Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015–2020, stran 5962.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 32/19, 49/20 – ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 38/21, 86/21 – odl. US, 112/21 – ZIUPGT, 123/21 in 44/22), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5. 2022, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe občine Krško za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15),v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014;
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, (UL L 215 z dne 7. 7. 2020, str.3), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013;
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 51 z dne 22.2 2019, str. 1), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 ter
– ostale ukrepe.«.
2. člen 
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); 
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); 
UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).
De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; 
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
Ostali ukrepi občine
UKREP 6: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
UKREP 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji.«.
3. člen 
Spremeni se 6. člen pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem mikro in malim podjetjem, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 14, 21 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in / ali ima sedež na območju občine ter izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo dejavnost na območju občine ter izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
– dijaki in študentje programov kmetijstva, živilstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 2, ki se v skladu 21. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in ukrepa 5, v skladu s 1. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013), ki so namenjene upravičencem v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in javnim naročilom.«.
4. člen 
Za besedilom 23. člena se doda novo poglavje, ki se glasi:
»IV.a UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 1408/2013 
23.a člen 
(splošne določbe pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013) 
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a. pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg;
b. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
c. pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(3) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(4) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(5) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014, v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414, z dne 9. 12. 2020, str,15) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014), uporabljajo za pomoč dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovil, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno Uredbo.
(6) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, dodeljen kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(7) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka in drugih dajatev.
23.b člen 
(kumulacija pomoči de minimis) 
(1) Poleg pomoči de minimis po tem pravilniku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(2) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim na področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
23.c člen 
UKREP 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji 
(1) Cilji pomoči je izboljšanje naravnega okolja, varstvo zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje.
(2) Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in zahtevajo hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji čimprej pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmetovanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v tretji alineji prvega odstavka 6. člena pravilnika.
(4) Pomoč se dodeli za stroške nakupa dodatkov za zorenje gnojevke. Dodatni pogoji in merila za pridobitev sredstev so določena z vsakokratnim javnim razpisom.
(5) Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo de minimis presegli skupni znesek pomoči de minimis iz šestega odstavka 23.a člena tega pravilnika. Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
(6) Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– predračun oziroma dokazila o nastalih stroških: plačani računi, ki se glasijo na ime upravičenca.«.
23.č člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo četrtega in petega odstavka 23.a člena tega pravilnika;
– ostalo opredeljeno v razpisu.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013;
– o odobrenem znesku pomoči de minimis.
(4) Občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preveri višino že dodeljene pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 za posameznega upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(5) Za upravičence, ki so enotno podjetje, občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih omejitev iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.
(6) Občina v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-15/2015-O401
Krško, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost