Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1897. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v Občini Sevnica, stran 5981.

  
Na podlagi 15., 65. in 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 56. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 45., 46. in 47. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 159/21) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno besedilo, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
O D R E D B O 
o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v Občini Sevnica 
1. člen
S to odredbo se za cono parkiranja proti plačilu določijo javna parkirišča v Občini Sevnica:
– ob odseku javne poti, št. 594221 Prešernova-pod OŠ in št. 594223 vrtec Prešernova, na zemljišču s parc. št. 515/1 in 515/2, obe k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče Prešernova ulica za trgovino Tuš);
– na delu zemljišča s parc. št. 493/8 in 493/20, obe k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče nad HTC);
– na delih zemljišča s parc. št. 493/24, 493/25, 493/28 in 493/32, vse k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče Trg Svobode);
– na zemljišču s parc. št. 1520/71, k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče Glavni trg);
– na delu zemljišča s parc. št. 29/1 in 1520/13, vse k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče pri Občini Sevnica).
2. člen 
Parkirni prostori na katerih velja obveznost plačila parkirnine so označeni s talnimi označbami modre barve in prometno signalizacijo.
3. člen 
(1) Parkiranje je dovoljeno v obsegu za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik parkirišča.
(3) Za začasno parkiranje interventnih vozil se parkirnina ne plačuje.
4. člen 
(1) Parkirnina se plačuje za vsako začeto uro parkiranja, in sicer za:
– prvo uro 0,10 EUR ter
– za vsako nadaljnjo uro 0,70 EUR.
(2) Parkirnina se plačuje za parkiranje med 6. in 16. uro.
(3) Ob nedeljah, državnih praznikih in v terminih, za katere je izdana posebna odločba Občine Sevnica, se parkirnina ne plačuje.
(4) Parkirnina se plačuje na parkirni napravi oziroma preko mobilnih/spletnih aplikacij.
5. člen 
(1) Uporabnik parkirišča mora plačati parkirnino za ves čas parkiranja.
(2) Plačilo parkirnine na parkomatu je razvidno iz parkirnega listka, ki se dobi na parkirni napravi in ga voznik namesti na vidnem mestu, tako da je čitljiv iz zunanje strani vozila.
(3) Plačilo parkirnine preko mobilne/spletne aplikacije ni potrebno posebej označiti, saj je razvidno iz samega sistema predmetnega plačila.
(4) Voznik mora vozilo, pred iztekom časa za katerega je plačana parkirnina, odstraniti iz parkirišča.
6. člen 
Parkirnina je prihodek proračuna Občine Sevnica.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu Svobode v Sevnici (nad HTC) (Uradni list RS, št. 29/12),
– Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/12),
– Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu Svobode v Sevnici (Uradni list RS, št. 15/15 in 105/15),
– Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici (Uradni list RS, št. 17/17),
– Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici (Uradni list RS, št. 36/21).
8. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 8. 2022.
Št. 007-0002/2022
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost