Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Št. 3316-9/2022/1 Ob-2481/22, Stran 1628
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljevanju: ZKme-1) Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem 
I. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi 36. člena ZKme-1 izvaja agencija. Javno pooblastilo se podeli za obdobje izvajanja intervencij in podintervencij skupne kmetijske politike 2023–2027. Nosilec javnega pooblastila je dolžan naloge, ki so predmet javnega pooblastila izvajati skladno z določbami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Javno pooblastilo preneha v primerih, določenih v petem odstavku 36. člena ZKme-1.
III. Opis vsebine javnega pooblastila
1. Opis postopkov
V nadaljevanju so po postavkah navedeni postopki, ki so gradniki posamezne vrste pregleda na kraju samem. Večina postavk je s strani agencije opredeljena v treh kategorijah: časovno manj zahtevni pregledi, časovno srednje zahtevni pregledi in časovno bolj zahtevni pregledi, s predvidenimi povprečnimi urami, potrebnimi za izvedbo posameznih pregledov na kraju samem. Posamezna vrsta pregleda, ki je vezana na ukrepe, intervencije in podintervencije kmetijske in ribiške politike se bo tako tvorila z uporabo posamezne postavke glede na ocenjeno povprečno porabo časa za posamezno leto izvajanja pregledov.
Vrsta in opis postopkov se lahko letno spreminja glede na veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo s področja ukrepov, intervencij in podintervencij kmetijske in ribiške politike ter glede na smernice Komisije.
Izvajanje pregledov na kraju samem 
POSTOPEK
OPIS
PRIPRAVA NA PREGLED
Priprava na pregled zajema: seznanitev kontrolorja z vlogo ali zahtevkom, ki je predmet pregleda, pregled podatkov znotraj IT sistema, najavo postopka pregleda in v nekaterih primerih pripravo podatkov, ki bodo predmet pregleda na kraju samem.
PRIPRAVA ZAPISNIKA
Priprava zapisnika zajema: vnos na kraju samem zbranih podatkov v predpripravljen obrazec, izvajanje osnovnih matematičnih operacij, zaključevanje postopka in predstavitev ugotovitev postopka pregleda ter praviloma tiskanje zapisnika.
IZVEDBA MERITEV (POVRŠINE, VLAKE)
Postopek meritve površin zajema ugotavljanje dejanskega stanja na kraju samem v smislu ustrezne prijave kmetijskih ali gozdnih površin ter merjenje in pregled situacij na kraju samem v zvezi z izgradnjo infrastrukture, kar zajema: izmero dolžin ali površin, ugotavljanje pozicije, ustrezno prijavljene rabe, kmetijske rastline itd. 
Pregled na kraju samem se opravlja z GNSS napravo, merjenjem na ekranu z ortofotov (planimetriranje), z merskim trakom, merilnim kolesom, laserskim metrom in v primeru potrebe po meritvi naklonov s klinometri. 
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij. 
Pregledi lahko zajemajo tudi manj obsežen pregled dokumentacije, ki je del pregleda na kraju samem in se dodatno finančno ne ovrednoti (primer: pregled deklaracij, dovoljenj, drugih dokumentov povezanih z vsebino pregleda na kraju samem).
PREGLED ŽIVALI
Predmet pregleda na kraju samem je: stalež živali, označenost živali in ušesne znamke živali, dokumentacija na kmetijskem gospodarstvu, podatkovne zbirke relevantne za izvedbo pregleda na kraju samem, ustreznost namestitve živali in izpolnjevanje drugih pogojev za pridobitev podpore. 
Preveritve ušesnih znamk se opravljajo s čitalci čipov/transponderjev, 
Izmera prostorov (v kolikor se izvaja) poteka z uporabo metrov, laserskih metrov, za preverjanje svetlosti morajo imeti kontrolorji na voljo luxmetre. 
Pri pregledu se vsakič preveri tudi izpolnjevanje zahtev pogojenosti, ki so vezane na predmet pregleda (živali). 
PREGLED SITUACIJE NA KRAJU SAMEM (VKLJUČNO Z IZMERO PROSTOROV, OBJEKTOV)
Pregledi na kraju samem zajemajo pregled situacije (površine, objekta, mehanizacije ali drugo), pri čemer se preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji za namen pridobitve podpore. Pregledi zajemajo preverjanje izpolnjevanja pogojev za namen pridobitve finančne podpore. 
Tovrstni pregledi zajemajo: pregled mehanizacije, gradbene situacije, postavitve določenih elementov na kraju samem, preveritev izvedbe določenih aktivnosti, preverjanje dokumentacije in drugo. 
Pri pregledih se lahko uporablja meter, laserski merilnik, merilno kolo in/ali klinometer. 
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij. 
Pregledi zajemajo pregled situacije, kot tudi dokumentacije, ki jo hrani vlagatelj, za namen podpore pa se koristijo tudi baze agencije, relevantni registri ter drugi podatki, ki jih zagotovi agencija. 
Pregledi lahko zajemajo tudi druge manj obsežne izmere (izmere investicije), ki so relevantne za izvedbo postopka pregleda na kraju samem.
PREGLED CELOTNEGA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (POGOJENOST)
Pregledi na kraju samem, ki se izvajajo za namen iz naslova pogojenosti zajemajo sledeče: preveritev minimalnih pogojev določenih s področne zakonodaje za dobrobit živali, varno hrano in krmo, dobih kmetijskih in okoljskih pogojev in varovanje okolja. 
Pri pregledih se lahko uporablja meter, laserski merilnik, GNSS naprava, merjenje na ekranu z ortofotov (planimetriranje), merilno kolo, v primeru potrebe po meritvi naklonov klinometer, čitalce čipov/transponderjev ter luxmeter za preverjanje osvetlitve. 
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij.
POZICIONIRANJE NA KRAJU SAMEM IN IZMERA SPECIFIČNIH SITUACIJ NA KRAJU SAMEM
Pregled situacije na kraju samem, kjer je potrebno lokacijsko določanje predmeta pregleda (ali v nekaterih primerih izvesti osnovno meritev manjše površine na posamezni površini) se izvaja z GNSS napravo. Na kraju samem se lahko izvede manjša meritev, ki se zabeleži v IT sistem agencije. 
Prav tako mora v nekaterih primerih pregledov kontrolor v sistem vnesti določene parametre ali zabeležiti vsebino ugotovitve. 
Dokumentiranje stanja na kraju samem praviloma poteka z napravo za digitalni zajem fotografij in možnostjo geo lokacije fotografij.
PREVOZ
Pri pregledih se upošteva razdalja, ki jo kontrolor za namen izvajanja pregleda na kraju samem prevozi na lokacijo ali z nje. 
Za vse vrste pregledov se upošteva povprečni strošek povezan z razdaljo, ki jo prevozi kontrolor na pregled in z njega oziroma na naslednji pregled. 
Gre za strošek, ki ga z upoštevanjem parametra povprečne razdalje določi izvajalec pregledov.
DELO PROJEKTNE PISARNE
Delo projekte pisarne je všteto v druge opredeljene postavke. 
Zajema: organizacijo dela, razdelitev pregledov med kontrolorje, usklajevanje dela na kraju samem, zagotavljanje kakovosti izvedenih pregledov in vodenje komunikacije z agencijo. 
V primeru večjega znižanja števila postopkov na kraju samem se dopušča zaračunavanje pavšala, ki je namenjen delovanje projektne pisarne v bistveno spremenjenih okoliščinah.
*Opomba: zgoraj navedeni postopki (ob upoštevanju relevantnosti) v kombinaciji in upoštevanju časovne dimenzije (časovno manj zahtevni pregledi, časovno srednje zahtevni pregledi in časovno bolj zahtevni pregledi) tvorijo posamezno vrsto pregleda na kraju samem.
Izvajanje hitrih terenskih ogledov iz naslova monitoringa
POSTOPEK
OPIS
ORGANIZACIJA DELA
Organizacija izvedbe hitrih terenskih ogledov zajema: pregled nad izvajanjem ogledov, organizacijo dela in razdelitev primerov, pri katerih je potrebno (kampanjsko) izvesti hitri terenski ogled po lokacijah, razdelitev po kontrolorjih, organizacijo dela in nudenje podpore ter zagotavljanje kakovosti izvedenih hitrih terenskih ogledov. 
PRIPRAVA NA IZVEDBO HITRIH TERENSKIH OGLEDOV
Priprava na delo na terenu se zagotavlja v projektni pisarni, kjer se primere pregleda in razdeli optimalno med kontrolorje. Nato aktivnost priprave nadaljuje posamezni kontrolor, ki si ogleda situacijo v informacijskem sistemu agencije in se seznani s predmetom pregleda.
PREVOZ
Za namen izvajanja hitrih terenskih ogledov se upošteva povprečno razdaljo (in s tem povezan strošek), ki jo prevozi kontrolor na pregled, razdaljo med posameznimi lokacijami in nazaj na izhodiščno lokacijo. 
Gre za strošek, ki ga z upoštevanjem parametra povprečne razdalje določi izvajalec pregledov.
OGLED
Ogled na kraju samem zajema lociranje na kraju samem z GNSS napravo, fotodokumentiranje situacije z uporabo geo referenciranih fotografij, popis stanja na kraju samem in vnos podatkov v IT sistem agencije.
*Opomba: vse zgoraj navedene postavke tvorijo posamezni hitri terenski ogled iz naslova monitoringa.
Izvajanje drugih, rednih administrativno tehničnih nalog (na zahtevo agencije)
POSTOPEK
OPIS
REVIZIJSKI PREGLEDI
Postopki pregledov za potrebe notranjih, nacionalnih ali evropskih revizij običajno zahtevajo nekoliko prilagojen pristop in povečano fleksibilnost, več predpriprave, pojasnil in priprave dodatnih podatkov po izvedenih pregledih (ki so lahko enaki, krajši ali prilagojeni kot predviden postopek na kraju samem). 
Zaradi dodatnega angažmaja se vsak revizijski pregled za posamezno vrsto ovrednoti z dvakratnikom vrednosti rednega pregleda.
TESTIRAJNE APLIKACIJE
V fazi priprave aplikativne podpore se izvaja testiranje aplikacije, v katerega so vključeni tudi kontrolorji. Testiranje zajema: pregled primerov v sistemu in ugotavljanje ustreznosti delovanja sistema, vključno s poročanjem agenciji.
POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA POTREBE AGENCIJE
Agencija za namen izvajanja pregledov na kraju samem pripravi tudi interno dokumentacijo (priročniki, navodila), ki se lahko ponudi v pregled tudi izvajalcu pregledov na kraju samem.
POMOČ PRI PRIPRAVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE AGENCIJE
Občasno se pojavi potreba po pripravi različne tehnične dokumentacije (izvedba validacij, analiz za namen ugotavljanja primernosti uvajanja novosti v sistem pregledov in drugo). Izvajalec pregledov v tovrstnih primerih sodeluje pri pripravi tovrstnega gradiva z agencijo. 
*Prijavitelj lahko od naročnika pisno zahteva posamezne priročnike oziroma navodila preteklih kampanj, v katerih je opisan postopek izvedbe posameznih postopkov.
2. Terminski plan izvajanja pregledov
Terminski plan izvajanja pregledov se za vsako leto posebej določi s posebnim dodatkom k pogodbi, za leto 2023 pa je v spodnji tabeli podan predviden terminski plan.
Predvideni terminski plan za leto 2023:
PREGLEDI NA KRAJU SAMEM
Obdobje izvajanja – ocenjena intenziteta pregledov po mesecih 
(v %)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
PRIPRAVA NA PREGELD
5
5
5
5
10
10
15
15
10
10
5
5
PRIPRAVA ZAPISNIKA
5
5
5
5
10
10
15
15
10
10
5
5
IZVEDBA MERITEV (POVRŠINE, VLAKE)
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
15
10
PREGLED ŽIVALI
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
PREGLED SITUACIJE NA KRAJU SAMEM (VKLJUČNO Z IZMERO PROSTOROV, OBJEKTOV)
5
5
5
5
5
10
10
15
15
10
10
5
PREGLED CELOTNEGA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (POGOJENOST)
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
POZICIONIRANJE NA KRAJU SAMEM IN IZMERA SPECIFIČNIH SITUACIJ NA KRAJU SAMEM
5
5
5
5
5
15
15
15
15
5
5
5
PREVOZ
5
5
5
10
10
10
10
10
15
10
5
5
DELO PROJEKTNE PISARNE
5
5
5
10
10
10
10
10
15
10
5
5
 
HITRI TERENSKI OGLEDI (MONITORING)
Obdobje izvajanja – ocenjena intenziteta pregledov po mesecih (v %)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ORGANIZACIJA DELA
0
0
0
0
0
5
15
25
25
25
5
0
PRIPRAVA ZA IZVEDBO HITRIH TERENSKIH OGLEDOV
0
0
0
0
0
5
15
35
35
10
0
0
OGLED
0
0
0
0
0
5
10
20
25
30
10
0
PREVOZ
0
0
0
0
0
5
10
20
25
30
10
0
DRUGE, REDNE ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE NALOGE 
(NA ZAHTEVO AGENCIJE)
Okvirno obdobje izvajanja
IZOBRAŽEVANJE
dec 2022–jan 2023; mar–maj 2023
REVIZIJSKI PREGLEDI
jan–dec 2023 (po potrebi)
TESTIRAJNE APLIKACIJE
okt–dec 2022; marec–maj 2023
POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA POTREBE AGENCIJE
jan–dec 2023 (po potrebi)
POMOČ PRI PRIPRAVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
ZA POTREBE AGENCIJE
jan–dec 2023 (po potrebi)
Druge, izredne administrativno tehnične naloge se izvajajo občasno, z upoštevanjem potreb, na zahtevo agencije.
IV.Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati strokovne, prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje nalog pregledov na kraju samem ter splošne pogoje, ki so podrobneje določeni v nadaljevanju.
1. Strokovni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje strokovne pogoje:
– da zagotavlja predpisano število redno zaposlenih oseb s predpisano strokovno izobrazbo ter strokovnim znanjem in izkušnjami na področju izvajanja pregledov na kraju samem in skrbi za njihovo stalno izpopolnjevanje in usposabljanje;
– da zagotavlja izvedbo pregledov na kraju samem na območju celotne Republike Slovenije;
– da oseba, ki izvaja preglede na kraju samem obvlada in uporablja slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa izvajalec zagotovi komunikacijo tudi v uradnem jeziku tam živeče narodne skupnosti;
– da ima najmanj 5 letno prakso s področja vodenja, organiziranja in izvajanja projektov;
– da zagotovi zadostno število oseb v projektni pisarni, za katere zagotovi usposabljanje s področja predpisov ukrepov kmetijske politike in s področja meritev površin z napravami GNSS. To število ne sme biti manjše od 4. Prijavitelj mora prvo usposabljanje za zaposlene zagotoviti najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe in v tem roku na agencijo posredovati dokazila o izvedenem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja za posameznega zaposlenega. Usposabljanje mora biti v vsakem primeru izvedeno pred pričetkom izvajanja pregledov. V primeru, da je zaposleni usposabljanje že opravil, mora prijavitelj za to predložiti dokazila;
– da zagotovi najmanj 1 osebo z izkušnjami s področja geodezije, izkušnjami s področja obdelave ortofoto in satelitskih posnetkov ter z izkušnjami s področja geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov;
– da zagotovi sodelovanje zadostnega števila kontrolorjev, usposobljenih za izvajanje posameznih vrst pregledov ter imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. To število ne sme biti manjše od 25.
(A) Vodja projektne pisarne mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje ter z izkušnjami s področja kmetijstva;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov.
(B) Vodja postopkov pregledov na kraju samem mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo s področja naravoslovne ali tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov ali področja kmetijstva;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vsaj prve stopnje.
(C) Kontrolor in oseba, ki opravlja naloge v projektni pisarni morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo;
– ima vsaj šestmesečne izkušnje s področja izvajanja pregledov na kraju samem ali izobrazbo s področja naravoslovne ali tehnične smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom, merjenje z napravo GNSS in obdelavo prostorskih podatkov;
– opravljen vozniški izpit B-kategorije;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vsaj prve stopnje.
Dokazila:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– izpolnjeni in podpisani obrazci »Kadri« (priloga 4),
– pogodba o zaposlitvi za kadre,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka) – za kontrolorje, osebe zaposlene v projektni pisarni in za vodjopostopkov pregledov na kraju samem,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-kategorije – za kontrolorje,
– dokazilo o izkušnjah na področju vodenja projektov – za vodjo projektne pisarne,
– dokazilo/izjava delodajalca o 6 mesečnih izkušnjah iz področja izvajanja pregledov na kraju samem – za kontrolorje in osebe zaposlene v projektni pisarni,
– dokazilo o izkušnjah s področja geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov ali področja kmetijstva – za vodjo postopkov pregledov na kraju samem,
– za vsak kader prijavitelj priložiti kopijo diplome oziroma potrdilo o zaključku šolanja,
– dokazilo o izkušnjah s področja geodezije,
– dokazilo o izkušnjah s področja obdelave ortofoto in satelitskih posnetkov,
– dokazila o usposabljanju s področja predpisov o ukrepih kmetijske politike in dokazila o usposabljanju s področja meritev površin z GNSS napravami (če so se zaposleni že udeležili usposabljanj, sicer se ta dokazila predložijo naknadno po izvedenem usposabljanju).
2. Prostorski pogoji
Prijavitelj mora zagotavljati naslednje prostorske pogoje:
– projektno pisarno za izvedbo vseh vrst pregledov;
– prostore (pisarne) oziroma informacijska mesta za zajem podatkov in za prenos podatkov v skupno aplikativno podporo;
– dvorano, opremljeno za izvedbo izobraževanj.
Dokazila:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– izpolnjen obrazec »Prostori« (priloga 5),
– listino, s katero prijavitelj dokazuje, da ima prostore v lasti ali original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal prostore za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila.
3. Tehnični pogoji
Prijavitelj mora zagotoviti:
– Osebne računalnike (namizne, oziroma prenosne), ki zagotavljajo ustrezne tehnične, varnostne, programske in komunikacijske pogoje;
– Merilne instrumente (GNSS) z naslednjimi lastnostmi in opremo:
– natančnost < 0,75 m (za kmetijske površine) oziroma < 2,5 m (za gozdne površine), 
– možnost prenosa podatkov prek bluetootha in Egnos korekcije, 
– za sprejemnik GNSS, za katerega validacija (izvedena skladno s smernicami Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije: Area measurement validation scheme) še ni bila izvedena, jo mora izvajalec izvesti v skladu z omenjenimi priporočili pred prvim pregledom površin; 
– možnost naložitve podatkov o prijavi površin, možnost obdelave meritve površin in grafični prikaz podatkov na zaslonu GNSS-ja; 
– programsko opremo za obdelavo podatkov o izvedenih meritvah na terenu; 
– Naprave, ki omogočajo zajem fotografij z določitvijo geo-lokacije posnetih fotografij. To število ne sme biti manjše od 25; 
– Za izvajanje pregledov na kraju samem mora izvajalec zagotoviti naslednjo opremo:
– programsko opremo za obdelavo in analizo prostorskih podatkov; 
– varen prenos podatkov med izvajalcem in agencijo v obliki, ki jo določi agencija, in z osebno zaščitenimi dostopi (digitalni certifikati, gesla); 
– zadostno število osebnih ali prenosnih računalnikov za delo projektne pisarne in opravljanje internega nadzora nad delom kontrolorjev. To število ne sme biti manjše od 5; 
– zadostno število prenosnih računalnikov s prenosnimi barvnimi tiskalniki za tiskanje zapisnikov na kraju samem. To število ne sme biti manjše od 25; 
– zadostno število GNSS sprejemnikov z natančnostjo < 0,75 m in opremo. To število ne sme biti manjše od 25; 
– zadostno število laserskih merilnikov dolžin do 50 metrov. To število ne sme biti manjše od 20; 
– zadostno število merskih trakov. To število ne sme biti manjše od 20; 
– zadostno število merilnih koles. To število ne sme biti manjše kot 5; 
– zadostno število naprav za merjenje svetlosti prostora (luksmetri). To število ne sme biti manjše od 5; 
– zadostno število naprav za odčitavanje identifikacijskih številk živali (čitalce čipov/transponderjev). To število ne sme biti manjše kot 5. 
– Da kontrolorji razpolagajo z vozilom.
Agencija si v obdobju izvajanja pregledov pridržuje pravico zahtevati od izvajalca izpolnjevanje dodatnih tehničnih pogojev, ki izhajajo iz evropske ali nacionalne zakonodaje s področja ukrepov kmetijske politike ter glede na smernice Komisije.
Dokazili:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– register osnovnih sredstev, v katerem prijavitelj jasno navede, katera postavka v registru osnovnih sredstev se nanaša na priložen spisek. Hkrati za vsako posamezno postavko opreme predloži dokazilo, da posedovana oprema ustreza vsem zahtevanim karakteristikam.
4. Organizacijski pogoji
Prijavitelj mora v fazi izvajanja javnega pooblastila:
– zagotoviti enovito in celovito organizacijsko in logistično vodenje projekta;
– zagotoviti varen prenos ugotovitev pregledov na agencijo;
– zagotoviti sodelovanje usposobljenih kontrolorjev v postopku revizij;
– zagotoviti usposobljene kontrolorje in potrebno predpisano opremo za njihovo delo;
– pred začetkom vsakoletnega izvajanja posameznih postopkov napotiti kontrolorje na izobraževanje s področja ukrepov kmetijske politike in teoretični ter praktični preizkus znanja izvajanja posameznih pregledov;
– zagotoviti zadostno število kontrolorjev, usposobljenih za izvajanje postopkov pregledov na kraju samem in hitrih terenskih ogledov iz naslova monitoringa;
– zagotoviti ustrezen interni nadzor kakovosti dela kontrolorjev;
– zagotoviti in implementirati varnost podatkov v skladu s prakso, ki jo na podlagi internih postopkov in dokumentov zagotavlja agencija.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5. Splošni pogoji
5.1 Predhodna nekaznovanost
Prijavitelju ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega prijavitelja ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj: terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazila:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
in
– izpolnjena in podpisana pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za pravno osebo in fizične osebe)
ali
prijavitelj lahko izpise iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložen izpis mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav. V primeru, da navedene izpise predloži prijavitelj sam, mu ni potrebno prilagati pooblastil.
5.2. Neplačane davčne obveznosti in prispevki za socialno varnost
Prijavitelj mora imeti na dan oddaje prijave poravnane zapadle obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan prijave ne znaša 50 EUR ali več. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5.3 Prekrški v zvezi z delom
Prijavitelj v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
V kolikor je prijavitelj v položaju iz zgornjega odstavka, lahko agenciji predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5.4 Insolventnost, prisilno prenehanje, likvidacija
Nad prijaviteljem pred potekom roka za oddajo prijav ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, likvidacije ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Dokazilo:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2).
5.5 Ekonomska in finančna sposobnost
Prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila, ki ne sme biti starejše od 45 dni od roka za oddajo prijav, ni imel blokiranih poslovnih računov (oziroma dospelih neporavnanih obveznosti), več kot pet dni (skupno na vseh računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune transakcijskih računov).
Dokazili:
– izpolnjena in podpisana »Izjava prijavitelja« (priloga 2),
– kopija listine S.BON ali BON-2, ki ne sme biti starejša od 45 dni od roka za oddajo prijav in iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja iz te točke.
Nosilec javnega pooblastila mora ves čas trajanja javnega pooblastila zagotavljati izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.
V. Merila za izbiro
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse pogoje v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter vsebinsko ustrezajo namenu in predmetu javnega razpisa, bodo uvrščene v izbor izvajalca pregledov na kraju samem.
Merilo za izbor prijavitelja je ekonomsko najugodnejša ponudba, upoštevaje naslednja izbrana merila:
ZAP. ŠT.
NAZIV MERILA
MAKSIMALNO Št. TOČK
1
Skupna ponudbena cena v EUR z DDV
70
2
Reference prijavitelja
15
3
Reference kadrov
15
SKUPNO:
100
Agencija bo med prijavami izbrala ponudbo, ki bo izpolnjevala vse postavljene pogoje in bo na podlagi meril zbrala najvišje število točk, pri čemer so posamezna merila opredeljena kot:
1. Merilo skupne ponudbene cene
Točkovanje bo potekalo glede na skupno ponudbeno ceno z DDV za celotno količino v EUR po sistemu:
Np/Pp* 100 * 0,7 =Tc 
Np = najnižja skupna vrednost z DDV za celotno količino v EUR
Pp = prijaviteljeva skupna vrednost z DDV za celotno količino v EUR
Tc = prijaviteljevo doseženo število točk
Prijavitelj lahko po navedenem merilu prejme skupaj največ 70 točk.
2. Merilo reference prijavitelja:
Prijavitelj z referencami izkazuje, da:
– ima izkušnje z delom na področju kmetijske politike,
– ima izkušnje z izvajanjem procesnega dejanja ogleda na enakem ali sorodnem področju in
– organizacijo dela na vsaj enem projektu, ki je zahteval koordinacijo vsaj 20 zaposlenih in katerega pogodbena vrednost je presegala 250.000,00 EUR brez DDV.
Za vsako od navedenih postavk (alinei) prejme prijavitelj 5 točk, pri čemer je maksimalno število točk 15.
Dokazilo:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 1 – referenca prijavitelja« (priloga 11).
3. Merilo reference kadrov
Prijavitelj z referencami izkazuje:
Za vodjo projekta:
– vsaj 5 letne izkušnje vodenja projektov na področju ukrepov kmetijske politike.
Za kontrolorje in vodje postopkov pregledov na kraju samem:
– vsaj 3 letne delovne izkušnje na področju ukrepov kmetijske politike, ki so zahtevali tudi procesno dejanje ogleda.
Za vodjo projekta, ki izkazuje ustrezne reference se dodeli 5 točk, po eno točko pa prejme vsak od kadrov, ki z referenco izkazuje zadostne izkušnje na področju povezanem s skupno kmetijsko politiko, ki so zahtevali tudi procesno dejanje ogleda.
Skupno se dodeli največ 15 točk, pri čemer se do 5 točk dodeli za vodjo projekta in do 10 točk za druge zaposlene.
Maksimalno število točk je 15.
Dokazilo:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 2 – reference kadrov (vodja projekta)«, »Referenca 2 – reference kadrov (kontrolor in vodjo postopkov pregledov)« (priloga 12).
4. Izbira izvajalca javnega pooblastila
Agencija bo za namen izbire izvajalca javnega pooblastila med vsemi prispelimi ponudbami izbrala tisto, ki bo dosegla največje število točk.
Če bo več prijaviteljev doseglo enako vrednost skupnih točk, bo agencija med njimi izbrala tistega, ki je ponudbo oddal prej.
V primeru, da bo več prijaviteljev, ki bi dosegli enako vrednost točk oddalo ponudbo istočasno, bo agencija prijavitelja izbrala z žrebom. Prijavitelje bo agencija pisno obvestila o žrebu in jim omogočila prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih agencije. Izmed prijaviteljev, ki so dosegli enako vrednost skupnih točk bo izbran tisti prijavitelj, ki bo prvi izžreban. Prijaviteljem, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo agencija posredovala zapisnik žrebanja.
V primeru le enega prijavitelja se kot merilo za izbor ekonomsko najugodnejšega prijavitelja uporabi merilo najnižja skupna ponudbena cena (v EUR z DDV).
Skupna ponudbena cena je seštevek vseh cen, podanih s strani prijavitelja, ki so pomnožene z ocenjenim številom postopkov na kraju samem (podanih s strani agencije) in je odražena v okviru predračuna prijavitelja.
VI. Priprava predračuna
Prijavitelj mora v sklopu prijave pripraviti predračun, ki vključuje sledeče postavke:
– Urna postavka zaposlenih, ki bodo izvajali postopke pregledov na kraju samem (v ta sklop sodi postopek izvajanja pregleda in s tem povezani postopki zagotavljanja kakovosti izvedenih nalog);
– Urna postavka zaposlenih, ki izvajajo strokovno tehnične naloge (med te naloge sodijo predvsem: aktivnosti, ki so osnova za izvedbo pregledov z monitoringom, sodelovanje pri testiranju aplikativne podpore ali priprave strokovne dokumentacije za potrebe agencije);
– Urna postavka zaposlenih, ki izvajajo organizacijske naloge (gre za organizacijo dela in usmerjanje kontrolorjev na kraju samem);
– Prevoz pri pregledih na kraju samem (določi se cena prevoza pri povprečnemu pregledu, pri čemer prijavitelji upoštevajo, da se lahko v določenih primerih izvede več kot en pregled na dan, kar znižuje povprečno število prevoženih kilometrov);
– Prevoz pri pregledih z monitoringom (določi se cena prevoza pri povprečnemu pregledu z monitoringom, pri čemer je pričakovano, da se pri določitvi cene upošteva kratkotrajnost posameznega postopka – gre za ogled posamezne površine brez nosilca kmetijskega gospodarstva, ki zahteva lociranje ter foto-dokumentiranje in praviloma ne potrebuje meritve – zato je mogoče veriženje večjega števila postopkov v enem dnevu, kar znižuje povprečno število prevoženih kilometrov);
– Strošek organizacije izobraževanj: navede se strošek organizacije izobraževanj (ex cathedra) in organizacijo izvedbe terenskih izobraževanj – organizacija lokacije (kmetijskega gospodarstva, podjetja in sorodno), kjer se lahko izvede prikaz izvedbe pregledov na kraju samem: površine, KOPOP, živali, pogojenost in po potrebi ukrepi PRP). Ocena se poda za organizacijo 1 dneva izobraževanja. Število dni izobraževanj se izvede na podlagi potreb agencije.
Na podlagi opredelitve urnih postavk in postavk prevoza na preglede na kraju samem se ob upoštevanju povprečne dolžine trajanja posameznih postopkov (glede na časovno dimenzijo so razmejeni na manj zahtevne, srednje zahtevne in bolj zahtevne) ter predvidenega števila postopkov v letu 2023 določi ponujena cena pregledov na kraju samem, pregledov z monitoringom in strošek drugih rednih administrativno tehničnih nalog. Skupni znesek navedenih postavk (z DDV) s ponujeno ceno organizacije izobraževanja za kontrolorje predstavlja skupno ponudbeno ceno, ki je razvidna iz predračuna.
Postopek kalkulacije skupne ponudbene cene in priprava predračuna sta natančno opredeljena v prilogi 3 tega javnega razpisa.
Postopki, za katere je predvideno izvajanje pregledov na kraju samem so vezani na vse ukrepe kmetijske in ribiške politike, ki jih za namen izplačila kmetijskih subvencij izvaja agencija. Postopki so opredeljeni tako, da se pri postavkah izvajanja upošteva časovni vložek posamezne aktivnosti predvidenega postopka ali druga finančna dimenzija postavke (npr. prevoženi kilometri).
Posamezni tip pregleda (tip pregleda predstavlja posamezni ukrep, intervencijo ali podintervencijo, ki zahteva istovrstni postopek preverjanja dejanskega stanja na kraju samem s področja kmetijske ali ribiške politike) vključuje postavke opredeljene v tabelah priloge 3 tega javnega razpisa na način, da se za posamezno fazo postopka upošteva s strani agencije ocenjena časovna dimenzija. Po prvem letu izvajanja postopkov se lahko evalvira ustrezno opredeljene/izbrane časovne dimenzije posameznih postavk postopkov iz tabel priloge 3. Korekcija časovne dimenzije izven okvirov postavk postavljenih s prilogo 3, ni mogoča.
Pri določanju relevantnih parametrov pregledov na kraju samem se bodo upoštevali parametri, kot je izkazano na sledečih vzorčnih primerih (podatki MZ, SZ, BZ se nanašajo na oznake stolpcev iz tabele 2, ki je del priloge 3 javnega razpisa):
– Za preglede, ki zahtevajo pregled situacije in dokumentov na kraju samem
– Priprava na pregled: SZ 
– Priprava zapisnika: SZ 
– Izvedba meritev: NE 
– Pregled živali: MZ 
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z izmero prostorov, pregled dokumentacije): SZ 
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): NE 
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: DA 
– Prevoz: DA 
– Za preglede živali na kraju samem
– Priprava na pregled: MZ 
– Priprava zapisnika: MZ 
– Izvedba meritev: NE 
– Pregled živali: SZ 
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z izmero prostorov, pregled dokumentacije): MZ 
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): NE 
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: DA 
– Prevoz: DA 
– Za preglede pogojenosti
– Priprava na pregled: SZ 
– Priprava zapisnika: SZ 
– Izvedba meritev: NE 
– Pregled živali: MZ 
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z izmero prostorov, pregled dokumentacije): MZ 
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): SZ 
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: NE 
– Prevoz: DA 
– Za preglede površin, ki zahtevajo izvedbo meritev:
– Priprava na pregled: MZ 
– Priprava zapisnika: SZ 
– Izvedba meritev: SZ 
– Pregled živali: NE 
– Pregled situacije na kraju samem (vključno z izmero prostorov, pregled dokumentacije): NE 
– Pregled celotne kmetije (pogojenost): NE 
– Pozicioniranje na kraju samem in izmera specifičnih situacij na kraju samem: NE 
– Prevoz: DA. 
Opomba: v zvezi z vzorčno prikazanimi primeri si pridržujemo pravico posamezne parametre prilagoditi v primeru, da bi po sprejetju zakonodaje preverjanje pogojev na kraju samem zahtevalo drugačen časovni vložek od predvidenega.
– Za druge vrste pregledov se bo upoštevalo postavke v tabeli 2 s priloge 3 in časovno dimenzijo na podlagi podatkov agencije (časovna dimenzija zajema sledeče: »časovno/finančno manj zahtevni pregledi«, »časovno/finančno srednje zahtevni pregledi« in »časovno/finančno bolj zahtevni pregledi«). V kolikor primerljivi podatki niso na voljo, agencija časovno dimenzijo posameznega elementa oceni, nato pa jo mora po prvem letu izvajanja pregledov na kraju samem evalvirati in po potrebi korigirati.
V primeru, da se pri izvajanju pregledov na kraju samem ugotovi bistveno odstopanje časovne dimenzije ali drugega relevantnega elementa posamezne postavke, je mogoče – na podlagi analize podatkov – oceno obsega dela prilagoditi med leti znotraj postavk, opredeljenih v okviru tabele 2 iz priloge 3 k javnemu razpisu.
Brez upoštevanja zgoraj navedenega se cene posameznih postopkov letno spreminjajo v skladu s predpisom, ki določa način valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
VI. Postopek izvedbe javnega razpisa
Postopek vodi v imenu agencije strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik agencije in je sestavljena iz predstavnika Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter predstavnikov agencije. Člani komisije ne smejo biti s prijavitelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja. V zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev in ocenjevanjem vlog lahko komisija k sodelovanju v postopku povabi še druge neodvisne strokovnjake s posameznega strokovnega področja, ki ne smejo biti interesno povezani s prijavitelji v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja. Morebitna izbira neodvisnih strokovnjakov je predmet ločenega postopka.
Strokovna komisija bo izvedla odpiranje prijav, pregledala in ocenila prispele prijave, preverila ali so prijavi priložena vsa zahtevana dokazila oziroma dokumenti v obliki, obsegu in na način, kot je zahtevano z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter ugotovila izpolnjevanje pogojev. Na koncu bo pripravila zapisnik o odpiranju in ocenitvi vlog. Na razpisu bo izbran en izvajalec javnega pooblastila.
Odpiranje prijav je javno in bo potekalo tretji delovni dan po izteku roka za oddajo prijav na sedežu agencije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ob 9. uri.
V postopek odločanja o ustreznosti prijav v postopku javnega razpisa se uvrstijo vse pravočasno prispele in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter doseženih točk glede meril za pridobitev javnega pooblastila.
Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa (dokazila, izpolnjeni obrazci).
Nepopolne prijave se zavržejo. Prav tako se zavržejo vse prepozne in nepravilno opremljene prijave.
Prijava je ustrezna, če je:
– pripravljena v skladu z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– izpolnjuje vse pogoje in zahteve določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Agencija bo zavrnila vsako prijavo, ki bo vsebovala lažne informacije.
Agencija izvajalcu, izbranem na javnem natečaju, podeli javno pooblastilo z odločbo v upravnem postopku. Skladno s šestim odstavkom 36. člena ZKme-1 zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Z izvajalcem se sklene pogodba, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.
Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru, je 7 dni po izdaji upravne odločbe o izbiri izvajalca.
VII. Preklic javnega razpisa
Agencija si pridružuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi že objavljeni javni razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Agencija si pridružuje pravico, da zavrne vse prijave in da ne izbere nobenega prijavitelja.
Če se naknadno izkaže, da je izbrani prijavitelj v postopku pridobivanja javnega pooblastila ali preverjanja pogojev za pridobitev pooblastila podal lažne izjave, podatke ali listine, ima takšno dejanje za posledico preklic javnega pooblastila.
VIII. Prijava
Prijavo sestavljajo naslednji dokumenti:
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec (priloga 1),
– izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava prijavitelja (priloga 2),
– izpolnjen, podpisan in žigosan predračun – pripravljen s pomočjo priloženega excelovega pripomočka s priloge 3, kjer se natisne, žigosa in s strani odgovorne osebe podpiše obrazec z zavihka »predračun«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Kadri« (priloga 4),
– izpolnjen obrazec »Prostori« (priloga 5),
– izpolnjeno in podpisano pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe (priloga 6) ali potrdilo iz kazenske evidence za prijavitelja, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav,
– izpolnjeno in podpisano pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe (priloga 7) ali potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav,
– parafiran vzorec pogodbe (priloga 9),
– pogodba o zaposlitvi za kadre,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, vsaj prve stopnje – za kontrolorje in za vodjopostopkov pregledov na kraju samem,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-kategorije – za kontrolorje,
– dokazilo o izkušnjah na področju vodenja projektov – za vodjo projektne pisarne,
– dokazilo/izjava delodajalca o 6 mesečnih izkušnjah iz področja izvajanja pregledov na kraju samem – za kontrolorje in osebe zaposlene v projektni pisarni,
– dokazilo o izkušnjah s področja geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov ali področja kmetijstva – za vodjo postopkov pregledov na kraju samem,
– za vsak kader prijavitelj priložiti kopijo diplome oziroma potrdilo o zaključku šolanja,
– dokazilo o izkušnjah s področja geodezije,
– dokazilo o izkušnjah s področja obdelave ortofoto in satelitskih posnetkov,
– dokazila o usposabljanju s področja predpisov o ukrepih kmetijske politike in dokazila o usposabljanju s področja meritev površin z GNSS napravami (če so se zaposleni že udeležili usposabljanj, sicer se ta dokazila predložijo naknadno po izvedenem usposabljanju),
– listino, s katero prijavitelj dokazuje, da ima prostore v lasti ali original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal prostore za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila,
– register osnovnih sredstev, v katerem prijavitelj jasno navede, katera postavka v registru osnovnih sredstev se nanaša na priložen spisek. Hkrati za vsako posamezno postavko opreme predloži dokazilo, da posedovana oprema ustreza vsem zahtevanim karakteristikam,
– kopija listine S.BON ali BON-2, ki ne sme biti starejša od 45 dni od roka za oddajo prijav in iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5.5 Ekonomska in finančna sposobnost,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 1 – referenca prijavitelja« (priloga 11) – v primeru, da prijavitelj izpolnjuje navedeno referenco,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Referenca 2 – reference kadrov (vodja projekta)«, »Referenca 2 – reference kadrov (kontrolor in vodjo postopkov pregledov)« (priloga 12) – v primeru, da prijavitelj izpolnjuje navedeni referenci.
Prijava mora biti izdelana in oddana v skladu z določbami javnega razpisa in razpisno dokumentacijo.
Prijava mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih javnega razpisa in mora vsebovati vse priloge, dokazila in podatke, določene v dokumentaciji razpisa.
Prijavitelj, ki odda prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v prijavi resnični. V nasprotnem primeru prijavitelj naročniku odgovarja za vso škodo.
Agencija si pridržuje pravico do vpogleda v original predloženih dokazil ter do preveritve verodostojnosti izjav pri podpisniku le-teh.
IX. Druga določila za pripravo prijave
1. Jezik prijave
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
2. Variantne prijave
Variantne prijave niso dopuščene in se ne bodo upoštevale.
3. Stroški prijave
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave nosi prijavitelj.
4. Veljavnost prijave
Prijava mora biti veljavna 90 dni od roka za oddajo prijav.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da prijavitelji podaljšajo veljavnost prijav za določeno dodatno obdobje.
5. Prijava s podizvajalci
Prijave s podizvajalci niso dopuščene in jih bo agencija štela za neustrezne.
6. Spremembe in umik prijav
Prijavitelji lahko spremenijo ali umaknejo prijave s pisnim obvestilom, ki prispe pred pretekom roka za oddajo prijav. V primeru umika bo prijava po izvedbi postopka odpiranja prijav neodprta vrnjena prijavitelju.
Prijaviteljevo obvestilo o spremembi ali umiku prijave mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot prijava, namesto besede »Prijava« pa mora biti na ovojnici označeno »Sprememba« ali »Umik«. Sprememba oziroma umik prijave se vložita v enem izvodu.
X. Naknadna dokazila
Agencija se lahko odloči, da bo dodatne listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahtevala naknadno, kadarkoli po odpiranju in opravljenem pregledu prijav. V tem primeru bo agencija prijavitelja pozvala, naj v roku 5 dni v vložišče agencije dostavi listine za dokazovanje izpolnjevanja posameznih pogojev.
Če pozvani prijavitelj listin pravočasno ne bo dostavil, ali če bo dostavil listine v nasprotju z zahtevami, bo agencija njegovo prijavo kot nepravilno zavrnila.
XI. Zaupnost postopka
Podatki, povezani s preizkusom, razlago, ocenjevanjem in primerjavo prijav ter priporočilom za izbiro prijavitelja, ne bodo posredovani prijaviteljem ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje upravne odločbe o izbiri.
Podatki, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi agencija, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Kot zaupne lahko prijavitelj označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja označeni kot zaupni.
Agencija bo obravnavala kot zaupne tiste strani dokumentov v javnem razpisu, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »Zaupno«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala prijavo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »Zaupno«.
Agencija ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.
Če bodo kot zaupni označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo agencija prijavitelja pozvala, da oznako zaupnosti umakne. Prijavitelj to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »Preklic«, vpiše datum in čas ter se podpiše.
Če prijavitelj v roku, ki ga določi agencija, ne prekliče zaupnosti, agencija prijavo v celoti zavrne kot nepravilno.
XII. Statusne spremembe prijavitelja
V primeru statusnih sprememb prijavitelja bo agencija ustreznost vsakega takega prijavitelja obravnavala posebej, pri čemer bo izhajala iz stališča, da ne glede na statusne spremembe prijavitelja, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja. Enako velja za naslednika, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega razpisa, pri čemer pa mora imeti na razpolago tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo. Kjer ti pogoji ne bodo v celoti izpolnjeni, agencija kontinuitete ne bo priznavala. V času veljavnosti pogodbe se morebitne spremembe obravnavajo smiselno enako, kot je navedeno zgoraj.
XIII. Finančno zavarovanje
Izbrani izvajalec mora za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.
Pri finančnem zavarovanju mora biti uporabljena valuta evro. Finančno zavarovanje lahko izbrani izvajalec predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije (vzorec za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) ali na svojem obrazcu, ki po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov kot jih je določila agencija, nižjega zneska, kot ga je določila agencija ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbrani izvajalec predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
Za bančne garancije veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Vzorec besedil garancij je v razpisni dokumentaciji.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani izvajalec predložil agenciji najkasneje v roku 10 dni od obojestranskega podpisa pogodbe v skupni višini 10 % od skupne predvidene pogodbene vrednosti (pogodbene vrednosti z DDV).
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati za obdobje enega leta od podpisa pogodbe. Izvajalec bo vsako naslednje leto do izteka veljavnosti pogodbe vsaj en mesec pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti posredoval novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za naslednje obdobje.
Agencija lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
XIV. Rok in način prijave
Rok za prijavo na javni razpis začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi 45. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Prijave z vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali jih osebno vložiti v vložišču agencije.
Pravočasna prijava je tista, ki bo osebno vložena ali priporočeno poslana po pošti v roku 45 dni od objave v Uradnem listu RS.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene: »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalcev pregledov na kraju samem«.
Na ovojnici prijave mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje prijave, označen s strani pošte oziroma vložišča agencije, naslov prijavitelja ter oznaka javnega razpisa. Prijave z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo prijaviteljem.
Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava.
Prijava se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani agencije. Sestavni deli prijave naj bodo, če je mogoče, speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu, ki je določen v točki »VIII. Prijava«.
Agencija ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
XV. Pogodba
Medsebojna razmerja bosta agencija in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo, ki se nanaša na naloge pregledov na kraju samem iz naslova skupne kmetijske politike.
Vzorec pogodbe mora prijavitelj parafirati in priložiti k vlogi, skupaj s seznamom oseb, ki bodo izvajale obdelavo osebnih in drugih varovanih podatkov.
Pred podpisom pogodbe obeh pogodbenih strani mora nosilec javnega pooblastila posredovati izjave o varovanju podatkov za vse kadre.
XVI. Objava javnega razpisa in dodatne informacije glede javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh agencije na naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/javne-objave/ ter je objavljen najmanj 45 dni, šteto od dneva objave.
Vse priloge, ki so obvezni del prijave na javni razpis se objavijo izključno na zgoraj navedenem spletnem naslovu agencije.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo preko elektronske pošte. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti na elektronski naslov aktrp@gov.si, pri čemer naj se obvezno navede sklic: »Za javni razpis št. 3316-9/2022«.
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti