Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Št. 3301-1/2022-SRRS-12 Ob-2527/22, Stran 1647
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 16. 2. 2022, Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 in št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1, št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme) objavlja
javni razpis 
za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA 
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
3.000.000
2022
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, 
– povečanje samooskrbe s hrano. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so zahtevana za vlagatelja.
7. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
8. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
9. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
10. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
11. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim povezanih oseb do Sklada ne sme presegati 5,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega in drugega dednega reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno drugega dednega reda).
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,  54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
20. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm« (DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov,
– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije.
21. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja
– Mikro
– Mala
– Srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02 Gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.
2.2.4 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti
Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2021.
2.2.6 Stroški
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so lahko:
Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu,
Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja zaprošena višina posojila je 10.000,00 EUR, najvišja pa 150.000,00 EUR. Za vlagatelje s kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 3,00 je lahko najvišja višina zaprošenega posojila 250.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 10.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna od 0,90 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere. Obrestna mera pri posojilu mora biti višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 24 mesecev.
– Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 24 mesecev.
2.2.9 Cilji projekta
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri:
– povečanje obsega kmetijskih zemljišč; 
– povečanje obsega gozdnih zemljišč; 
– za ukrep Povečanje samooskrbe s hrano:
– povečanje obsega njiv; 
– povečanje obsega trajnih nasadov. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena). V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin – predmet projekta in vpis na 1. hipotekarno mesto,
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.
2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev dejanske rabe zemljišč.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– opis projekta, 
– kupoprodajna pogodba, 
– odločba o pravnem poslu, s potrdilom o pravnomočnosti, ki ga lahko vlagatelj izkaže najkasneje v dopolnitvi vloge. 
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– trajnostni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– finančna ocena projekta oziroma vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija. 
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8. dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne. 
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Razvitost obmejne problemske občine projekta dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti