Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1887. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021, stran 5967.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 23. redni seji dne 31. 5. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2021.
3. člen 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2021 znašajo:
I/Prihodki
8.975.762,53
70
DAVČNI PRIHODKI
5.798.272,43
700 Davki na dohodek in dobiček
4.746.374,00
703 Davki na premoženje
477.304,03
704 Domači davki na blago in storitve
574.594,40
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.136.662,68
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
744.270,63
711 Takse in pristojbine
15.096,77
712 Denarne kazni
10.562,30
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.930,30
714 Drugi nedavčni prihodki
347.802,68
72
KAPITALSKI PRIHODKI
94.994,91
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.696,99
722 Prihodki od prodaje zemljišč
93.297,92
73
PREJETE DONACIJE
70.350,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
70.350,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.875.482,51
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.840.750,47
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
in sredstva EU
34.732,04
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II/Odhodki
8.710.668,10
40
TEKOČI ODHODKI
2.477.487,02
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
522.416,12
401 Prispevki delodajalcev
83.880,97
402 Izdatki za blago in storitve
1.808.258,78
403 Plačila obresti
11.080,23
409 Rezerve
51.850,92
41
TEKOČI TRANSFERI
2.945.876,77
410 Subvencije
304.416,12
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
988.100,08
412 Transferi neprofitnim organizacijam
242.656,01
413 Drugi domači tekoči transferi
1.410.704,56
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.075.802,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.075.802,91
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
211.501,40
431 Investicijski transferi osebam, 
ki niso proračunski uporabniki
141.379,53
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
70.121,87
III/SALDO bilance prihodkov 
in odhodkov
265.094,43
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb 
za leto 2021 izkazuje:
IV/Prejeta vračila danih posojil 
in prodaja kap. deležev
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
0
V/Dana posojila in povečanje kap. deležev
10.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
10.000,00
440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
10.000,00
VI/SALDO računa finančnih terjatev 
in naložb
–10.000,00
4. člen 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2021 izkazuje:
VII/Zadolževanje
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII/Odplačila dolga
48.917,66
55
ODPLAČILA DOLGA
48.917,66
550 Odplačila dolga
48.917,66
IX/SPREMEMBA stanja sredstev 
na računih
206.176,77
X/NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–48.917,66
XI/NETO FINANCIRANJE
–265.094,43
D)
SREDSTVA NA DAN 31. 12. 2021 (9009 splošni sklad drugo)
2.085.402,45
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2021 v višini 206.176,77 EUR se prenaša v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022. Tako na dan 31. 12. 2021 znaša saldo sredstev na računih skupaj s sredstvi iz preteklih let 2.085.402,45 EUR in se prenaša v leto 2022.
6. člen 
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2021 se izkazuje v višini 73.296,39 EUR in se prenese v leto 2022.
7. člen 
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti za leto 2021 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021.
8. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00070/2021-11
Moravske Toplice, dne 1. junija 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost