Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1903. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Slovenske Konjice, stran 5993.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
2. člen 
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem in namenom vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanja njihovega razvoja, ustvarjanja novih delovnih mest, ustvarjanja turizmu prijazne občine ter finančne pomoči poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo v primeru izrednih razmer.
(2) Za uresničevanje ciljev občine iz prejšnjega odstavka se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo kot pomoči po pravilu de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1–8), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020); v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU.
3. člen 
Sredstva, potrebna za uresničevanje ciljev iz prejšnjega člena, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo v proračunu. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro ali majhne družbe (v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe) ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njegova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti (tudi subjekti, ki so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti). Za te upravičence se v tem pravilniku uporablja izraz »podjetje«.
(2) Upravičenci izvajajo naložbo na območju občine.
(3) Z javnim razpisom se lahko za posamezne razpisane ukrepe natančneje določijo ali omejijo upravičenci do pomoči de minimis.
5. člen 
(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij;
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture;
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države;
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev;
– so za isti namen že prejela sredstva ali so v postopku pridobitve sredstev iz proračuna občine;
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
(2) Pomoči de minimis se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi. Pomoč prav tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni promet.
6. člen 
(1) Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči de minimis 100.000 EUR).
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR).
(6) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za iste ukrepe za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
7. člen 
(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec, v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe 1407/2013/EU, ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku;
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči;
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
– družbah, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje ter
– združitvi ali razdelitvi podjetij.
(2) Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ter o znesku de minimis pomoči.
(3) Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
8. člen 
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
II. UKREPI POMOČI 
9. člen 
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so naslednji:
1. subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov in stroškov najemnin v primeru izrednih razmer;
2. spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest;
3. sofinanciranje zagona podjetij v podjetniških inkubatorjih;
4. sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva;
5. spodbujanje razvoja starega mestnega jedra;
6. spodbujanje sobodajalstva.
1. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov in stroškov najemnin v primeru izrednih razmer
10. člen 
(1) Namen ukrepa: blaženje poslovne škode, ki nastane upravičencem zaradi prepovedi poslovanja ali zmanjšanega poslovanja kot posledica razglašenih izrednih razmer v državi ali občini.
(2) Upravičenci so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki jim je bilo onemogočeno poslovanje in ki lahko dokažejo izpad prometa za najmanj 50 %.
(3) Upravičeni stroški: stroški v poslovnih in proizvodnih prostorih za električno energijo, komunalne storitve, porabo vode in stroški najemnin.
(4) Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov oziroma največ do 3.000 EUR na upravičenca.
2. Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
11. člen 
(1) Namen ukrepa: povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
(2) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve: fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirano dejavnost na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
(3) Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest: podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Pogoji:
– s sofinancirano zaposlitvijo se poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih;
– vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine;
– na novem delovnem mestu se zaposli osebo s stalnim bivališčem na območju občine, ki je prijavljena kot brezposelna oseba najmanj 12 mesecev;
– v primeru, da novo zaposlenemu delavcu preneha delovno razmerje pri upravičencu pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza pogojem iz tega pravilnika, v nasprotnem primeru mora upravičenec dodeljena sredstva vrniti.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški za realizacijo samozaposlitve;
– stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenega (za zaposlitev brezposelne osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba).
(6) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do 3.000 EUR.
3. Sofinanciranje zagona podjetij v podjetniških inkubatorjih
12. člen 
(1) Namen pomoči: ustanavljanje novih tehnoloških in inovativni podjetij v inkubatorjih.
(2) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z upravljavcem inkubatorja.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave prototipa;
– stroški raziskave tržišča;
– stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne znamke);
– stroški razvoja novega proizvoda in/ali storitve;
– stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali storitve;
– stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 bruto minimalnih mesečnih plač;
– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa;
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju.
(4) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do 3.000 EUR.
4. Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva
13. člen 
(1) Namen sofinanciranja stroškov promocije: spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
(2) Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije: povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podpora iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podpora graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podpora in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala (co-working in crowdfunding).
(3) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini;
– stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza;
– stroški vzpostavitve lastne blagovne znamke z namenom internacionalizacije;
– drugi stroški v zvezi z internacionalizacijo oziroma izvozno usmerjenostjo.
(5) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do 1.000 EUR.
5. Spodbujanje razvoja starega mestnega jedra
14. člen 
(1) Namen ukrepa: spodbujati aktivnosti, s katerimi bo staro mestno jedro postalo atraktivno in zanimivo tako za podjetnike kot za prebivalce in obiskovalce.
(2) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Pogoji: aktivnosti se morajo izvesti na območju starega mestnega jedra. Prednost bodo imele naložbe, ki bodo usmerjene k poenotenju izgleda starega mestnega jedra.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški obnove objektov (fasada, stavbno pohištvo, streha);
– stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi projektne dokumentacije za obnove;
– nakup opreme;
– stroški ureditve zunanjega izgleda oziroma okolice objektov (oprema letnih vrtov gostinskih lokalov, vitrine in izložbe, označbe, table in podobno).
(5) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oziroma največ do 3.000 EUR.
(6) Upravičenci so lahko tudi fizične osebe, vendar so upravičeni stroški le stroški obnove objektov. V primeru dodelitve sredstev fizični osebi, le-ta ne predstavlja pomoči de minimis.
6. Spodbujanje sobodajalstva
15. člen 
(1) Namen ukrepa: spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih novo nastalim turističnim nastanitvenim zmogljivostim (ni namenjeno obnovam);
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno namenjena novo nastalim turističnim nastanitvenim zmogljivostim (ni namenjeno obnovam).
(4) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 EUR na sobo, vendar ne več kot 6.000 EUR za tri sobe.
III. NAČIN DODELJEVANJA 
16. člen 
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Do sredstev so upravičeni vlagatelji, ki niso prejeli sredstev Občine Slovenske Konjice za ta namen v predhodnih dveh letih.
(3) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe pomoči ter za vse ali posamezne vrste upravičencev iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Skupna višina sredstev po javnem razpisu ne sme presegati skupnega zagotovljenega zneska v proračunu občine za leto, v katerem se izvede javni razpis.
(5) Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
17. člen 
(1) V javnem razpisu se določi predmet javnega razpisa, ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, omejitve in pogoji za sodelovanje na razpisu, upravičeni stroški in najvišji znesek pomoči, merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev, obseg razpoložljivih sredstev, kontaktna oseba za dajanje pojasnil, pogoji in način oddaje vloge, obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter način obveščanja o izboru.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
18. člen 
(1) Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(2) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom.
(3) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti daljši od 8 dni, se določi v pozivu.
(4) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom.
19. člen 
(1) Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– vrednotenje vlog v skladu z merili,
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– obravnava pritožb vlagateljev in
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
20. člen 
O odpiranju vlog in izboru mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje ovrednotenje posameznih vlog v skladu z merili. Ta zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
21. člen 
Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi omejitev in pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in v skladu z merili in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis.
22. člen 
(1) O dodelitvi pomoči de minimis se upravičence obvesti z odločbo, ki jo izda pristojni občinski upravni organ.
(2) Zoper odločbo je v roku 8 dni možno vložiti pritožbo, o kateri bo odločal župan.
(3) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor pomoči de minimis.
23. člen 
(1) Ob izdaji odločbe se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
(2) Če vlagatelj v roku 8 dni od pravnomočnosti odločbe ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, se šteje, da je umaknil vlogo.
(3) V pogodbi se opredeli naziv upravičenca, višina in namen pomoči de minimis, nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
24. člen 
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine nakažejo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za posamezno vrsto upravičenih stroškov.
(2) Namensko porabo in zakonitost dodeljenih pomoči de minimis, pridobljenih na podlagi tega pravilnika, spremlja in preverja strokovna služba občine.
(3) Prejemnik pomoči de minimis je dolžan občini v smislu spremljanja porabe dodeljene pomoči de minimis omogočiti nadzor nad namensko porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola stanja na kraju prejemnika ter vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno pomoč de minimis v vsakem trenutku.
(4) V primeru ugotovljene kršitve ali neupravičeno izplačane pomoči de minimis, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, pa gre za nedovoljeno kumulacijo prejetih pomoči.
(5) Natančni pogoji vrnitve sredstev, dodeljenih prejemniku pomoči, se določijo v pogodbi o dodelitvi pomoči de minimis.
(6) Neupravičeno izplačana sredstva bo občina izterjala od prejemnikov pomoči de minimis, vključno s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(7) V primeru ugotovljene kršitve iz tega člena upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji 2 leti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po istem postopku kot sam pravilnik.
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022(163)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti