Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1736. Tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini, stran 2276.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) in 20. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina, je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 29. 11. 1995 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
ter merila in kriterije za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini
I. TARIFNI SISTEM
1. člen
S tem sistemom se določijo osnovne tarife za obračunavanje plina odjemalcem.
Tarifni odjemalci so vsi odjemalci, ki imajo podpisano pogodbo oziroma sporazum o dobavi plina po tarifnem sistemu.
2. člen
Z ozirom na namen porabe ločimo tri tarifne skupine:
1. skupina – tarifa: kuhanje in topla voda
Sem spadajo vsi odjemalci, ki koristijo plin za
– kuhanje ali,
– kuhanje in pripravo tople vode,
– pripravo tople vode.
2. skupina – tarifa: kompleksna poraba
Sem spadajo odjemalci, ki koristijo plin z naslednje namene:
– ogrevanje prostorov,
– ogrevanje prostorov in priprava tople vode,
– ogrevanje prostorov in kuhanje,
– ogrevanje prostorov, pripravo tople vode in kuhanje,
– ogrevanje prostorov in tehnologijo.
3. skupina – tarifa: Ostalo – poraba v druge tehnološke namene
V to tarifo so uvrščeni vsi odjemalci, ki po namenu ne sodijo v 1. ali 2. tarifo.
3. člen
V primeru različnih cen in kolikor posamezni odjemalec opravičuje porabo plina po različnih namenih, npr. tehnologija in kompleksna poraba, je potrebno vsak namen porabe meriti – obračunavati po stanju plinomera za vsak namen posebej.
II. OBLIKOVANJE CEN MESTNEGA PLINA
4. člen
Cena plina se oblikuje tako, da celotni prihodek pokriva vse stroške poslovanja, razlika v ceni pa se nameni za rezerve in razvoj.
Ceno sestavljajo naslednji elementi:
a) nabavno ceno skupno s transportnimi stroški in spremljajočimi stroški dobave plina do prevzemne postaje, kjer se upoštevajo merila po kupoprodajni pogodbo za zemeljski plin,
b) izgube plina na mestnem plinovodu do 5% (distribucijska razlika),
c) transportni stroški plina v mestnem plinovodu, ki obsegajo:
– stroške rednega in tekočega vzdrževanja,
– upravno-prodajni stroški in stroški intelektualnih ter osebnih storitev,
– stroški zavarovanja,
d) amortizacija – najemnina,
e) kalkulativna razlika v ceni (za rezerve in razvoj plinifikacije – odplačilo anuitet),
f) prometni davek od prodanega plina 5%.
Cene in usmeritve za letni program sprejme Občinski svet občine Rogaška Slatina, na predlog distributerja oziroma nadzornega sveta.
Da se ohrani realna vrednost, je ceno plina sprotno usklajevati z rastjo maloprodajnih, kot je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene pa se lahko korigirajo tudi ob vsaki spremembi elementov, ki sestavljajo ceno, če to vpliva na spremembo cene za več kot 1%.
III. DOLOČANJE VIŠINE PRIKLJUČKA NA PLINOVODNO OMREŽJE
5. člen
S temi kriteriji in merili določa Občinski svet občine Rogaška Slatina višino priključnine v obliki enkratnih povračil za priključitev novih uporabnikov na plinsko omrežje ter povračil za povečanje priključnih zmogljivosti obstoječih uporabnikov.
6. člen
Priključnino so dolžni plačevati investitorji – uporabniki za priključitev objektov ali delov, če povečujejo odvzemno kapaciteto oziroma priključno moč, na plinsko omrežje.
Te priključnine se uporabnikom ne vračajo.
7. člen
Sredstva priključnin se zbirajo oziroma evidentirajo na posebnem kontu investitorja in so namenjena za izgradnjo primarnega in sekundarnega plinovoda ter za modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječega omrežja.
V priključnini so zajeti stroški gradnje priključka vključno s požarno pipo na steni objekta.
8. člen
Priključnina za priključitev na plinsko omrežje se določi na osnovi priključnih moči objektov in naprav.
– Za stanovanjski objekt: standardna priključna moč plinovodnega omrežja za stanovanjsko hišo velikosti do ca. 220 m2, ki na novo priključuje objekte oziroma povečujejo skupno priključno moč do 50 kW, znaša višina priključnine 2.500 DEM.
– Večji stanovanjski objekt: večja stanovanjska hiša, ki zahteva priključek večje zmogljivosti s priključno cevjo 63 mm Ø ali več, lastnik – uporabnik pokriva razliko stroškov priključka zaradi povečanja priključne moči.
– Za ostale porabnike – komercialni priključki: se višina priključnine določi po priloženem ceniku za komercialne priključke. Cene so izražene v DEM in odvisne od višine priključne moči objekta. Lastnik – uporabnik plača priključnino v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila.
9. člen
Če so toplotne naprave (instalacije) nekega uporabnika odklopljene od sistema več kot štiri leta ali če uporabnik v roku štirih let od dneva sklenitve pogodbe o priključitvi in plačilu priključnine ne priključi svojih toplotnih naprav na sistem, mora pred ponovno priključitvijo plačati priključnino iz 8. člena teh meril, zmanjšano za višino že vplačane revalorizirane priključnine.
10. člen
Distributer sklene z investitorjem – porabnikom pred izdajo soglasja h gradnji in priključitvi pogodbo o priključitvi in plačilu priključnine.
Sklenjena pogodba in plačilo priključnine sta pogoj za izdajo soglasja k priključitvi.
Distributer si pridržuje pravico, da v primeru neporavnane priključnine ustavi dobavo plina do plačila celotne uporabnikove obveznosti.
11. člen
Plačila priključnine so oproščeni investitorji – uporabniki:
– zavezanci plačila krajevnega samoprispevka v MKS Rogaška Slatina za obdobje 1994–1999 (Uradni list RS, št. 35/94), katerim se izvede priključek v breme sredstev samoprispevka v skladu s pravilnikom o medsebojnih razmerjih, pravicah in dolžnostih udeležencev programa samoprispevka v obdobju 1994–1999,
– lastnik večje stanovanjske hiše, ki zahteva hišni priključek večje zmogljivosti nad 50 kW, je upravičen do priključka 63 mm, se mu priključnina zniža v višini 2.500 DEM po zavezancu plačila samoprispevka in da slednji te pravice niso izkoristili po prvem odstavku tega člena,
– ki rušijo obstoječe objekte, kateri so bili priključeni na plinovodno omrežje in jih nadomestijo z novimi v primerih, da ne gre za povečan odjem.
12. člen
Če je za posamezno stanovanje ali individualni stanovanjski objekt več investitorjev (kupcev) oziroma lastnikov, se oprostitev plačila priključnine določi v sorazmerju z idealnim delom solastnine investitorjev oziroma lastnikov, ki imajo pravico oprostitve po 11. členu teh meril. Če solastniški deli niso določeni oziroma posebej sporočeni se domneva, da so enaki.
13. člen
Vsi, ki imajo pravico do oprostitve plačila priključnine, morajo pravico oprostitve dokazati z ustrezno listino.
14. člen
Tarifni sistem ter merila in kriterije za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini, veljajo od 1. 12. 1995 dalje in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-11/95
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti