Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1881. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 033 (mestna občina Krško), stran 5965.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) in v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 033 (mestna občina Krško) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 354/5, k.o. Leskovec.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2791
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) in določijo dodatni prostorski izvedbeni pogoj, z namenom varovanja javnega interesa.
3. člen 
Za izvedbo investicijske namere je predlagano individualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev tako, tako da se v 198. členu Odloka o OPN občine Krško pod rubriko LES 033 doda besedilo, ki se glasi:
LES 033
Na zemljišču s parcelno številko 354/5, k.o. Leskovec se na mestu odstranjene stavbe, dopusti gradnja nove stanovanjske stavbe, ki lahko glede lege in velikosti odstopa od odstranjene. Odmik od zemljišča javne ceste naj bo vsaj 5 m. Nadomestna stavba, ki se z daljšo stranico locira vzporedno s cesto, je etažnosti K+P+M, višina slemena je 11 m nad koto terena oziroma se višinsko prilagodi višini sosednjih stavb. Osnovni kubus stavbe je podolgovat, zazidane površine do 120 m2. Pripadajoči nadstrešek za avtomobile je velikosti do 50 m2.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-15/2021-O509
Krško, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti