Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1896. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sevnica, stran 5978.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 121/21, 10/22), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20 in 134/20) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Sevnica se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Sevnica izbrala v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, podelitev koncesije, koncesijsko razmerje, prenehanje koncesijskega razmerja ter nadzor nad izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen
(predmet javne službe) 
(1) Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
(2) Koncesionar najmanj dvakrat letno poroča o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena koncedentu.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen
(območje izvajanja) 
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Sevnica.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI 
4. člen
(način izvajanja) 
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. PODELITEV KONCESIJE 
5. člen
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Glede na delitev tveganj se pojem koncesije po tem odloku šteje kot javno naročniška oblika partnerstva.
(2) Koncedent izbere koncesionarja po enem izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.
6. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja s sklepom imenuje župan Občine Sevnica (v nadaljevanju: župan).
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
(3) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, v drugih procesnih aktivnostih, vezanih na morebitna pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo županu. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba morebitnih pogajanj z usposobljenimi kandidati.
(4) Za strokovno tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
7. člen 
(pogoji in merila za izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti zavetišča.
(2) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati še najmanj naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali z njihovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,
– da ima poravnane zapadle davke in prispevke,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki ureja javno naročanje,
– da razpolaga z zadostnimi in primernimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s stroškovnikom,
– da ima najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi,
– da izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v razpisu.
(3) Način dokazovanja pogojev iz drugega odstavka tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.
(4) Kandidat za koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje iz drugega odstavka tega člena in ostala določila v razpisni dokumentaciji, bo izbran na podlagi naslednjih meril:
– ponujena cena prijavitelja,
– dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer izkaže strokovno organizacijsko in finančno usposobljenost,
– reference prijavitelja.
8. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
Odločitev o izbiri izda župan v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
VI. KONCESIJSKO RAZMERJE 
9. člen
(koncesijska pogodba) 
Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja sklene koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
10. člen 
(vsebina koncesijske pogodbe) 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s podeljeno koncesijo.
11. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na drugo pravno ali fizično osebo.
12. člen 
(podizvajalci) 
(1) Koncesionar lahko odda dela podizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe le v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja.
(2) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesionar, kot da bi ga opravljal sam.
13. člen 
(pooblastila in obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar ima naslednje obveznosti:
– javno službo mora izvajati skladno z veljavno zakonodajo tako, da bo zagotovljena dobrobit živali,
– sam oziroma njegovi podizvajalci morajo ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje javne službe,
– javno službo mora izvajati v skladu s pravili stroke, normativi in standardi,
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode koncedentu ali tretjim osebam,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige ter voditi ločeno računovodstvo za podeljeno koncesijo,
– izpolnjevati mora vse druge obveznosti, ki so določene z zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotavljati najmanj predpisano število mest za namestitev živali. Če zavetišče, zaradi nedoseganja števila mest, ki jih mora zagotavljati, zapuščenih živali ne more sprejeti, in uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče, nosi stroške nadomestnega zavetišča koncesionar.
14. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
15. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za obdobje petih let od začetka izvajanja koncesije.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene koncedent z izbranim koncesionarjem po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
(3) Koncesijsko razmerje se začne izvajati po prenehanju obstoječega koncesijskega razmerja, v primeru, da je le to že poteklo, pa z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
16. člen 
(viri in način financiranja) 
(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko pa koncesionar pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
(2) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cena po postavkah navedena v predmetni koncesijski pogodbi, kjer je določen tudi način plačila koncesionarju.
17. člen 
(višja sila) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
18. člen
(način prenehanja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe po poteku časa za katerega je bila sklenjena,
– s prenehanjem koncesijske pogodbe zaradi odpovedi,
– z odvzemom koncesije.
19. člen 
(odpoved pogodbe) 
(1) Koncedent lahko odpove koncesijsko pogodbo v naslednjih primerih:
– če koncesionar javne službene ne izvaja redno, strokovno in pravočasno ter s potrebno skrbnostjo,
– če koncesionar v svojih situacijah navede neresnične oziroma nepravilne podatke,
– če zaradi neustreznega izvajanja javne službe pride do večje ogrozitve varnosti ljudi in/ali premoženja, ne glede na to, ali so posledice dejansko nastopile,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba in je takšna takšna upravna odločba postala dokončna (oziroma sodna odločba pravnomočna) zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, zaradi česar utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega ustreznega izvajanja javne službe,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje, pod katerimi mu je bila podeljena koncesija,
– če obstaja utemeljen sum, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz koncesijskega razmerja,
– zaradi onemogočanja finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem javne službe,
– zaradi ponavljajočih se koncesionarjevih lažjih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe,
– če posamezna dela izvaja podizvajalec brez soglasja koncedenta,
– če ne predloži koncedentu s pogodbo zahtevanih dokumentov v danih rokih.
(2) Odpoved pogodbe zaradi kršitve koncesionarja je možna, če koncedent koncesionarja predhodno pisno opozori ter mu postavi rok za odpravo kršitev in posledic kršitev.
(3) Odpoved pogodbe ni dopustna v primeru, če do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, pride zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) O prenehanju koncesijskega razmerja po tem členu občinska uprava koncedenta izda koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o prenehanju/odpovedi koncesije je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju koncesijskega razmerja.
(5) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnost ne bo več opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba.
(2) O prenehanju koncesijskega razmerja po tem členu občinska uprava koncedenta izda koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Pogoji in načini odvzema koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
21. člen 
(odpoved s strani koncesionarja) 
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti stroške oskrbe zapuščenih živali, ki presegajo stroške, ki bi nastali ob rednem izvajanju koncesijske pogodbe, do izbora novega koncesionarja.
VIII. NADZOR 
22. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(2) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
23. člen 
(svet zavetišča) 
(1) Koncesionar ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine, oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Predstavnika Občine Sevnica v svet zavetišča imenuje župan.
IX. KONČNA DOLOČBA 
24. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-0001/2022
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti