Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3072. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022, stran 9207.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 
Št. 410-114/2020
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 
1. člen 
V 19. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 204/21 in 99/22) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. se lahko, skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin, v letu 2022 zadolži do višine 2.066.667,00 EUR.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-114/2020
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sull’integrazione al Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 
Prot. n. 410-114/2020 
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18) e in conformità all’articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – Sentenza della CC, 203/20 – Sigla: ZIUPOPDVE, 174/20 – Sigla: ZIPRS2122, 15/21 – Sigla: ZDUOP) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 6 ottobre 2022, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’integrazione al Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 
Articolo 1 
Nell’articolo 19 del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 3/21, 204/21 e 99/22) si aggiunge un nuovo terzo comma che recita ora come segue:
«In conformità all’articolo 10/g della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento consentito all’AP Marjetica Koper S.r.l. nell’anno 2022 è pari a 2.066.667,00 EURO.»
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 410-114/2020
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti