Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2022 z dne 15. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2022 z dne 15. 6. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1925. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke
1926. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca
1927. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca
1928. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca
1929. Sklep o prenehanju mandata poslanke, ki je nastopila funkcijo generalne sekretarke Vlade
1930. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
1931. Sklep o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1932. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1933. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1934. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1935. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1936. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1937. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1938. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1939. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1940. Sklep o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1941. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija
1942. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija

MINISTRSTVA

1943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1944. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

BANKA SLOVENIJE

1945. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

Bovec

1947. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022
1948. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Dobje

1949. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Enoto vrtec Dobje

Gorenja vas-Poljane

1950. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022
1951. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022
1952. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Grosuplje

1953. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2415/2, 2417/5 in 2421/12, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
1954. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1074/14, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1955. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1318/7, k.o. 1780 Blečji vrh
1956. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 53 CU
1957. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 368 SSe ppip

Ig

1958. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Ig

Kočevje

1959. Odlok o dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
1960. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi
1961. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
1962. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

Koper

1963. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega zavoda Ljudska univerza Koper, Universita' popolare Capodistria v plačni razred za določitev osnovne plače

Litija

1964. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1965. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Luče

1966. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2021
1967. Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče
1968. Odlok o pokopališkem redu v Občini Luče

Puconci

1969. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Puconci

Slovenske Konjice

1970. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
1971. Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice
1972. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice
1973. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice

Trebnje

1974. Sklep o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno infrastrukturo na področju kulture

Železniki

1975. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2022
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti