Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Št. 110-9/2022/1 Ob-3211/22, Stran 2198
Na podlagi sklepa 4. redne seje sveta šole z dne 29. 9. 2022 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 29, 2364 Ribnica na Pohorju prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni.
Kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 29, 2364 Ribnica na Pohorju, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Ribnica na Pohorju 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti