Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1723. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna, stran 2257.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. in 62. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 11. seji dne 14. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Postojna (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se v občini izvajajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne (izbirne) javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih ter drugih standardov ter normativov.
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Kadar standardi in normativi iz 2. člena tega odloka niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prvega odstavka tega člena.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine se kot obvezne javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. urejanje in vzdrževanje lokalnih ter gozdnih cest, površin za pešce in zelenih površin ter pešpoti,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. gasilska služba oziroma služba požarne varnosti.
5. člen
Kot izbirne lokalne javne službe se na območju občine izvajajo:
1. upravljanje, vzdrževanje in obnova omrežja infrastrukturnih objektov in naprav vodovodnega in kanalizacijskega sistema,
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem,
3. pogrebne storitve,
4. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne ali lokalne ceste,
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, parkirišč in javnih sanitarij,
6. urejanje in upravljanje sejmišč,
7. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov,
8. deratizacija, dezinfekcija in zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
9. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
10. oskrba s plinom in nadzor hišnih javnih naprav.
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti.
6. člen
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave potrebni za izvajanje javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržnice in javna parkirišča,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje meteornih voda iz javnih površin,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
8. člen
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z javnimi podjetji ali režijskim obratom, z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, v skladu s 3. členom tega odloka in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah.
9. člen
Ustanovitev javnega podjetja določa zakon.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje župan s soglasjem občinskega sveta.
Režijski obrat se lahko oblikuje z odlokom o organiziranosti in delu občinske uprave.
10. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane in izpolnjujejo pogoje za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Način in postopek podelitve koncesije ureja zakon. Koncesijske akte, po predhodnem soglasju občinskega sveta, izdaja župan občine.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
11. člen
Izvajanje obveznih javnih služb iz 4. člena tega odloka, pod točko 1., 2. in 3. ter izvajanje izbirne javne službe iz 5. člena tega odloka pod točko 1. opravlja občinsko javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna.
Izvajanje javnih gospodarskih služb navedenih v 4. členu tega odloka pod točko 4., 5., 6. in 7. (brez lokalnih in gozdnih cest) ter izvajanje služb navedenih v 5. členu tega odloka pod točko 2., 3., 4., 5. in 6. občina zagotavlja, na osnovi že podeljenih koncesij občinskim koncesionarjem Komus Postojna d.o.o. in Publicus Ljubljana d.o.o..
Izvajanje vseh ostalih obveznih in izbirnih javnih služb iz 4. in 5. člena tega odloka, občina zagotavlja ali bo zagotovila, na način in pod pogoji kot to določa zakon oziroma odlok sprejet na osnovi zakona.
VI. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
12. člen
Upravne, strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu javne uprave.
13. člen
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo določene strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
14. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet.
Občinski svet sprejme tudi pravilnik o sestavi, pristojnostih in delovanju sveta uporabnikov Občine Postojna.
Svet se mora konstituirati najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu lokalne ali širše skupnosti.
16. člen
Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe občinskih in drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Za uveljavitev določil iz tega odloka je s strani občine pristojen župan.
18. člen
Župan občine mora poskrbeti, da se vsi bodoči odnosi z izvajalci posameznih javnih služb v občini uskladijo z veljavnim zakonom o gospodarskih javnih službah in tem odlokom.
Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna kot edino občinsko javno podjetje s področja materialne infrastrukture, ki že ima status javnega podjetja se mora, v skladu z zakonom, preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih javnih služb med državo in občino se za proračunsko financiranje le-teh uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
20. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih Občine Postojna (Uradne objave, št. 5/83).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Občinski svet občine Postojna. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06100/0001/96
Postojna, dne 14. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti