Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1703. Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, stran 2235.

Na podlagi 8. in 11. točke 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine povračila, ki ga plača investitor-uporabnik za priključitev objekta na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitve objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti in upravljanju občine ali gospodarske javne službe.
3. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dožni plačati investitorji uporabniki neglede na namebnost objekta za priključek svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Če investitorji uporabniki povečujejo objekt in s tem kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro kapaciteto priključka.
4. člen
Povračila so namenjena za gradnjo virov primarnih in sekundarnih naprav za oskrbo z vodo ter odvajanje odpadnih in padavinskih voda. Povračila so nepovratna in so dohodek Občine Majšperk ter so namenjene za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
5. člen
Investitor-uporabnik je oproščen plačila povračila:
– če je financiral ali sofinanciral sorazmerni delež pri izgradnji primarnega in sekundarnega omrežja vodovoda ali kanalizacije.
– če je plačal povračilo do uveljavitve teh meril in kriterijev po tedaj veljavnih določilih.
– če se priključuje na vodovod pod izjemnimi pogoji.
Vsi, ki imajo pravico do oprostitve plačila povračila, morajo pravico oprostitve dokazati z ustrezno listino.
Med izjemne pogoje se šteje dolžina priključka na sekundarni vodovodni cevovod in vrednost montažnih del nad 100 m. Investitor-uporabnik, ki izpolnjije izjemne pogoje, je oproščen plačila povračila v višini razlike predračuna za izvedbo priključka nad 100 m in potrjenega predračuna za priključek dolžine 100 m.
Vrednost priključka l = 100m določi upravljalec vodovoda ob soglasju občinskega urada vsake tri mesece.
6. člen
Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:
------------------------------------------------------------
Zap.  Priključek  Presek cevi  Razmerja    Vrednost
št.   v colah    v cm2   presekov  povračila SIT
------------------------------------------------------------
1.    3/4     4,14     1.00      180.000
2.    1      4,91     1.55      279.000
3.    5/4     8,04     3.56      640.000
4.    6/4     12,56     4,00      720.000
5.    2      19,63     6,25     1.125.000
6.    2/5     38,47    12,25     2.205.000
7.    3      50,24    16,00     2.880.000
8.    4      78,50    25,00     4.500.000
------------------------------------------------------------
V povračilu za priključitev na vodovodno omrežje in obračunana požarna voda oziroma požarni vodovodni priključek.
7. člen
Povračilo za priključek na kanalsko omrežje znaša:
-----------------------------------------------------------
Zap.  Priključek  Presek cevi  Razmerja  Vrednost
št.    cm      v cm2   presekov  povračila SIT
-----------------------------------------------------------
1.    15     176,62    1,00    105.000,00
2.    20     314,00    1,77    185.850,00
3.    25     490,62    2,77    290.850,00
4.    30     706,50    4,00    420.000,00
-----------------------------------------------------------
Za priključek industrijskega ali proizvodnega objekta se plača najmanj toliko kot znaša povračilo pod zaporedno št. 3.
8. člen
Povračilo odmerja strokovna služba upravljalca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka.
9. člen
Upravljalec vodovodnega in kanalskega omrežja ter uporabnik-investitor skleneta pred izdajo soglasja h gradnji in priključitvi, pogodbo o priključitvi in plačilu povračila.
10. člen
Priključek na vodovodno in kanalsko omrežje izvede upravljalec oziroma lastnik omrežja na osnovi plačanega povračila in dejanskih stroškov priključka.
11. člen
Investitorji-uporabniki, ki se naknadno priključijo na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje, ki so ga financirali ali sofinancirali občani, morajo plačati tudi pozitivno razliko med realnim deležem, ki so ga prispevali sofinancerji pri izgradnji omrežja in višino povračila po 6. in 7. členu tega odloka.
12. člen
Višino povračil iz 6. in 7. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na predlog odbora za infrastrukturo pri občinskem svetu na osnovi podatkov o rasti cen na drobno v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu RS.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati merila in kriteriji o povračilih za nove priključitve in za povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86, 10/88 in 13/95).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-2/96
Majšperk, dne 25. aprila 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti