Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1860. Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost), stran 5891.

  
IPF, k.o.
Argentinska ulica 17
1000 Ljubljana
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju besedila: IPF)
in
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ SLOVENIJE
Trnoveljska cesta 1
3000 Celje
ki ga zastopa Matija Vimpolšek
(v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje uporabnikov)
dogovorita in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) skleneta
S K U P N I  S P O R A Z U M 
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost) 
Uvodne ugotovitve 
1. člen 
Podpisnika tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
– da IPF v skladu z dovoljenjem Urada kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih med drugim tudi v primeru javne priobčitve fonogramov;
– da je Združenje turističnih kmetij reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP na področju dejavnosti turističnih kmetij, ki zajema kmetije z nastanitvijo, izletniške kmetije, vinotoče in osmice, pri katerih gostinska ponudba predstavlja dopolnilno dejavnost v skladu z Zakonom o gostinstvu (15. člen ZGos-UPB1);
– da je dejavnost turističnih kmetij specifična glede na druge dejavnosti, upoštevaje določila Zakona o gostinstvu in določila Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18, v nadaljevanju tudi: Uredba);
– da je skladno z zakonodajo največje dovoljeno število gostov na turistični kmetiji 60 gostov naenkrat.
– da stranki sklepata skupni sporazum zaradi ureditve pogojev in določitve tarife v primeru javne priobčitve fonogramov pri opravljanju dejavnosti turističnih kmetij;
– da repertoar IPF predstavlja vse objavljene fonograme, ki uživajo pravno varstvo v skladu z zakonom in za vrste uporabe, ki se v skladu z zakonom in dovoljenjem Urada upravljajo obvezno kolektivno.
Opredelitev pojmov 
2. člen 
Uporabnik je nosilec dopolnilne dejavnosti »turizem na kmetiji« (fizična oseba), ki je gostinska dejavnost (skladno z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18)), in v prostoru/-ih, kjer opravlja dejavnost turističnih kmetij, javno priobčuje fonograme.
Posamezna enota pomeni vsak ločen objekt v katerem se opravlja gostinska dejavnost.
Izletniška kmetija je turistična kmetija, ki ima gostinsko ponudbo, ki zajema kuhinjo za pripravo jedi in prostor za strežbo jedi in pijač.
Vinotoč in osmica je turistična kmetija, ki ima gostinsko ponudbo, ki zajema prostor za točenje pijač in prostor za pripravo prigrizkov, če jih nudi.
Kmetija z nastanitvijo je turistična kmetija, ki ima poleg gostinske ponudbe (kuhinje za pripravo jedi, prostora za strežbo jedi in pijač) v ponudbi za goste tudi sobe oziroma skupna ležišča, oziroma stanovanje, apartma ali studio, oziroma prostor za kampiranje.
Podpisniki se strinjajo, da se za razumevanje pojmovanja in prepoznavanja različnih gostinskih obratov opredeljenih v tem sporazumu, smiselno uporabi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) in Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
Osnovna tarifa 
3. člen 
I. 
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika določi za vsako posamezno enoto, kjer se opravlja gostinska dejavnost turističnih kmetij, glede na največje možno število gostov, ki so lahko pred objektom oziroma v objektu naenkrat:
od 1. 7. 2022
od 1. 7. 2023
od 1. 7. 2024
od 1. 7. 2025
od 1. 7. 2026
do 30 oseb
14,50 €
15,25 €
15,99 €
16,74 €
17,48 €
od 31 do 60 oseb
18,50 €
19,83 €
21,16 €
22,49 €
23,82 €
II. 
Kmetija z nastanitvijo poleg mesečnega nadomestila po točki I. te tarife plača tudi mesečno nadomestilo za vsako posamezno sobo oziroma posamezni ločen prostor namenjen prenočitvi:
od 1. 7. 2022
od 1. 7. 2023
od 1. 7. 2024
od 1. 7. 2025
od 1. 7. 2026
soba oziroma prostor
0,37 €
0,41 €
0,45 €
0,48 €
0,52 €
III. 
Če uporabnik gosti vsaj trikrat mesečno dogodke kot so poroke, banketi, rojstnodnevne in druge zabave, katerih se udeleži več kot 30 oseb in pri katerih se uporabljajo fonogrami, predvajani po željah gostov, se osnovna tarifa, določena po tem sporazumu, zviša za 30 %.
IV. 
Za uporabo fonogramov v drugih prostorih na turistični kmetiji, ki niso zajeti v tej tarifi oziroma v tem sporazumu, se nadomestilo določa po drugih veljavnih tarifah IPF.
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža 
4. člen 
Znižanja (popusti) nadomestila se upoštevajo samo v primeru aktivnega ravnanja uporabnika, to je na podlagi posebne prošnje in zagotovitve ustreznih podatkov oziroma dokazil. Znižanja veljajo od 1. dne tistega meseca, v katerem IPF prejme popolno dokumentacijo, dalje.
V primeru, da se po upoštevanju znižanj ugotovi, da je uporabnik IPF-u posredoval napačne podatke, se mu vsa že priznana znižanja ukinejo in je zavezan za tekoče koledarsko leto opraviti doplačilo nadomestila do višine polne tarife, ki bi jo bil dolžan plačati glede na dejansko stanje.
a. Znižanje zaradi vnaprejšnjega plačila
Nadomestilo se zniža za:
– 5 % za polletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do 31. 3. v tekočem letu za prvo polletje oziroma do 30. 9. v tekočem letu za drugo polletje
– 10 % za celoletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do 28. 2. v tekočem letu
b. Znižanje zaradi ureditve razmerja s podpisom pogodbe
Posameznemu uporabniku se zaradi znižanja administrativnih stroškov od podpisa pogodbe dalje za čas veljavnosti pogodbe prizna znižanje nadomestila za 5 %.
c. Znižanje glede na število dni obratovanja
Posameznemu uporabniku se nadomestilo zniža za 30 % v kolikor posluje manj kot 10 dni v posameznem mesecu.
d. Znižanje za člane
Posameznemu uporabniku, ki je član Združenja turističnih kmetij Slovenije kot reprezentativnega združenja uporabnikov, se nadomestilo iz tega sporazuma zniža za 5 %. Znižanje se določi zaradi vloge, ki jo reprezentativno združenje opravlja pri sklepanju in izvajanju tega sporazuma, in sicer se reprezentativno združenje zaveže:
1. da bo IPF-u na njegov poziv potrdilo status turistične kmetije posameznega uporabnika in članstvo posameznega uporabnika v združenju,
2. da bo aktivno delovalo pri osveščanju članov Združenja turističnih kmetij Slovenije in člane napotovalo k sklenitvi individualnih pogodb z IPF, vse z namenom, da bi čim več članov združenja sklenilo individualne pogodbe z IPF pod pogoji tega Skupnega sporazuma.
5. člen 
Odstotki znižanj iz točk a., b., c in d., 4. člena tega sporazuma se seštevajo in skupaj znašajo največ 50 %.
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila zviša 
6. člen 
Za tiste uporabnike, ki uporabe varovanih del ne prijavijo sami oziroma je uporaba ugotovljena s strani popisovalca stanja, velja 20 % zvišanje na osnovno tarifo za obdobje 12 mesecev, kot tudi se mu za enako obdobje ne priznajo znižanja iz 4. člena tega sporazuma.
Za uporabnike, ki imajo na dan uveljavitve tega sporazuma, z IPF sklenjeno pogodbo, šteje, da je prijava uporabe podana.
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila ne obračuna 
7. člen 
Mesečno nadomestilo se obračuna ne glede na število dni uporabe v mesecu.
Nadomestilo se ne obračuna za mesece, ko uporabe fonogramov ni bilo oziroma uporaba ni bila mogoča zaradi višje sile.
Rok in način plačila nadomestila 
8. člen 
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo. V primeru, da uporabnik z IPF pogodbe ne sklene, se nadomestilo obračuna sprotno mesečno na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga IPF.
Davek na dodano vrednost in revalorizacija 
9. člen 
Vsi zneski nadomestil, določeni po tem sporazumu, so opredeljeni v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se zneski za tekoče leto ter vsa nadaljnja leta revalorizirajo na dan 1. 1. vsakokratnega tekočega leta, glede na dan 1. 1. predhodnega leta, pri čemer se IPF zaveže tako revalorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS. Revalorizacija se prvič izvede na dan 1. 1. 2023 glede na preteklo leto (1. 1. 2022).
Poročanje 
10. člen 
Uporabnik je dolžan posredovati vse relevantne podatke za odmero nadomestila kot tudi vsakršne spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila.
Uporabnik je dolžan posredovati podatek o morebitnem stalnem ali začasnem prenehanju uporabe, sicer šteje, da do prenehanja uporabe fonogramov ni prišlo.
Prehodne in končne določbe 
11. člen 
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določita Tinka Rauh kot predstavnica IPF in Matija Vimpolšek kot predstavnik reprezentativnega združenja uporabnikov. Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
12. člen 
Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2027.
Če noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugima dvema podpisnikoma pisno ne sporoči, da odstopa od sporazuma, se veljavnost sporazuma vsakič podaljša še za 12 mesecev. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno s končnim številom. V primeru podaljšanja veljavnosti oziroma uporabe sporazuma se za plačilo nadomestila upoštevajo zneski določeni v preteklem letu pred podaljšanjem, ki se za nadaljnje leto uporabe revalorizirajo skladno s tem sporazumom.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne sporazumne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo Sveta za avtorsko pravo, pa ta sporazum ostane v uporabi.
13. člen 
Reprezentativno združenje uporabnikov se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo svoje člane po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanilo z vsebino tega sporazuma.
14. člen 
Ta sporazum je sklenjen v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Podpisniki tega sporazuma bodo morebitne spremembe in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
Ljubljana, dne 8. junija 2022
 
IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ SLOVENIJE 
Matija Vimpolšek 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti