Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Št. 610-000/2022-201 Ob-2495/22, Stran 1654
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07 – v nadaljevanju: pravilnika) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2022, v okvirni višini 54.000 € 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2022.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
3.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Iz sredstev občinskega proračuna se financira osnovno delovanje, kritje materialnih stroškov poslovanja.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
3.4. Lastna kulturna ustvarjalnost
V javni interes kulturne dejavnosti spada področje kulture, ki zajema različne oblike, prakse in izraze kulturne ustvarjalnosti, kulturno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne kulturne prakse ter sodobno kulturo. Daje se spodbuda avtorski ustvarjalnosti in je spodbuda projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispevajo k raznolikosti kulturnega izraza. V tem okviru mora avtor izvesti lasten avtorski proces nastajanja nove ali nadgrajene produkcijske forme. Spodbuja se usmerjanje samozaposlenih v kulturi. Prednostno točkovanje se bo določilo z javnim razpisom.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Programi ljubiteljske kulture, delovanje zveze kulturnih društev ter knjiga – izdajateljska dejavnost:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, predstavo, prireditev …
4.2. Lastna kulturna ustvarjalnost
Na razpisu lahko sodelujejo javni in drugi zavodi, zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z lastno kulturno ustvarjalnostjo ob pogoju, da:
– delujejo in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na področju lastne kulturne ustvarjalnosti,
– imajo izkušnje z lastno kulturno ustvarjalnostjo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen največ 20 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2022,
– isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov,
– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ 3 projekte z najmanj 80 % sofinanciranjem, ki bodo dosegli največ točk,
– imajo strokovno izobrazbo na področju, na katerem delujejo.
4.3. Izobraževanje mladih na področju kulture – šole kulture
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, zadruge ter druge pravne osebe, ki si za svoje delovanje želijo pridobiti mlade ob pogoju, da:
– delujejo in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– mladi opravijo tečaj ter pridobijo znanje za izvajanje določene kulturne dejavnosti (petje, likovna dejavnost, uprizoritvena dejavnost …),
– po pridobljenem znanju v društvu oziroma organizaciji delujejo določen čas,
– tečaj oziroma seminar izvede za to usposobljen predavatelj ter po opravljenem tečaju udeležencu podeli ustrezno listino,
– izobraževanja ni možno izvajati v okviru javnih zavodov in da ti programi oziroma dejavnosti niso sofinancirani/e z javnimi sredstvi,
– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ dve šoli kulture, ki bosta dosegli največ točk.
V primeru ne prijave na razpisana sredstva se ta lahko dodelijo programom pod točko 3.1. Programi ljubiteljske kulture.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 54.000 €:
– programi ljubiteljske kulture – 39.000 €,
– delovanje zveze kulturnih društev – 1.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.000 €,
– programski stroški za lastno kulturno ustvarjanje – 8.000 €,
– izobraževanje mladih na področju kulture – šole kulture – 5.000 €.
V kolikor na katerega od navedenih programov ne bo prijave, se sredstev s tem javnim razpisom ne razdeli, sredstva se zadržijo ter se v primeru kasnejših podanih pobud s strani izvajalcev javni razpis za nerazdeljena sredstva ponavlja.
6. Merila in kriteriji za izbor
6.1. Programi ljubiteljske kulture ter knjiga – izdajateljska dejavnost
Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji pravilnika ter merila opredeljena v prilogi 1 oziroma prilogi 2 pravilnika.
6.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Pri izboru bodo upoštevani stroški, ki so povezani z osnovnim delovanjem oziroma materialni stroški.
6.3. Lastna kulturna ustvarjalnost
Pomembno je, da je v delo vložen določen ustvarjalni napor in je rezultat intelektualna stvaritev – umetniško delo.
Avtor mora biti fizična oseba in naveden ob avtorskem delu, ki ga je opravil.
Kriterij:
število 
možnih točk
1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2017–2021 (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti).
10
2. Ustvarjalni proces avtorskega ustvarjanja: 
– Časovnica avtorskega produkcijskega procesa 
– Avtorska soudeležba in njihova strokovna kredibilnost.
10
3. Vključenost samozaposlenih sodelujočih ustvarjalcev v projekt: 
– več kot trije predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu nimajo statusa samozaposlenega v kulturi – 0 točk 
– do vključno dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu s statusom samozaposlenega v kulturi – 5 točk 
– vsi predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu imajo status samozaposlenega v kulturi – 10 točk.
10
4. Lokalna, državna in mednarodna prepoznavnost: 
– Medijska odmevnost. 
– Gostovanja. 
– Koprodukcije in sodelovanja z lokalnimi, državnimi in tujimi institucijami.
10
5. Vsebinska kakovost projekta: 
– jasna začrtanost raziskovanja tematike v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta 
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov 
– relevantnost izbrane tematike vsebinska zaokroženost in celovitost projekta.
20
6. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt 
10
7. Dostopnost projekta: izdelanost plana projekta, produkcije oziroma postprodukcije v letu 2022 s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/ali v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij o projektu 
predvideno število ponovitev v Sloveniji ali v Sloveniji in tujini (0–20 točk)
20
– 5 ponovitev: 10 točk 
– 6–8 ponovitev: 15 točk 
– več kot 8 ponovitev: 20 točk 
ali 
predvideno število ponovitev v tujini (0–10 točk) 
– 3 ponovitve: 10 točk 
– 4–6 ponovitev: 15 točk 
– več kot 6 ponovitev: 20 točk.
8. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti lastne kulturne ustvarjalnosti.
10
SKUPAJ:
100
Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
a. Izobraževanje mladih na področju kulture – šole kulture
1.
Da se program izvaja na podlagi interesa društva oziroma sekcije društva za pridobitev novih članom, ki bodo najmanj eno leto delovali v društvu.
10
2.
Da imajo izvajalci ustrezno izobrazbo za izvajanje izobraževanja mladih za področje kulture. 
20
3.
Da izvajanje izobraževanja traja najmanj 20 ur 
Da izvajanje izobraževanja traja celo leto.
10 
20
4.
Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen program izobraževanja.
10
5.
Program ima navedene jasne cilje.
10
6.
Pomen in vpliv izobraževalnega programa na razvoj dejavnosti društva oziroma sekcije (spodbujanje kulturnega razvoja/dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti).
20
7.
Št. vključenih mladih v izobraževanje 
Do 5 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem 
Do 10 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem.
10
Skupaj
100
Sredstva za posamezen izvedeni tečaj ali izobraževanje mladih na področju kulture se nakažejo po podanem poročilu o izvedbi, ki mora biti izveden na način, kot je podan v prijavi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.
8. Razpisni rok: razpis se prične 10. 6. 2022 in se zaključi 4. 7. 2022.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 4. 7. 2022 oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2022«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, odpiranje prispelih ponudb bo 6. 7. 2022 ob 14. uri na sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti