Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Št. 33002-01/2022 Ob-3201/22, Stran 2190
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 1. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 41/22) Občina Škofljica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica 
I. Podatki o naročniku: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, matična številka: 5844602, ID za DDV: SI72177918, zakoniti zastopnik: Ivan Jordan, župan.
II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 41/22).
III. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
IV. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje Občine Škofljica (v nadaljevanju: občina).
V. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje deset let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
VI. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
3. ima poravnane davke in prispevke,
4. ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
5. izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
6. izkaže finančno sposobnost,
7. predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
8. ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
9. prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
10. mora imeti veljavno odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
11. na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
12. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim,
13. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
14. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,
15. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe,
16. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
17. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali,
18. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,
19. imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. Ponudbena cena prijavitelja;
2. Dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja, s katerimi izkaže strokovno, organizacijsko in finančno usposobljenost.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe;
4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;
5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditipredpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini;
6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila;
7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzroči fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi;
8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;
9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun;
10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;
11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
IX. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Škofljica.
X. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 28. 10. 2022 do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3) in najmanj tri priloge k obrazcu 4 (referenčno potrdilo ponudnika);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali);
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali);
7. Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije;
8. Kuverta mora biti opremljena tako, da se nanjo zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije;
9. Fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
10. Fotokopijo dokazila o izobrazbi vodje zavetišča;
11. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija); oziroma dokazilo, da imajo to dejavnost registrirani sami;
12. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
13. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
14. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
15. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni;
16. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil.
XI. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je vključno 28. 10. 2022 do 12. ure. Šteje se, da je prijava pravočasna če najkasneje do 28. 10. 2022 do 12. ure prispe na vložišče Občine Škofljica, bodisi po pošti ali je oddana osebno.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 10. 2022 ob 13. uri v sejni sobi Občine Škofljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
XII. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
XIII. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa možen upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva, ko jo je prejel.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
XIV. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru: Občina Škofljica bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
XV. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti najkasneje v osmih dneh od sklenitve koncesijske pogodbe.
XVI. Razpisna dokumentacija, informacije
Informacije o razpisu zainteresirani dobijo pri Mileni Zorc po elektronski pošti milena.zorc@obcina.skofljica.si.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva veljavnosti do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Škofljica https://www.skofljica.si.
XVII. Končna določba: ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Škofljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti