Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas, stran 5996.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 5/18) in 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 28. redni seji dne 31. 5. 2022 ter Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 3/10 in 4/13, Uradni list RS, št. 34/18; v nadaljevanju: odlok) se v 11. členu spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(3) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas).
(4) Predstavnike delavcev se voli:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev matične šole z vrtcem pri matični šoli
– 1 predstavnik strokovnih delavcev podružnične šole z vrtcem pri podružnični šoli
– 1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.
2. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320/28-3/2022-2s
Trnovska vas, dne 31. maja 2022
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko 
Št. 900-5/2022-20R-5/7
Destrnik, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Destrnik 
Franc Pukšič 

AAA Zlata odličnost