Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1720. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka, stran 2254.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), ter 65. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Pivka na 12. seji dne 28. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in delovno področje občinske uprave Občine Pivka (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
2. člen
Občinsko upravo vodi župan ali po pooblastilu župana tajnik občine.
3. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da se zagotovi:
– učinkovito uresničevanje del in nalog, za katere je občinska uprava ustanovljena;
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov, organizacij in drugih pravnih oseb;
– smotrno organizirajo dela in vodenja ter nadzorstva nad opravljanjem del in nalog;
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in njihovo razporejanje glede na potrebe dela.
4. člen
Z organizacijo se določa:
– način organizacije in delovno področje občinske uprave;
– način vodenja občinske uprave;
– način sodelovanja z občinskim svetom, z občinskimi upravnimi organi drugih občin in z državnimi organi;
– način zagotavljanja javnosti dela ter pooblastila in odgovornosti delavcev.
5. člen
Občinska uprava lahko za svoje potrebe pridobiva osebne podatke, ki so potrebni za njeno delo.
6. člen
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
1. Organizacija občinske uprave
7. člen
Občinska uprava je organizirana enovito in opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na področju: splošnih zadev in družbenih dejavnosti, proračuna in financ, kmetijstva in gospodarstva, ter komunale in urejanja prostora.
Občinska uprava opravlja naloge za svet in druge organe občine, naloge določene s statutom, odloki in drugimi predpisi, ki jih izdajata občinski svet in župan ter naloge, ki so določene z zakonom in drugimi predpisi države.
Za posamezna področja lahko občina skupaj z drugimi občinami organizira skupno izvajanje določenih nalog.
8. člen
Na področju splošnih zadev in družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravo osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov s področja dela občinske uprave,
– izvensodne poravnave sporov,
– urejanje premoženjskopravnih zadev,
– upravljanje z občinskim proračunom,
– izvajanje upravnega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov,
– strokovna pomoč pri izvajanju volilnih opravil in izvajanje referenduma,
– nudenje pomoči občanom, pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem postopku,
– izvajanje nalog, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave, upravljanje in vzdrževanje objektov ter varovanje premoženja,
– izvajanje pisarniškega poslovanja, urejanje dokumentarnega gradiva in ekonomat,
– zagotavljanje vseh organizacijskih, strokovno-tehničnih in administrativnih del za župana in občinsko upravo,
– izvajanje nalog s področja obrambe in zaščite, reševanja za primer naravnih nesreč, požarne varnosti in organiziranja gasilstva,
– izvajanje upravnih, strokovnih, razvojnih nalog za predšolsko vzgojo in izobraževanje, socialno skrbstvo in osnovno varstvo otroka in družine, invalidov in ostarelih,
– pospeševanje vzgojne, izobraževalne, informacijske, dokumentacijske, društvene, turistične, kulturne in drugih dejavnosti na svojem podočju,
– pospeševanje razvoja športa in rekreacije,
– sodelovanje pri pripravi in izdelavi planskih dokumentov občine s teh področij,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v drugo delovno področje.
9. člen
Na področu proračuna in financ opravlja naslednje naloge:
– spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
– priprava odloka o proračunu občine, rebalansa proračuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,
– izvrševanje proračuna,
– vodenje knjigovodstva proračuna, analize in poročila o realizaciji proračuna,
– vodenje računov, finančni načrti, analize, poročila, vodenje knjigovodstev in drugo,
– vodenje računa občinske uprave (finančni načrti, poročila, vodenje knjigovodstva, obračun plač in drugih osebnih prejemkov, izdelava periodičnih in zaključnih računov uprave),
– sodelovanje pri vodenju investicij iz komunalnih dejavnosti in ostalih dejavnosti v občini,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
10. člen
Na področju komunale in urejanja prostora opravlja naslednje naloge:
– vodi investicije iz komunalnih dejavnosti,
– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi oblikuje najemnine in zakupnine za oddajo zemljišč, objektov, lokalov in drugega občinskega premoženja in sodeluje pri izdaji koncesij,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine v sodelovanju z drugimi organi,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada,
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti s področja varstva okolja,
– ureja in vzdržuje vodovodne, energetske in komunalne objekte,
– gradi, vzržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine in podobno,
– opravlja normativno-pravna, analitična in strokovno tehnična dela in naloge, izvršuje zakone in druge predpise,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,
– opravlja strokovne in druge naloge na področju družbenega planiranja in urejanja prostora, ki jih opravlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja planiranja in urejanja prostora,
– vodi aktivnosti v zvezi z izdelavo planskih aktov občine,
– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in namen objektov in površin občine v sodelovanju z drugimi organi,
– opravlja druge naloge s tega področja.
11. člen
Na področju kmetijstva in gospodarstva opravlja:
– pospešuje razvoj kmetijstva, drobne obrti in podjetništva,
– spremlja in analizira tekoča gibanja na področju gospodarstva, kmetijstva, turizma in gozdarstva, ter ugotavlja skladnost teh gibanja v odnosu do sprejetih planskih usmeritev,
– pridobiva predvidena sredstva za subvencioniranje kmetijstva, sredstva za investicije v kmetijstvo in sredstva za razvoj podeželskega turizma,
– določa pogoje in način subvencij, ter tekočih transferjev v gospodarsko podjetniške dejavnosti,
– pospešuje gospodarski razvoj občine,
– pospešuje in razvija turistično dejavnost in skrbi za promocijo občine,
– spodbuja izobraževanje s področja turizma, kmetijstva, obrti in podjetništva,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe, ter sodeluje pri oblikovanju proračuna,
– opravlja druge naloge, ki sodijo po svoji naravi v to področje.
12. člen
Občinska uprava organizira in opravlja naloge občinske redarske službe.
Na tem področju lahko opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na opravljanje nadzora nad izvajanjem predpisov občine in drugih predpisov, ki vsebujejo pooblastilo za nadzor.
Občinska redarska služba se lahko ustanovi s posebnim odlokom s katerim se določijo tudi pristojnosti in naloge te službe.
13. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave opravljajo tajniki, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih posamezen delavec opravlja se določijo s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
14. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave, na področjih, ki niso naštete v tem odloku, opravlja tisti delavec v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave jo opravi delavec, ki ga določi župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE TER POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
1. Vodenje občinske uprave
15. člen
Naloge vodenja občinske uprve in koordinacija dela med posameznimi delavci v občinski upravi opravlja neposredno po pooblastilu župana tajnik občine.
16. člen
Tajnik občine po pooblastilu župana neposredno organizira in vodi delo, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog, razporeja delo, skrbi za delovno disciplino in opravlja druga zahtevna dela v občinski upravi.
Tajnik občine je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu občine.
2. Javnost podatkov
17. člen
Javnost dela občinske uprave se uresničuje z dajanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja, z organizacijo in udeležbo na tiskovnih konferencah, okroglih mizah in drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnost, da se seznani z delom občinske uprave.
Informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan ali tajnik občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo župan za to pooblasti.
3. Pravice in odgovornosti delavcev
18. člen
Odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja izdaja tajnik občine.
Župan občine oziroma tajnik občine zagotavljata uresničevanje pravic in obveznosti delavcev občinske uprave.
19. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja tajnik občine oziroma pooblaščeni delavci občinske uprave, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O izločitvi tajnika občine odloča župan. O izločitvi pooblaščene osebe na prvi stopnji odloča tajnik občine, na drugi stopnji pa župan.
IV. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI
20. člen
Občinska uprava sodeluje z drugimi občinskimi upravami, upravno enoto in drugimi državnimi organi, zavodi ter podjetji z izmenjavo mnenj in izkušenj, podatkov ter obvestil.
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izdelavo in izvajanje nekaterih strokovnih del in nalog zunanjih sodelavcev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Glede uveljavljanja pravic in odgovornosti delavcev zaposlenih v občinski upravi se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
22. člen
Župan občine Pivka v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izvede organizacijo ter sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka, ki ga je prejel občinski svet na seji dne 9. 5. 1995 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/95.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. XII-4/96
Pivka, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti