Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1869. Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center, stran 5900.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17), so Občinski svet Občine Škofja Loka na 25. redni seji dne 21. 4. 2022, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji dne 25. 4. 2022 in Smučarska zveza Slovenije, Združenje smučarskih panog, Podutiška cesta 146, Ljubljana dne 16. 5. 2022 sprejeli
A K T 
o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom se za razvoj smučarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter turistične dejavnosti na območju občin ustanoviteljic ustanavlja Zavod STC Stari vrh, smučarsko turistični center.
S tem aktom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, viri in načini pridobivanja sredstev za delo zavoda, knjigovodsko in finančno poslovanje zavoda, nastopanje v pravnem prometu, nadzor nad poslovanjem zavoda ter medsebojne pravice, odgovornosti in obveznosti ustanoviteljev in zavoda.
IME IN SEDEŽ ZAVODA 
2. člen 
Ime zavoda je: Zavod STC Stari vrh, smučarsko turistični center.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod STC Stari vrh.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
Sedež zavoda je Sveti Lenart 51, Sveti Lenart, 4227 Selca.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA 
3. člen
Ustanovitelji zagotovijo finančna in materialna sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda, in sicer:
– Občina Gorenja vas - Poljane v vrednosti 3.000,00 EUR,
– Občina Škofja Loka v vrednosti 3.000,00 EUR,
– Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog v vrednosti 3.000,00 EUR,
ter zagotovijo druge, z zakonom določene pogoje.
DEJAVNOSTI ZAVODA 
4. člen 
Da bi zavod lahko izvrševal svoje naloge in funkcije, ima registrirane naslednje dejavnosti:
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.120
Prenos električne energije
35.140
Trgovanje z električno energijo
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
47.640
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.392
Obratovanje žičnic
52.100
Skladiščenje
55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201
Počitniški domovi in letovišča
55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
56.101
Restavracije in gostilne
56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.104
Začasni gostinski obrati
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.200
Posredovanje začasne delovne sile
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.120
Dejavnost športnih klubov
93.130
Obratovanje fitnes objektov
93.190
Druge športne dejavnosti
93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292
Dejavnost smučarskih centrov – glavna dejavnost
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJEV 
5. člen
Z vpisom akta o ustanovitvi zavoda v sodni register pridobi zavod pravno sposobnost.
Trajanje zavoda ni časovno omejeno.
6. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle le v okviru dejavnosti, ki je določena s tem aktom in vpisom v sodni register.
Zavod je pravna oseba, nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami.
Ustanovitelji medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti (npr. financiranje poslovanja zavoda, vlaganje sredstev v zavod, izročitev sredstev v uporabo zavodu, sofinanciranje investicij …) uredijo s sklenitvijo posebne pogodbe.
7. člen 
Za obveznosti zavoda ustanovitelji ne odgovarjajo.
ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor zavoda.
SVET ZAVODA 
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo po dva predstavnika vsakega od ustanoviteljev in en predstavnik delavcev zavoda (če ima zavod zaposlene delavce).
Sestava sveta zavoda se lahko spremeni na podlagi določb statuta.
Trajanje mandata članom sveta zavoda in pristojnosti, se določijo s statutom zavoda.
DIREKTOR ZAVODA 
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda.
Za imenovanje direktorja se izvede predhodni javni razpis, svet zavoda pa lahko odloči, da predhodni javni razpis ni potreben. Ostale pogoje in postopke imenovanja direktorja zavoda ureja Statut.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
11. člen 
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, ga predstavlja ter zastopa brez omejitev. Odgovoren je za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanoviteljev, s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu, s sklepanjem pogodb, prostovoljnimi prispevki, s sredstvi na podlagi javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov, podeljenih koncesij, z darili, volili, dotacijami in z drugimi oblikami donacij.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
13. člen
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
14. člen 
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Druge splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI 
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev zavoda, so stroški zavoda.
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA 
16. člen 
Zavod mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.
Zavod sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu zavoda.
17. člen 
Zavod mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi.
18. člen 
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena organizacija.
POSLOVNA SKRIVNOST 
19. člen 
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi direktor zavoda s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni ustanovitelji in ostali zaposleni, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.
Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prvega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
PRENEHANJE ZAVODA 
20. člen 
Zavod preneha:
– če tako sklenejo ustanovitelji;
– če sodišče ugotovi ničnost vpisa;
– s stečajem;
– s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Prenehanje se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.
SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI 
21. člen 
O spremembi akta o ustanovitvi odločajo ustanovitelji. Direktor zavoda je dolžan spremembo akta o ustanovitvi prijaviti za vpis v register.
KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Zavod prijavi za vpis v register vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
Ob ustanovitvi zavoda vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, s sklepom imenujeta župana občin ustanoviteljic in Smučarska zveza Slovenije.
23. člen 
Občini ustanoviteljici ta akt objavita v svojem uradnem glasilu, Občina Škofja Loka v Uradnem glasilu slovenskih občin, Občina Gorenja vas - Poljane v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. maja 2022
Smučarska zveza Slovenije 
Enzo Smrekar, predsednik
Št. 014-7/2022
Gorenja vas, dne 25. aprila 2022
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 
Št. 322-2/2022
Škofja Loka, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Škofja Loka 
Tine Radinja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti