Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2999. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
3000. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3001. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3002. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3003. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3004. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3005. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3006. Sklep o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3007. Sklep o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3008. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo
3009. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
3010. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje

MINISTRSTVA

3011. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
3012. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
3013. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije
3014. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
3015. Odločba o prenehanju ustanove »Fundacija SC 21, ustanova«
3075. Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
3076. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3077. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3016. Operativno-tehnična zahteva o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3017. Sklep o višini stroškov izpita

OBČINE

Celje

3018. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova vas – območje NV-4-1
3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje sever
3020. Sklep št. 1/2022 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3021. Sklep št. 3/2022 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Cerkno

3022. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti Občine Cerkno
3023. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022
3024. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno
3025. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno
3026. Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 na območju enote urejanja prostora KE09/A9
3027. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

3028. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3029. Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa

Ig

3030. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2022

Kanal ob Soči

3031. Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal
3032. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2022

Koper

3072. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
3073. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu PH Sonce
3074. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3033. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju splošne medicine v Domu upokojencev Kranj
3034. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1015/10 (ID 7260956) in katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1016/2 (ID 7260923)
3035. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 999/3 (ID 7274236)
3036. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 74/36 (ID 6056784)
3037. Sklep o spremembi Sklepa o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje
3038. Sklep o spremembi Sklepa o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo

Ljubljana

3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
3040. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
3041. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3042. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b)
3043. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Park varne mobilnosti«

Ljubno

3044. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2022

Odranci

3045. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2022

Piran

3046. Sklep o zavrnitvi Elaborata lokacijske preveritve

Prebold

3047. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2022

Rečica ob Savinji

3048. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022

Ribnica

3049. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Ribnica

Semič

3050. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Semič
3051. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič
3052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
3053. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Semič

Škocjan

3054. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2023
3055. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2024
3056. Odlok o porabi sredstev rezervnega sklada proračunske rezerve
3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan
3058. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan
3059. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škocjan

Trebnje

3060. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje
3061. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2022
3062. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2022
3063. Sklep o potrditvi Operativnega programa za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Trebnje

Turnišče

3064. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Turnišče

Železniki

3065. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Železniki
3066. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

Žirovnica

3067. Obvezna razlaga šestega odstavka 115. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
3068. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
3070. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Žirovnica
3071. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti