Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Št. 141-0001/2022-202 Ob-2483/22, Stran 1674
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2022) Občina Ravne na Koroškem objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2022, v okvirni višini 13.000 € 
1. Podatki o naročniku: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2022, in sicer za:
A. Klančine in dvigala (ureditve klančin za nemoten vstop v nepremičnino, notranja in zunanja dvigala, stopniščni elevator)
B. Druge manjše pripomočke (vsi pripomočki za potrebe invalidov, ki niso financirani s strani ZZZS).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu
Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v letu 2022, je 13.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43201461 »Projekt občina po meri invalidov«.
Občina Ravne na Koroškem bo prijavitelju sofinancirala nakup do višine 80 % vrednosti pripomočka ali naprave za izboljšanje kvalitete življenja invalidov oziroma za:
A: Klančine in dvigala do največ 5.000 EUR.
B: Druge manjše pripomočke do največ 500 EUR.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno investicijo ali nakup enega invalidskega pripomočka oziroma naprave.
5. Upravičenci do razpoložljivih sredstev
Na javni poziv lahko kandidirajo fizične osebe, ki imajo odločbo o invalidnosti ali mnenje zdravnika, da potrebujejo določen pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, gibalno ovirane osebe ali pravne osebe – nevladne organizacije za svoje člane invalide in gibalno ovirane osebe. V primeru upravičenosti do sredstev, se sredstva lahko nakažejo tudi v funkcionalni obliki izvajalcu storitve.
Gibalno ovirana oseba je:
– Oseba, ki stopnjo invalidnosti izkazuje na podlagi odločbe ZPIZ-a,
– Oseba, ki za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja ortopedski pripomoček (na podlagi odločbe ZZZS ali potrdila zdravnika specialista),
– Oseba, ki je stara 75 in več let in za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja pripomoček za gibanje,
– Oseba, ki je na podlagi odločbe ZPIZ upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi gibalne oviranosti ali
– Oseba, ki je na podlagi odločbe CSD upravičena do dodatka za tujo nego in pomoč zaradi gibalne oviranosti.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni poziv lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Fizične osebe:
– fizične osebe, gibalno ovirane osebe, občani Občine Ravne na Koroškem (imajo stalno prebivališče v občini), morajo imeti odločbo o invalidnosti ali mnenje zdravnika, da oseba potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pravne osebe:
– pravne osebe – nevladne organizacije, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma nimajo sedeža v občini vendar aktivno vključujejo občane Občine Ravne na Koroškem, za svoje člane invalide, ki so občani Občine Ravne na Koroškem. Za člane, za katere zaprošajo, morajo k vlogi priložiti invalidsko odločbo z mnenjem zdravnika, da invalid potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pogoji za pravne in fizične osebe:
– vloga na javni poziv mora biti oddana na predpisanih obrazcih,
– prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo in pridobljen predračun oziroma račun za invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja ter zagotovljen najmanj 20 % delež iz lastnih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– finančna konstrukcija mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega javnega razpisa porabijo v letu 2022.
7. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2022, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.
8. Razpisni rok: javni poziv se začne 10. 6. 2022 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 8. 2022.
9. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
10. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
11. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge. Po dokončnosti izdanih odločb bodo upravičenci pozvani, da v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
12. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec – vloga,
– vzorec pogodbe,
– zahtevek za izplačilo sredstev in račun,
– končno poročilo o porabi sredstev.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo od 10. 6. 2022 dalje na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni občine.
Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami
– parafiran Vzorec pogodbe.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
13. Način prijave, rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali pošljejo s priporočeno pošto na naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis: »Javni poziv – sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2022 – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki bodo nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Občina Ravne na Koroškem lahko javni poziv po svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.
14. Informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pri višji svetovalki II, Darji Čepin, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137, elektronski naslov: darja.cepin@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost