine nezazidanih stavbnih zemljišč objektov, za katere je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje, pa je lokacijsko dovoljenje prenehalo veljati.
4. člen
Pri odmeri nadomestila se upošteva vrsta dejavnosti oziroma namembnosti poslovnih površin po naslednjih področjih:
1. kioski in bencinski servisi ter nočni bari, igralnice, diskoteke, oziroma vsi lokali s podaljšanim delovnim časom
2. poslovne storitve, obrtne storitve, trgovina, bančništvo, zavarovalništvo, ipd. (terciarne in kvartarne dejavnosti razen pod 1. točko tega člena)
3. industrijska, obrtna in kmetijska proizvodnja, pridelava, predelava, pridobivanje ter (primarne in sekundarne dejavnosti)
4. javne storitve oziroma družbene dejavnosti (upravni in pravosodni organi, uradi, zavodi, direkcije, javna podjetja, društva, krajevne skupnosti, politične stranke, ipd.), ki so dotirane iz proračuna.
5. člen
Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na mesec je določena kot produkt površine po 3. členu (v m2), števila točk in vrednosti točke (v SIT/mesec/1 m2)
Število točk se glede na območja iz 2. člena, vrsto površin iz 3. člena in vrsto poslovne dejavnosti iz 4. člena določi kot sledi iz naslednje tabele:
6. člen
Vrednost točke se določi za vsako leto v naprej na podlagi sklepa občinskega sveta o določitvi vrednosti točke.
Vrednost točke v letu 1996 znaša 0,01 SIT/mesec/m2.
7. člen
Obračunano nadomestilo zavezancu v posameznem letu ne glede na izračunano vrednost po 5. in 6. členu tega odloka znaša vsaj toliko, da se odmerni postopek v skladu z zakonom in drugimi predpisi o davkih občanov ne ustavi.
8. člen
Plačila nadomestila so oproščeni:
– zavezanci za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe
– zavezanci za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost
– na lastno zahtevo zavezanec, občan, za dobo 5 let od vselitve, ko je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih.
– zavezanec, občan, ki lahko v postopku odmere nadomestila dokaže socialno ogroženost s potrdilom pristojne službe za socialne zadeve
– društvo invalidov, humanitarne in dobrodelne organizacije (Rdeči križ, Karitas).
9. člen
Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
10. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni prijaviti stanovanjske, poslovne in nezazidane površine ter druge podatke iz 2., 3., in 4. člena v roku enega meseca od pričetka veljavnosti tega odloka ali nastanka spremembe podatkov na naslov Sklada stavbnih zemljišč občine Črnomelj (v nadaljevanju: sklad) ali Republiške uprave za javne prihodke, izpostava Črnomelj.
Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena v predpisanem roku, se uporabijo podatki iz uradnih evidenc ali pa podatke po lastni presoji določi pristojna služba sklada.
11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in obresti zavezancu na podlagi predpisov o davkih občanov odmeri, pobere, prisilno izterja, vrne in odpiše zaradi neizterljivosti pristojni organ za javne prihodke oziroma tisti, ki ima s skladom sklenjeno pogodbo o odmeri in pobiranju nadomestila.
Nadomestilo se odmeri in pobira mesečno, po dogovoru s skladom pa lahko tudi za več mesecev v letu skupaj.
12. člen
Nadomestilo se zbira na računu pri Skladu stavbnih zemljišč občine Črnomelj in je namenjeno za naloge po programu sklada.
13. člen
Z denarno kaznijo v višini od 100.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če po 10. členu tega odloka v določenem roku ne prijavi površin za odmero nadomestila ali prijavi površine, ki so manjše od dejanskih za več kot 15%.
Z denarno kaznijo v višini od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo v višini od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo v višini 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Skupščinski dolenjski llist, št. 19/84), odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (SDL, št. 3/88) in sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995 (Uradni list RS, št. 21/95).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-2/96
Črnomelj, dne 29. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti