Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1876. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju zaradi obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje, stran 5957.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji z dne 2. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju zaradi obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem pravilnikom se določa ukrep, upravičence, pogoje in postopek dodeljevanja sredstev oziroma pomoči, z namenom blaženja posledic upada prometa poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno škodo zaradi obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje.
(2) Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pravnim subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje in zaradi izvajanja projekta obnove infrastrukture ne morejo poslovati oziroma poslujejo v bistveno zmanjšanem obsegu, zaradi česar so utrpeli poslovno škodo v obliki upada prometa in posledično poslovno izgubo.
2. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za ukrep iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.
3. člen 
(pravna podlaga de minimis) 
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020); v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen 
(oblika pomoči) 
Pomoči po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. »poslovni subjekt« je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost (tj. vsaka dejavnost ponujanja dobrin in storitev na trgu);
3. »projekt obnove« so gradbena in sanacijska dela za obnovo javne infrastrukture na območju Občine Kočevje, kot npr. ceste, pločniki, kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacijsko omrežje ipd.;
4. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(2) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
II. UPRAVIČENCI 
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
– zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21);
– društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas,
ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo trgovsko, storitveno ali gostinsko dejavnost na območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v Kočevju in v času izvajanja projekta obnove niso mogli poslovati oziroma so poslovali v bistveno zmanjšanem obsegu.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
7. člen 
(Kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) 
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
8. člen 
(Ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) 
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(3) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(4) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov.
(6) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki je davčni dolžnik.
(7) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(8) Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
(9) Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(10) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(11) Upravičenec mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo drugega odstavka tega člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku deminimis pomoči.
(13) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
9. člen 
(osnovni pogoji) 
(1) Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli le upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje, ki imajo v lasti ali najemu poslovni prostor na območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje.
(2) Območje in trajanje izvajanja projekta obnove se natančneje opredeli z vsakokratnim javnim razpisom.
(3) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen lahko dodeljuje le enkrat.
(4) Isti upravičeni stroški se iz katerega koli proračuna v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
10. člen 
(omejitve pomoči) 
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni poslovni subjekti, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
c) so že prejeli pomoč po tem pravilniku in sredstev niso koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev;
d) so že koristili državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
e) nimajo na dan oddaje vloge poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Kočevje in FURS, v višini več kot 50,00 €.
III. UKREPI 
11. člen 
(ukrep) 
Po tem pravilniku se lahko dodeljuje pomoč za:
1. Sofinanciranje poslovne škode v rednem poslovanju poslovnih subjektov, nastale zaradi izvajanja obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje.
12. člen 
(namen, omejitve in pogoji ukrepa) 
(1) Namen ukrepa je blaženje poslovne škode, ki je zaradi izvajanja projekta obnove javne infrastrukture nastala lastnikom in najemnikom poslovnih prostorov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na neposrednem območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje in jim je bilo v času trajanja projekta obnove onemogočeno ali oteženo poslovanje.
(2) Predmet pomoči je pomoč za poslovno škodo.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so poslovni subjekti iz 6. člena tega pravilnika, ki:
– imajo v lasti ali najemu poslovni prostor na območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture, pod pogojem, da je bil le-ta v neposrednem stiku z delovno površino;
– so v obdobju izvajanja projekta obnove v poslovnem prostoru iz prejšnje alineje opravljali gospodarsko dejavnost ter
– so utrpeli poslovno škodo v obliki zmanjšanja prometa.
(5) Do pomoči so upravičeni poslovni subjekti, ki lahko dokažejo upad prometa od prodaje, ki je enak ali višji od 20 %.
(6) Poslovno škodo oziroma upad prometa se izkazuje z dokazili o prihodkih od prodaje v času trajanja oteženega dostopa do poslovnega prostora, ki se jih primerja s prometom od prodaje v istem obdobju preteklega leta. V primerih, ko upravičenec posluje manj, kot eno leto, se upošteva promet zadnjih treh mesecev pred časom izvajanja projekta obnove.
(7) Višina dodeljene pomoči posameznemu upravičencu se določi glede na čas trajanja izvajanja projekta obnove na območju poslovnega prostora upravičenca ter glede na odstotek upada prometa.
(8) Skupna višina razpisanih sredstev, višina pomoči, ki jo lahko prejme posamezni upravičenec, obdobje upravičenosti, merila za določitev višine pomoči in ostali pogoji se natančneje opredelijo v vsakokratnem javnem razpisu, ki se ga objavi na spletni strani Občine Kočevje.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
13. člen 
(način dodeljevanja sredstev) 
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem do sredstev pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa oziroma javnega poziva, skladno s pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Postopek za dodelitev pomoči de minimis po tem pravilniku vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(3) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja oseba občinskega upravnega organa, pristojna za izvajanje in spremljanje javnega razpisa.
(4) Strokovna komisija vodi zapisnik o odpiranju in ocenjevanju prejetih vlog in sestavi končni seznam prejemnikov sredstev.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije po tem pravilniku odloča župan s sklepom.
(6) Odločitev župana je dokončna in zoper sklep ni mogoče vložiti pritožbe.
(7) Medsebojne obveznosti in pravice med občino in upravičenci se uredijo s pogodbo.
14. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
– predmet javnega razpisa;
– višino razpisanih sredstev;
– višino najvišje možne pomoči na upravičenca;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– obdobje upravičenosti;
– merila za določitev zneska pomoči;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge in način oddaje vlog.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI 
15. člen 
(organi nadzora) 
Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverja pristojna oseba organa občinske uprave, zadolžena za izvajanje in spremljanje javnega razpisa, na način obveznega poročanja in po potrebi tudi fizičnega preverjanja pri upravičencu.
16. člen 
(sankcije za kršitelje) 
V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega dvojnega financiranja ter kršenja drugih določil tega pravilnika je prejemnik dolžan vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila.
VI. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022-3
Kočevje, dne 3. junija 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti