Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3046. Sklep o zavrnitvi Elaborata lokacijske preveritve, stran 9175.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. aprila 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
S tem sklepom se zavrne Elaborat lokacijske preveritve za parcele številka 1828/12, 1828/92, 1828/103, 1828/133, 1828/134, 1828/135, 1828/136, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1824/12, 1824/13, 1824/14, vse k. o. 2631 Portorož, ki ga je izdelalo podjetje Arhitravi d. o. o. junija 2020, z naslednjo vsebino:
2. 
(1) Dovoli se začasna raba prostora na območju veljavnega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za turistično stanovanjsko območje Metropol v Portorožu (Uradne objave št. 13/89, 24/94, 17/06) na parc. št. 1828/12, 1828/92, 1828/103, 1828/133, 1828/134, 1828/135, 1828/136, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1824/12, 1824/13, 1824/14, vse k. o. 2631 Portorož.
(2) Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1764.
3. 
Na parcelah številka 1828/12, 1828/92, 1828/103, 1828/133, 1828/134, 1828/135, 1828/136, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1824/12, 1824/13, 1824/14, vse k. o. 2631 Portorož, je možna postavitev začasnih objektov in ureditev območja pod naslednjimi pogoji:
(1) Dopustna je postavitev objektov, klasifikacija po CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (kot so npr. kamp, kamp prikolice in mobilne hiške za kratkotrajno nastanitev).
(2) Dopustna je postavitev začasnih enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov in izvedba drugih ureditev okolice, če so le te povezane s funkcijo kampa, vse v skladu z uredbo o razvrščanju objektov, kot so: varovalne ograje, oporni zidovi, mejni zidovi, nadstrešnice, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo ipd. Vsi objekti morajo biti oblikovani enostavno in usklajeno z osnovno zazidavo.
(3) Maksimalna dopustna višina ograj je 2,5 m in opornih zidov 2 m.
(4) Višina objektov ne sme presegati višine 3,50 m. Odstopanja pri oblikovanju in maksimalnem višinskem gabaritu so dopustna v primeru, ko gre za prefabricirane objekte oziroma proizvode, ki so kot celota dani na trgu, pri katerih je oblikovanje podrejeno tehnologiji (npr. mobilne hiške). Nadstrešnice lahko imajo ravno streho ali enokapno streho v minimalnem naklonu.
(5) Mobilne hiške za potrebe kampa se lahko postavijo na mejo parcele.
(6) Pozidanost območja lokacijske preveritve oziroma parcele, namenjene gradnji turističnega kampa, ne sme presegati 40 %. Parcela, namenjana gradnji za kamp, je lahko manjša od območja lokacijske preveritve.
Sklep velja do sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta in občinskega prostorskega načrta, vendar največ za obdobje sedmih let.
4. 
Elaborat lokacijske preveritve se zavrne na podlagi negativnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor št. 35038-1172020/4-1091-3 z dne 17. avgusta 2020.
5. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-6/2020
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17, nel prosieguo ZUrep-2) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 20a seduta ordinaria del 15/4/2021 approva la seguente
D E T E R M I N A 
1. 
Con la presente Determina si respinge l’Elaborato concernente la verifica urbanistica per le particelle numero 1828/12, 1828/92, 1828/103, 1828/133, 1828/134, 1828/135, 1828/136, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1824/12, 1824/13, 1824/14, tutte c. c. 2631 Portorose, prodotto dalla società Arhitravi d.o.o., nel giugno 2020, con il seguente contenuto:
2. 
(1) È ammesso l’uso temporaneo dello spazio nell’area del vigente Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per il comprensorio turistico residenziale Metropol a Portorose (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, nn. 13/89, 24/94, 17/06) sulle particelle nn. 1828/12, 1828/92, 1828/103, 1828/133, 1828/134, 1828/135, 1828/136, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1824/12, 1824/13, 1824/14, tutte c.c. 2631 Portorose.
(2) Numero di identificazione nella raccolta degli atti territoriali: 1764.
3. 
Sulle particelle catastali nn. 1828/12, 1828/92, 1828/103, 1828/133, 1828/134, 1828/135, 1828/136, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1824/12, 1824/13, 1824/14, tutte c.c. 2631 Portorose, è possibile sistemare fabbricati temporanei e allestire l’area alle seguenti condizioni:
(1) È ammessa la sistemazione di fabbricati, appartenenti alla categoria di classificazione CC-SI 24122 Altre opere di ingegneria civile progettate per lo sport, la ricreazione e il tempo libero (ad es. campeggi, roulotte da campeggio e casette mobili per l'alloggio a breve termine).
(2) È ammessa la sistemazione di fabbricati temporanei semplici, non impegnativi e meno impegnativi nonché la realizzazione di altri assetti delle aree circostanti qualora le stesse concernano le funzioni del campeggio, tutto in conformità con il Regolamento sulla classificazione dei fabbricati, quali: barriere di sicurezza, muri di sostegno, muri confinanti, tettoie, allacciamenti alle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica ecc. Tutti i fabbricati devono essere progettati in modo semplice e in armonia con la costruzione di base.
(3) L’altezza massima permessa delle recinzioni è di 2,5 m, mentre dei muri di sostegno è di 2 m.
(4) L’altezza dei fabbricati non deve superare 3,5 m. Gli scostamenti nell'ideazione e nell’altezza limite sono ammissibili nel caso di strutture o prodotti prefabbricati immessi sul mercato come un insieme per i quali la progettazione è subordinata alla tecnologia (ad es. casette mobili). Le tettoie possono avere un tetto piano o a una falda con inclinazione minima.
(5) Per le necessità del campeggio le casette mobili possono essere posizionate sul confine della particella.
(6) L’edificazione dell’area della verifica urbanistica ovvero della particella destinata alla costruzione del campeggio turistico non deve superare il 40 %. La particella destinata alla costruzione del campeggio può essere inferiore all’area della verifica urbanistica.
La Determina è in vigore fino all’adozione del piano regolatore particolareggiato comunale, tuttavia per un periodo massimo di sette anni.
4. 
L’Elaborato di verifica urbanistica è respinto in base al parere negativo del Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale n. 35038-1172020/4-1091-3 del 17/8/2020.
5. 
La presente Determina entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-6/2020
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti