Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Ob-2493/22, Stran 1669
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2009-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega skladno s petim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZURE) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-12/2022/4 z dne 10. 5. 2022, ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis) in Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/II) z dne 6. 1. 2021, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 101SUB-EVPO22 
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.
Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa za pravne osebe:
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
– nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
– pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroške dela predelave.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da skupna vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti in nadgradnjami vozila ter je razvidna iz vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.
Nepovratne finančne spodbude bodo vlagateljem (razen pravnim osebam javnega prava in nevladnim organizacijam v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.
Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in nasl.), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v osmem odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in nasl.). Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU) 2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2019, str. 106) in Uredbo (EU) 2020/1694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na pandemijo COVID-19 (UL L 381 z dne 13. 11. 2020, str. 4).
Opis kategorij vozil:
M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
L1e: lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratne finančne spodbude.
Vozila, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena ZURE zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuin za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuin za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
– 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuin za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
– 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
– 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
– 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
Nepovratna finančna spodbuda, določena na način kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl; v nadaljnjem besedilu ZTNP-1) poviša za 25 %, če ima vlagatelj sedež ter se bo naložba uporabljala izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev za prevoz tovora, v kolikor se pomoč dodeli podjetju, ki opravlja cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
– nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
– pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV-1, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup novega vozila ali predelavo vozila
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega vozila ali predelavo vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2021. Pred 1. 11. 2021 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora vključevati tudi nakup ali najem baterije za obdobje vsaj 2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila se mora glasiti na ime vlagatelja.
Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude:
– za nakup novega vozila:
– vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila; 
– za predelavo vozila:
– vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo in prvi lastnik po predelavi vozila; 
– predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. 
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.
Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga se odda za že izvedeno naložbo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep:
– nakup novega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let); 
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo; 
– kopijo registra oziroma evidence osnovnih sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v osnovna sredstva vlagatelja;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude; 
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela; 
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.); 
– kopijo registra oziroma evidence osnovnih sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, vpisano v osnovna sredstva vlagatelja; 
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude; 
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času od dne 1. 11. 2021 do dneva objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
č) kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratna sredstva za največ 20 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil), vlagatelj lahko na tem javnem pozivu odda več vlog.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
e) omejitve glede dodeljevanja nepovratne finančne spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za vlagatelje (razen za pravne osebe javnega prava in nevladne organizacije v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– vlagateljem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– vlagateljem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– vlagateljem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR pri enotnih podjetjih v cestno tovornem prometu) v zadnjih treh proračunskih letih.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja;
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem tvorijo enotno podjetje.
Vlagatelj, ki se obravnava kot enotno podjetje, pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane vlagatelj, ki je bil dosedanji prvi uporabnik vozila, lastnik vozila ali če na podlagi pogodbe o prodaji in povratnem najemu vozila vlagatelj, ki je bil prvi lastnik in uporabnik vozila, ostane le (prvi) uporabnik vozila).
Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije, da je vozilo odtujil (razen, če na podlagi pogodbe o prodaji in povratnem najemu vozila vlagatelj, ki je bil prvi lastnik in uporabnik vozila, ostane le (prvi) uporabnik vozila) ali da je prekinil pogodbo o finančnem lizingu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane vlagatelj, ki je bil dosedanji prvi uporabnik vozila, lastnik vozila) pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik ali prvi zakupnik vozila; razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane vlagatelj, ki je bil dosedanji prvi uporabnik vozila, lastnik vozila ali če na podlagi pogodbe o prodaji in povratnem najemu vozila vlagatelj, ki je bil prvi lastnik in uporabnik vozila, ostane le (prvi) uporabnik vozila.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.) in iz sredstev državnega proračuna. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani https://www.ekosklad.si/, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
7. Postopek obravnave vlog
a) postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo, s katero je izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in prvo točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl.; ZUT) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži dodatnih zahtevanih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj predložil.
8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na bančni račun vlagatelja.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve, oddaje v najem ali zakup predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude. Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vlagateljeva vloga zavrnjena oziroma s katero je bila odvzeta pravica oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti