Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1738. Program priprave prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogatec, stran 2279.

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) na seji dne 12. 3. 1996 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogatec
1. člen
Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določijo podlage in naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogatec (v nadaljevanju: prostorski planski akti občine). Izdelale se bodo kot spremembe in dopolnitve oziroma novelacija prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90 in 63/93), ki se v skladu s statutarnim sklepom občine (Uradni list RS, št. 37/95) uporabljajo na območju nove Občine Rogatec.
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave prostorskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo za območje Občine Rogatec.
Poleg tega navaja subjekte, ki sodelujejo pri pripravi občinskih prostorskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti.
Določa tudi roke za posamezne faze priprave prostorskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
Vsebina in obseg naloge
Občinski prostorski planski akti se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85 – v nadaljevanju: NPA).
Grafični prikazi občinskih prostorskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA in ZUPr.
Novelacija prostorskih sestavin planskih aktov se nanaša predvsem na:
– hierarhijo naselij z določitvijo njihovega ureditvenega območja,
– projekt vinsko – turistične ceste za območje šmarsko-virštanjskega vinogradniškega okoliša (VTC 10),
– zasnovo kolesarskega omrežja od državnega do lokalnega nivoja,
– področje sanacij oziroma ekologije:
– sistem čiščenja odpadnih vod in odlaganja odpadkov,
– varovanje virov pitne vode,
– medočinske povezave in sodelovanje na področju regije oziroma subregije “Posotelje – dežela gradov in zdravilne kapljice”,
– razvrstitev in urejanje kmetijskih zemljišč,
– preverbo območij varstva naravne in kulturne dediščine,
– preverbo vodnogospodarskih ureditev,
– preverbo načinov urejanja s PIA in izdelavo potrebnih programskih zasnov,
– izdelavo urbanistične zasnove,
– opredelitev območij, kjer je smiselna izdelava CRPOV,
– širitev plinovodnega omrežja.
V alineah od 1 do 5 je predvideno tudi sodelovanje z ostalimi štirimi občinami na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah.
Pri izdelavi prostorskih planskih aktov občine se uporabi in dopolni digitalna baza podatkov prostorskih sestavin planskih aktov in PUP bivše Občine Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Organizacija priprave planskih aktov
a) Kot nosilec izdelave prostorskih planskih dokumentov občine se na podlagi najugodnejše ponudbe izbere ena ali več strokovnih organizacij, ki jim je bila priznana sposobnost na podlagi javnega razpisa za predhodno ugotavljanje sposobnosti v bivši Občini Šmarje pri Jelšah.
Naloga nosilca je:
– pregled veljavnih planskih aktov,
– pregled vseh zbranih strokovnih gradiv in predlog potrebnih dopolnitev,
– opredelitev pričakovanih sprememb v prostoru,
– izdelava tekstualnega in kartografskega dela prostorskih planskih dokumentov v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu,
– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti novelacije prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Občine Rogatec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
4. člen
Viri
Pri pripravi občinskih prostorskih planskih aktov sodelujejo krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) ter pristojni organi in organizacije s področja:
– varstva naravne in kulturne dediščine,
– obrambe in zaščite,
– kmetijstva,
– gozdarstva,
– vodnega gospodarstva,
– infrastrukturnih dejavnosti.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred začetkom izdelave občinskih prostorskih planskih aktov, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru različnih interesov v prostoru.
Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave novelacije organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
Terminski plan
– Z zbiranjem strokovnih podlag in pogojev se pri- čne takoj.
– Osnutek občinskih prostorskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu najpozneje v dveh mesecih po sklenitvi pogodbe oziroma od pridobitve potrebnih strokovnih podlag. Občinski svet občine Rogatec sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka občinskih prostorskih planskih aktov na prvi seji (najpozneje v roku 30 dni) po prejemu gradiva iz prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Rogatec, na zahtevo pa tudi na sedežih KS, za najmanj 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna razprava se izvede na sedežu občine v času trajanja javne razgrnitve, po dogovoru pa tudi v posamezni KS.
– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka občinskih prostorskih planskih aktov.
– Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter strokovnega mnenja nosilca izdelave.
– Koordinator poskrbi, da se v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee, pripravi usklajeni osnutek občinskih prostorskih planskih aktov, ki vsebuje dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana posreduje na MOP.
– Župan Občine Rogatec posreduje, po prejemu obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka občinskih prostorskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev usklajenosti na MOP, usklajeni osnutek na občinski svet s predlogom, da o občinskih prostorskih planskih aktih razpravlja in jih sprejme po skrajšanem postopku.
6. člen
Postopnost izdelave
Prostorski planski dokumenti se lahko smiselno pripravijo in sprejmejo tudi postopno, tako da se s tem programom priprave določen postopek izpelje ločeno za posamezna povezana področja ali zaokrožena območja občine.
7. člen
Sredstva
Za pripravo novelacije občinskih planskih aktov so v okviru proračuna predvidena sredstva v višini 4,000.000 SIT.
Za pripravo posameznih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter izdelavo plana se pričakuje sofinanciranje pristojnih ministrstev v višini 50%.
8. člen
Program priprave začne veljati takoj po sprejemu na občinskem svetu.
Št. 061-32/96
Rogatec, dne 12. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti