Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1900. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022, stran 5983.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21 in 50/22) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.669.634,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
12.941.515,00
70
DAVČNI PRIHODKI
11.249.705,00
700
Davki na dohodek in dobiček 
9.776.205,00
703
Davki na premoženje
1.215.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
258.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.691.810,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.156.410,00
711
Takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
25.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.500,00
714
Drugi nedavčni prihodki
458.900,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
160.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
100.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
5.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
5.000,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.385.229,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.617.363,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
767.866,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
177.890,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
177.890,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
17.849.430,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.465.566,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
693.600,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
108.900,00
402
Izdatki za blago in storitve 
2.361.276,00
403
Plačila domačih obresti 
25.000,00
409
Rezerve 
276.790,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.946.730,00
410
Subvencije 
61.000,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
3.872.010,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
373.940,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.639.780,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.197.106,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.197.106,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
240.028,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
190.028,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–2.179.796,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
350.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
350.000,00
500
Domače zadolževanje 
350.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
623.100,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
623.100,00
550
Odplačila domačega dolga 
623.100,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.452.896,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–273.100,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 
2.179.796,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.418.330,33
9009
Splošni sklad za drugo 
3.418.330,33
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0186/2022(110)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti