Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1895. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5978.

  
Na podlagi tretjega odstavka 260. člena in tretjega odstavka 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) v povezavi z drugim odstavkom 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra nepremičnini:
– parc. št. 5151/2 k.o. 1527-Semič, v izmeri 161 m2,
vpisani kot last Občine Semič.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-06/2017-6
Semič, dne 1. junija 2022
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost