Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1879. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali, stran 5960.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 3., 6., 7., 37. in 38. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 112/21, 10/22 in 74/22 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95, 8/99, 124/08, 26/17, 8/18, 65/18, 81/21) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5. 2022, sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju mestne občine Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju mestne občine Krško se zagotavlja kot obvezno javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Mestna občina Krško izbrala v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, postopek izbire koncesionarja, pogoji opravljanja javne službe, viri in način financiranja javne službe, nadzor nad izvajanjem koncesije ter prenehanje koncesijskega razmerja.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen
(predmet javne službe) 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen
(območje izvajanja) 
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje mestne občine Krško.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI 
4. člen
(način izvajanja) 
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
5. člen
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere po enem izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.
(2) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen 
(pogoji in merila za izbor koncesionarja) 
Kandidat za koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje iz desetega člena tega odloka bo izbran na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji.
7. člen 
(organ, ki opravlja izbor koncesionarja) 
Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Krško v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
8. člen 
(koncesijska pogodba) 
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba, s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
9. člen 
(prenos koncesije) 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
10. člen
(pogoji za podelitev koncesije) 
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program zavetišča,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
11. člen 
(izvajanje koncesije in višja sila) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
12. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Krško.
13. člen 
(izvajanje javne službe) 
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma ter skladno z veljavnimi prepisi, ki urejajo zaščito živali.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
14. člen
(viri financiranja) 
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta in iz prihodkov javne službe.
15. člen 
(način financiranja in vodenje evidence) 
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
16. člen
(svet zavetišča) 
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Predstavnika Mestne občine Krško v svet zavetišča imenuje župan.
17. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Mestna občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja koncedent oziroma njegova pooblaščena oseba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
18. člen
(način prenehanja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom občine in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
19. člen 
(sporazum) 
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
20. člen 
(odpoved pogodbe) 
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe odstopi od pogodbe, pri čemer odstop prične učinkovati po preteku šestmesečnega roka od prejema izjave koncesionarja pri koncedentu.
(2) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo. Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti stroške oskrbe zapuščenih živali, ki presegajo stroške, ki bi nastali ob rednem izvajanju koncesijske pogodbe, do izbora novega koncesionarja.
21. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško.
X. KONČNA DOLOČBA 
22. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2022-O401
Krško, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti