Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

Ob-2492/22, Stran 1659
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl., v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-12/2022/4 z dne 10. 5. 2022 (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 100SUB-LS22 
Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 – ZVO-2) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in 203/21 67/18) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v so/lasti lokalnih skupnosti.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do K, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2022 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.
Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu so:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi.
Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta. Če iz odločbe o legalizaciji objekta oziroma dovoljenja za objekt daljšega obstoja ni razvidno, da se nanaša na stavbo, zgrajeno pred 1. 7. 2010, mora na poziv Eko sklada vlagatelj v odrejenem roku o tem predložiti druga dokazila. Če jih ne predloži, se šteje, da se odločba o legalizaciji oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja ne nanaša na objekt, ki je bil zgrajen pred 1. 7. 2010.
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K:Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne debeline nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev spodbude. Med obstoječo toplotno izolacijo ne štejejo zidaki, ometi, toplotno izolacijski ometi, toplotno izolacijske opeke, silikatne opeke, porobeton in podobni gradbeni materiali.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije, fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«) z zaključnim slojem,
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic,
– obdelavo špalet in napušča, če je vgrajena toplotna izolacija,
– nakup in vgradnjo zunanjih okenskih polic.
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov brez zaključnih oblog.
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, se ustreznost naložbe preveri po enačbi:Slika 2
V enačbi se upoštevajo le nove toplotne izolacije (lahko tudi toplotne izolacije strešnih panelov), med katerimi ni prezračevanega sloja.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ustrezne toplotne izolacije,
– nakup in vgradnjo strešnih panelov s toplotno izolacijo, če se debelina toplotne izolacije strešnega panela upošteva pri izračunu ustreznosti naložbe,
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje,
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev in vgradnjo vseh potrebnih materialov ter izvedbo celotnega sistema ravne strehe z zaključnimi plastmi.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,1 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,1 W/(m2K).
Za eno ali dvostanovanjske stavbe ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se pravica do spodbude dodeli za zamenjavo obstoječih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.
Ustreznost novih oken in vhodnih vrat bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ustreznost novih lesenih oken, ki bodo vgrajena v eno ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah pa tudi s poročilom o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw.
Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter nakup in vgradnjo novih oken in vhodnih vrat,
– nakup in vgradnjo senčil,
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic,
– popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:
Tip ogrevalne toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov 
ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
-
130
-
slanica (kot npr. zemlja)/voda
170
-
130
-
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, strani 1–82; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi Delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, s popravkom UL L št. 244 z dne 19. 9. 2015; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014).
V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, katere nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, mora toplotna črpalka ustrezati zahtevam Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) oziroma mora izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost toplotne črpalke.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe na območju Mestne občine Celje s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
– nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko,
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin,
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo vgradnje drugih elementov ogrevanja in hlajenja (radiatorji, talno ogrevanje, konvektorji ipd.).
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso ali za zamenjavo stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje, in sicer za:
– kotel na lesno biomaso, skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189), ki mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da:
– sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, 
– sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem,
– sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
– sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem,
– sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih.
Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik vsaj s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi podatkovne dokumentacije, skladne z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
ali
– peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1185), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in izpolnjuje tudi naslednje zahteve:
– izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, 
– vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3 ter
– vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi podatkovne dokumentacije skladne z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla, katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost.
Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega poročila, skladnega s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe na območju Mestne občine Celje s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Za novo kurilno napravo mora biti s strani dimnikarske službe opravljen prvi pregled nove kurilne naprave. Nova kurilna naprava mora biti vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, ki jo vodi pristojno ministrstvo.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev stroški gradnje stavbe za postavitev kotlovnice in zalogovnika za gorivo niso upravičen strošek naložbe.
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare ali za nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali gradnjo novega prostora za toplotno postajo.
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Nepovratna finančna spodbuda se dodeli na osnovi aperturne površine sprejemnika sončne energije oziroma inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
Aperturna površina sprejemnika sončne energije bo preverjena na podlagi merilnega poročila, skladnega s standardi, veljavnimi v času njegove izdaje, oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov,
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema,
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava).
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %. Nobena stanovanjska prezračevalna naprava ne sme presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, nestanovanjske prezračevalne naprave z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηtnrvu) vsaj 68 %.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske prezračevalne naprave podatkovnega lista izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave.
Če prezračevalna naprava ni zajeta v področju uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 mora prezračevana naprava ustrezati Uredbi Komisije (EU) št. 1253/2014 oziroma mora izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo prezračevalne naprave,
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim sistemom razsvetljave v stavbi.
Upoštevani bodo energijsko učinkoviti sistemi razsvetljave v stavbi izvedeni z LED tehnologijo, pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pa izvedeni z modularnimi LED svetili.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave,
– nakup in vgradnjo LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov,
– nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
– vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo,
– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
– predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.
Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za zamenjavo zasilne razsvetljave, klasičnih svetlobnih virov (žarnice z žarilno nitko, halogenske sijalke, fluorescenčne sijalke itd.) z LED sijalkami, za vgradnjo LED sistemov v novogradnje, za reklamno razsvetljavo, za zunanjo razsvetljavo (zunaj območja objekta), za zamenjavo ali posodobitev obstoječih sistemov LED razsvetljave, nakup in montaža prilagoditvenih elementov za namestitev razsvetljave (npr. dodatni kovinski in drugi nosilci itd.) ali če je bila obstoječa razsvetljava že odstranjena.
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi
Pravica do spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega obstoječega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.
Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora vsebovati:
– tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja,
– izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo dvižnih vodov,
– izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa,
– risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi),
– podroben popis materiala in del.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih,
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje,
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni,
– izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna,
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja,
– nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja,
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja,
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja,
– izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov.
2. Vir in višina sredstev ter višina spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE), zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Višina nepovratnih sredstev znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe z vključenim davkom na dodano vrednost.
Nepovratna finančna spodbuda, določena na način kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) poviša za 25 %, če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena ZTNP-1.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so lokalne skupnosti, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v njihovi so/lasti, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.
Lastništvo predmetne nepremičnine bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo in druge listine.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 100SUB-LS22 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji objekta oziroma dovoljenja za objekt daljšega obstoja. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem,
– pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo osebo v primeru, ko naložbe ne izvaja lastnik (npr. pogodba o financiranju, energetsko pogodbeništvo ipd.),
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi
– predračun izvajalca naložbe, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora predračun vsebovati tudi tip fasadnega sistema oziroma fasadnega panela,
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011 s popravkom (UL L št. 103/2013; v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu,
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da kontaktni fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 za druge fasadne sisteme oziroma fasadne panele,
– fotografija dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala, oziroma v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade fotografije vseh strani stavbe v celoti,
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena.
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi
– predračun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije,
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu,
– fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana.
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, oznako, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije,
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu,
– izjava o lastnostih panelnega strešnega elementa, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če se toplotna izolacija strešnega panela upošteva pri izračunu ustreznosti naložbe,
– fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je predmet naložbe.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del, točno oznako ter toplotno prehodnost oken Uw in vhodnih vrat Ud, njihovo število in površino ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva,
– izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora vsebovati tudi vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če leseno okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si,
– fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki bodo zamenjana, s pripisom postavk, navedenih na predračunu.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove ogrevalne toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe,
– podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma za toplotno črpalko večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, priloge, ki izkazujejo ustreznost ogrevalne toplotne črpalke,
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke).
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe,
– za novi kotel na lesno biomaso: podatkovna dokumentacija, skladna z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma drugo ustrezno dokazilo; za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo, skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si.,
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika,
– fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.).
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,
– fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve toplotne postaje.
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so predmet naložbe,
– merilno poročilo, skladno s standardi, veljavnimi v času njegove izdaje, oziroma drugo ustrezno dokazilo, če sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave,
– fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
– predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave,
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma za prezračevalne naprave, ki niso zajete v področju uporabe Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 (UL EU, št. L 337/2014), priloge, ki izkazujejo ustreznost prezračevalne naprave,
– fotografije prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z označeno lokacijo namestitve.
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi
– predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave, s popisom vgrajenih LED svetil, LED svetilk oziroma LED modulov in ostale opreme,
– svetlobno-tehnični izračun, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave; kadar je več stavb, je potrebno izdelati svetlobno-tehnični izračun ločeno za vsako posamezno stavbo,
– podatki proizvajalca o LED svetilih, LED svetilk ali LED modulov (znamka, komercialna oznaka, tip, in tehnični podatki, kot so max. moč idr.), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v podatkovni dokumentaciji,
– fotografije obstoječega sistema razsvetljave in vgrajenih svetil,
– če je zamenjava razsvetljave predmet obnove večjega elektro-instalacijskega sistema v stavbi, je potrebno natančno določiti postavke, ki se nanašajo izključno na zamenjavo razsvetljave.
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi
– predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitve termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom projekta za izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja,
– projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja,
– fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi radiatorski ventili).
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude. Legalnost gradnje stavbe vlagatelj zagotavlja tudi s podpisom izjave, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja.
V primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med navedbami vlagatelja v Izjavi o legalnosti in namembnosti in podatki, razvidnimi iz uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi ustrezne upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja stavbe oziroma njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, ki bodo izkazovala skladnost gradnje stavbe s predpisi. V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude. Če se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in izplačilu sredstev, Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa lahko naznani pristojnim organom (npr. gradbeni inšpekciji).
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. V primeru dvoma mora vlagatelj na poziv Eko sklada predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da bo načrtovana naložba oziroma da je izvedena naložba izvedena skladno s kulturnovarstevnimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju. Če vlagatelj na poziv Eko sklada navedenega dokazila ne predloži, se šteje, da ne gre za naložbo, skladno s kulturnovastvenimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, ki so javno objavljene (https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/article/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene (npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in da so bila sredstva vlagatelju že izplačana, Eko sklad pravico do pridobljenih sredstev odvzame. Vlagatelj mora že izplačana sredstva Eko skladu vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
c) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe
Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, ki dokazujejo primernost in ustreznost opreme, dane na trg.
d) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne, obnovljene in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) vpis stavbe v kataster stavb
Stavba, ki je predmet spodbude oziroma v kateri bo naložba izvedena, mora biti vpisana v kataster stavb.
g) datum zaključka naložbe
Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in bo izvedena od 1. 1. 2022 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
h) izvedba naložbe pod tržnimi pogoji
Material za izvedbo naložbe mora biti kupljen oziroma storitev mora biti naročena pod tržnimi pogoji. V primeru, ko višina stroška nakupa oziroma naročila znatno presega tržno ceno, Eko sklad kot strošek upošteva tržno ceno.
i) prepoved odstranitve oziroma odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.
j) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
k) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.
b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani vlagatelja,
– račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe,
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz prejšnje alineje,
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu, ki so predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji),
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije vseh izoliranih sten in fasad stavbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vidne vse izolirane stene, ki so bile predmet naložbe.
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji),
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe.
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji),
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje novega okna,
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki zagotavljajo tesnjenje okenske rege med špaleto in okenskim okvirjem v treh ravneh,
– fotografije vseh novih oken, tako da so ta v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje kot tudi notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke),
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
– pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opravljenem prvem pregledu nove kurilne naprave oziroma drug dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje,
– fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je obvezen glede na določila javnega poziva),
– fotografija napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009), pritrjene na kotlu, skladnem z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na kurilni napravi.
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje,
– fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi
– fotografijo vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
– fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav.
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi
– fotografije vgrajenih svetil, sijalk ali sistemov razsvetljave.
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi
– poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja,
– poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom,
– fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja.
Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke.
c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun vlagatelja.
6. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
7. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
9. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero je izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 in nasl.), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve oziroma odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti