Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Ob-2482/22, Stran 1652
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana št. 430-31/2022 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2022 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe spremljajočih prireditev v počastitev praznika Občine Zagorje ob Savi, in sicer naslednjih:
– 17. tek in pohod po zagorski dolini,
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sv. goro,
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini,
– Perkmandelc vabi v svojo deželo,
– Mlada zagorska noč,
– 6. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
– Državno prvenstvo v startu sankanja 17. pokal zagorske doline, memorial Aleša Pociecha,
– 20. Pozničev memorial,
– 20. obletnica »Golden Rancha«,
– Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob Savi,
– 7. Kotredež trail – Zagorska dolina,
– 90. letnica NK Svoboda Kisovec,
– 60. letnica Strelskega društva Kisovec,
– Prijateljski mednarodni turnir za članice Rokometnega ženskega kluba Zagorje.
Na razpisu lahko kandidirajo društva, zveze, ki imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi. Izvedba razpisanih prireditev obsega celoten organizacijsko tehnični del in programski del.
II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– tradicionalne prireditve,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev,
– prijavitelj mora na vseh promocijskih materialih prireditev objaviti grb ali logotip Občine ter navesti, da je izvedbo prireditve sofinancirala Občina Zagorje ob Savi.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili o porabi sofinanciranih sredstev.
III. Okvirna višina sofinanciranih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev znaša skupno 32.000,00 EUR.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen v dveh delih, in sicer:
– prvi del v višini 80 % sredstev 7 dni pred prireditvijo;
– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer 30 dan po prejemu popolnega končnega vsebinskega in finančnega poročila, ki mu bodo priložena dokazila o upravičenosti sofinanciranih sredstev.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve v kolikor je občina lastnik,
– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje.
IV. Rok za predložitev ponudb
Prijave morajo biti predložene najkasneje do 8. 7. 2022, do 10. ure. Prijave lahko oddate v sprejemi pisarni občinske uprave ali pošljete po pošti. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – JR – Prireditve ob občinskem prazniku 2022«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan bo vse prispele prijave odprla in obravnavala 11. 7. 2022.
V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.si vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/56-55-720. S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti