Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Št. 622-0001/2022 Ob-2486/22, Stran 1653
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/21) in Pravilnika za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 36/21) Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica v letu 2022 
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so obnove sakralnih stavb, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica razglašene za kulturne spomenike.
Upravičeni stroški so stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju ter obnovi kulturnega spomenika, in sicer:
– stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
3. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju Občine Sevnica. Upravljavci morajo priložiti uradno dokazilo oziroma pisno soglasje lastnika kulturnega spomenika, da se dovoljuje investicijski poseg pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika.
Prijavitelji, ki kandidirajo za proračunska sredstva na razpisu za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Sevnica.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sevnica,
– uradno dokazilo o lastništvu ali upravljanju kulturnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje),
– pridobljeno gradbeno dovoljenje, če je za predvideno investicijo potrebno,
– zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih virov financiranja (npr. Ministrstva za kulturo) v višini najmanj 50 % stroškov obnove,
– pridobljena predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sevnica iz predhodnih javnih razpisov, če je upravičenec na njih sodeloval,
– izpolnjevanje drugih morebitnih pogojev, določenih z vsakoletnim razpisom.
5. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Stanje objekta:
Število točk:
Objekt je v zelo slabem stanju (objektu grozi porušitev, potrebna je rekonstrukcija celote ali posameznih delov, za katerega je potrebno pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine)
100
Objekt je v slabem stanju (potrebna so konservatorsko-restavratorska dela)
50
Objekt je v solidnem stanju (potrebno je redno investicijsko vzdrževanje)
25
Vrednost izvedbenih del projekta:
Vrednost izvedbenih del projekta do 10.000 EUR
10
Vrednost izvedbenih del projekta nad 10.000 EUR do 20.000 EUR
50
Vrednost izvedbenih del projekta nad 20.000 EUR 
100
Višina zagotovljenih lastnih sredstev:
Višina zagotovljenih lastnih sredstev do 50 %
30
Višina zagotovljenih lastnih sredstev do 65 %
50
Višina zagotovljenih lastnih sredstev do 75 %
70
Višina zagotovljenih lastnih sredstev do 85 %
100
Pomen objekta z vidika kulturne dediščine:
Kulturni spomenik lokalnega pomena je tudi vrednota državnega pomena
50
6. Delež sofinanciranja
Vloge, prispele na javni razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov in od števila točk, ki jih dosežejo upravičenci, pri čemer je vrednost sofinanciranja do 50 % celotne vrednosti obnove z DDV.
Znesek sofinanciranja posamezne obnove kulturnega spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih posamezni upravičenec prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Slednja se izračuna tako, da se skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov, izbranih za sofinanciranje.
V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev sorazmerno zniža.
7. Okvirna vrednost razpisa: višina sredstev, ki je namenjena za obnovo kulturnih spomenikov na podlagi tega razpisa je 33.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2022.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 15. 7. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 15. 7. 2022) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov za leto 2022« na prednji strani ter obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena z obrazcem za odpremo kuverte. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
10. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
11. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 10. 6. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
13. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 07/81-61-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost