Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1712. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja, stran 2248.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 19. seji dne 7. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) je na podlagi zakona o lokalni samoupravi s 1. januarjem 1995 prevzela pravice in obveznosti ustanovitelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Osnovna šola Mislinja
Sedež zavoda je: Šentilj pod Turjakom št. 1, Mislinja.
3. člen
Osnovna šola Mislinja (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
4. člen
Zavod sestavljajo:
– matična osnovna šola v Mislinji, Šentilj pod Turjakom št. 1,
– podružnična osnovna šola v Doliču, Srednji Dolič št. 4,
– podružnična osnovna šola na Paškem Kozjaku, Kozjak št. 93, in,
– podružnična osnovna šola v Završah, Završe št. 55.
5. člen
Vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se urejajo s pravili zavoda.
Pravila zavoda sprejme svet šole z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
Pravila zavoda začno veljati, ko k njim izda soglasje Občinski svet občine Mislinja.
II. ŠOLSKI OKOLIŠ
6. člen
Šolski okoliš zavoda obsega naselja, ki v skladu z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94) tvorijo območje Občine Mislinja.
Meje med šolskimi okoliši posameznih enot zavoda so praviloma meje med naselji. Za naselja, ki so razdeljena v dva ali več šolskih okolišev, je s hišnimi številkami določeno, v kateri okoliš spadajo posamezne hiše.
Šolski okoliš matične osnovne šole v Mislinji zajema:
naselja Dovže, Mala Mislinja, Razborca in Šentilj pod Turjakom, del naselja Gornji Dolič – hiši št. 19 in 20; del naselja Tolsti vrh – hiše št. od vključno 1 do vključno 27 ter 37, 37a in 38; del naselja Završe – hiše št. od vključno 1 do vključno 22; in vse hiše v ulicah naselja Mislinja: Gozdarska cesta, Movže, Na vasi, Ob gozdu, Pohorska cesta, Prisoje, Sejmišče, Straže, Šentlenart, Šolska cesta in Velika Mislinja.
Šolski okoliš podružnične osnovne šole v Doliču zajema:
del naselja Gornji Dolič – vse hiše, razen hiš št. 19 in 20; del naselja Kozjak – hiše št. 1 do vključno 88, razen hiš št. 21, 23 in od vključno 29 do vključno 39, ter od vključno 89 do vključno 94; del naselja Paka – hiše št. od vključno 78 do vključno 91; naselje Srednji Dolič – razen hiše št. 52; del naselja Tolsti vrh – hiše št. od vključno 28 do vključno 60, razen hiš št. 37, 37a in 38; in del naselja Završe – hiše št. 86, 86a, 87, 88 in 88a.
Šolski okoliš podružnične osnovne šole na Paškem Kozjaku zajema:
del naselja Kozjak – hiše št. 21 in 23 ter od vključno 29 do vključno 39 in od vključno 89 do vključno 94 in v Srednjem Doliču hišo št. 52.
Šolski okoliš podružnične osnovne šole v Završah zajema:
del naselja Završe – hiše št. od vključno 23 do vključno 85 in od vključno 89 do vključno 100.
Če je zaradi manjše oddaljenosti od šole ali drugih utemeljenih razlogov učencem s stalnim bivališčem v Občini Mislinja ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v sosedni občini, ali če je učencem sosedne občine zaradi manjše oddaljenosti ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v Občini Mislinja, mora biti to urejeno s posebnim dogovorom med občinama oziroma med osnovnimi šolami.
Za učence, ki bivajo v novozgrajenih hišah na meji šolskega okoliša med posameznimi šolami zavoda, ki so še brez hišne številke in niso opredeljene v noben šolski okoliš, določi okoliš svet šole.
Druge pravice v zvezi z vpisom otrok v osnovno šolo določa zakon.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– M/74.12 – računovodske in knjigovodske dejavnosti in,
– H/55.51 – storitve menz.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so: svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
S pravili zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
9. člen
Zavod upravlja svet šole, ki ima enajst članov.
Svet šole sestavljajo:
– trije člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Mislinja,
– pet članov, predstavnikov delavcev, ki jih izmed delavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno izvolijo delavci zavoda, in,
– trije člani, predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed članov sveta.
Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja sveta je določen v pravilih zavoda.
10. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja in vodje podružnične osnovne šole določa zakon in pravila zavoda.
Ravnatelj lahko v posameznih primerih opravlja tudi naloge vodje podružnične osnovne šole.
11. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in obveznosti ter način delovanjan sveta staršev, strokovnih in drugih organov zavoda določajo pravila zavoda.
V. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
12. člen
Zavod je organiziran v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževanje v:
– matični Osnovni šoli Mislinja za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja od 1. do 8. razreda za učence iz šolskega okoliša matične Osnovne šole Mislinja in od 5. do 8. razreda za učencev iz šolskega okoliša Podružnične osnovne šole Dolič in za tiste učence iz šolskih okolišev Podružnične osnovne šole Paški Kozjak in Podružnične osnovne šole Završe, ki se sami odločijo za nadaljevanje šolanja v matični šoli v Mislinji;
– Podružnični osnovni šoli Dolič za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja od 1. do 4. razreda;
– Podružnični osnovni šoli Paški Kozjak za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja od 1. do 8. razreda;
– Podružnični osnovni šoli Završe za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja od 1. do 8. razreda.
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest zavoda določi v skladu z zakonom, normativi in standardi ravnatelj.
VI. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj daje zavodu v posest (upravljanje) sredstva in premoženje, s katerimi je zavod upravljal na dan 31. 12. 1994.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti osnovna sredstva in nepremično premoženje ali pa ga obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda. V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Primanjkljaj sredstev, ki bi v zavodu nastal pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe, ki ga v skladu z 82. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) financira ustanovitelj, krije ustanovitelj.
16. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične osnovne šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi zavod upravlja.
17. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka nadaljuje delo ravnatelja do izteka mandata.
19. člen
Zavod mora sprejeti pravila zavoda in izvoliti svet šole v skladu s tem odlokom v roku petih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Do izvolitve sveta šole v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta šole dosedanji svet šole.
Dogovori, ki jih določa sedmi odstavek 6. člena tega odloka, morajo biti sklenjeni do pričetka šolskega leta 1996/97.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Osnovne šole Mislinja (Uradni list RS, št. 2/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/96
Mislinja, dne 8. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti