Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1851. Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021, stran 5871.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in sklepa 2. seje Mandatno- volilne komisije Državnega zbora z dne 2. 6. 2022 objavljam
J A V N I  P O Z I V 
za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021 
1. 
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija, univerz in fakultet ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik.
Javni poziv se objavlja zaradi predčasnega prenehanja mandata enemu članu Programskega sveta RTV Slovenija, imenovanemu s Sklepom o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija z dne 27. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 207/21).
Novi član bo imenovan za preostanek štiriletne mandatne dobe članov Programskega sveta RTV Slovenija, imenovanih s sklepom Državnega zbora z dne 27. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 207/21).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. 
V Programski svet RTV Slovenija so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.
(prvi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Člani Programskega sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter skrbeti za uresničevanje načel, določenih v 4. členu navedenega zakona, ter Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje.
(drugi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija ne morejo biti imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in organov v sestavi, načelniki upravnih enot ter direktorji oziroma tajniki občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor televizije ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
(peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Nihče ne more biti hkrati član Programskega sveta in Nadzornega sveta.
(četrti odstavek 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
3. 
Predlog lahko posredujejo:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija,
– univerze in fakultete,
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva,
– druge organizacije civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik.
4. 
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:
4.1.podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je upravičen predlagatelj, in sicer:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija: ime in priimek, naslov ter lastnoročni podpis (če jih je več, navedejo podatke za vse);
– univerze in fakultete: naziv in sedež ter dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata;
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe: naziv in sedež; dokument o registraciji oziroma drug primerljiv dokument; dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata in navedba področja delovanja (npr. umetnost, kultura, znanost, novinarstvo).
4.2.za predlagane kandidate:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in jih izpolnjuje.
5. 
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1102 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom,overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno ponedeljka, 27. 6. 2022, z oznako: »JAVNI POZIV – Programski svet RTV«.
Predlog bo pravočasen, če ga bo Državni zbor prejel zadnji dan roka oziroma bo do izteka roka priporočeno poslan po pošti.
Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Kandidaturo je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
6. 
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno- volilna komisija izbrala enega kandidata za člana, v postopku izbire pa se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, o katerem odloči Državni zbor.
Št. 010-02/22-23/2
Ljubljana, dne 10. junija 2022
Janja Sluga 
predsednica Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti