Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1850. Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020
1851. Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1852. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1853. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1854. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1855. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1856. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1910. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu

Drugi akti

1911. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1912. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1913. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1914. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
1915. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1916. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1917. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1918. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
1919. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1920. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
1921. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1922. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1923. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

USTAVNO SODIŠČE

1857. Odločba o razveljavitvi drugega stavka tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
1858. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju v neskladju z Ustavo
1859. Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena Zakona o varstvu okolja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1860. Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost)
1861. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 41. seji dne 24. 5. 2022

OBČINE

Celje

1862. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v plačni razred

Dobrna

1863. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna
1864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila
1865. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
1866. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Dravograd

1867. Sklep o določitvi območij rezerviranih parkirnih prostorov v Občini Dravograd
1868. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

1869. Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center

Gornji Petrovci

1870. Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

1871. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021
1872. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023

Jesenice

1873. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
1874. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

1875. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje
1876. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju zaradi obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje

Kranj

1877. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov Krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje
1878. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo

Krško

1879. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015–2020
1881. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 033 (mestna občina Krško)
1882. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2022
1883. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
1884. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti
1885. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Lokalne energetske agencije Dolenjska – Posavje – Bela krajina, LEAD v plačni razred
1886. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško v plačni razred

Moravske Toplice

1887. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021
1888. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
1889. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Murska Sobota

1890. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
1891. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota

Nova Gorica

1892. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Novo mesto

1893. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

Puconci

1894. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Semič

1895. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

1896. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sevnica
1897. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v Občini Sevnica
1898. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1899. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

1900. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022
1901. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono UN 1/116
1902. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za SD ZN Tepanje za del območja UN3/003 in UN3/019
1903. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Slovenske Konjice

Trnovska vas

1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas

Zagorje ob Savi

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu
1906. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2873 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25 na območju Občine Zagorje ob Savi
1907. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije

Žirovnica

1908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
1909. Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila

POPRAVKI

1924. Popravek v prilogi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti