Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1871. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021, stran 5905.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP, 75/19 – ZIPRS2021 in 13/18 – ZJF-H) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Grosuplje za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021 vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2021 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2021 in Bilance stanja na dan 31. 12. 2021 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto
Realizacija 
2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.579.372
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.823.427
70
DAVČNI PRIHODKI
14.918.110
700
Davki na dohodek in dobiček
12.603.221
703
Davki na premoženje
1.967.466
704
Domači davki na blago in storitve
347.423
706 
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.905.317
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.675.226
711
Takse in pristojbine
29.444
712
Denarne kazni
449.389
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
625.994
714
Drugi nedavčni prihodki
3.125.264
72
KAPITALSKI PRIHODKI
415.925
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
229.807
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
186.118
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.281.772
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
891.466
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
390.306
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
58.248
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
58.248
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.677.993
40
TEKOČI ODHODKI
4.723.612
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.404.969
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
223.345
402
Izdatki za blago in storitve
3.044.786
403
Plačila domačih obresti
42.112
409
Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.781.258
410
Subvencije
242.527
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.501.085
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
654.139
413
Drugi tekoči domači transferi
1.383.507
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.673.476
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.673.476
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
499.646
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
262.423
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
237.223
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
6.901.379
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
704.417
55
ODPLAČILA DOLGA
704.417
550
Odplačila domačega dolga
704.417
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
6.196.962
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–704.417
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = – (III.)
–6.901.379
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
7.752.038
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2020
Grosuplje, dne 1. junija 2022
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost