Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3058. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan, stran 9194.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 86/10) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 18. redni seji dne 27. 9. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Škocjan na predlog Sveta zavoda OŠ Frana Metelka Škocjan in Vrtca Radovednež Škocjan določa kriterije, način in postopek sprejemanja otrok v oddelke vrtca.
II. SPREJEM OTROK V VRTEC 
A) Sprejem otrok v vrtec
2. člen 
V redne oddelke vrtca se sprejemajo predšolski otroci z namenom pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, za izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti. Otroci s posebnimi potrebami se sprejemajo v vrtec v skladu z veljavno zakonodajo.
3. člen 
V vrtec se sprejemajo predšolski otroci, ko dopolnijo starost najmanj enajst mesecev.
Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti od enega leta do treh let,
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke.
4. člen 
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in drugi normativi.
B) Vpis otrok v vrtec
5. člen 
Vrtec sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca, na spletni strani Občine Škocjan lahko tudi v občinskem glasilu. Komisija za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto odloča o vlogah, ki so na naslov vrtca prispele v razpisnem roku (v razpisanem roku od … do … v mesecu razpisa).
C) Postopek sprejema otrok v vrtec
6. člen 
Otroci se sprejmejo v programe vrtca na podlagi Vloge za vpis otroka v vrtec. Vloge za vpis so na voljo v tajništvu šole, v vrtcu in na spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec osebno vložijo starši oziroma skrbniki otroka v tajništvo OŠ Frana Metelka Škocjan, v vrtcu pri vodji vrtca ali jo pošljejo po pošti.
Vloga za vpis otroka v vrtec mora vsebovati potrebne podatke o otroku in starših oziroma skrbnikih.
Sprejeta Vloga za vpis se vpiše v evidenco prijav in označi z zaporedno številko.
Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v prijavi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.
7. člen 
Kadar vrtec lahko sprejme vse otroke, katerih starši so oddali vloge za sprejem otroka v vrtec, o sprejemu odloči ravnatelj. V primeru, da je vlog za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija.
Komisijo imenuje ravnatelj. Sestavljajo jo trije člani:
– 1 član – predstavnik strokovnih delavcev (vzgojiteljica/pomočnica vzgojiteljice), ki ga v imenovanje predlaga ravnateljica,
– 1 član – predstavnik staršev, ki ga v imenovanje predlaga svet staršev,
– 1 član – predstavnik ustanovitelja, ki ga predlaga v imenovanje župan.
Delo komisije vodi predsednik. Komisija je sklepčna, če so prisotni najmanj 3 člani. Mandat članov komisije traja štiri leta. Isti član komisije je lahko imenovan zaporedoma največ dvakrat. Mandat predstavniku sveta staršev preneha, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Na svoji prvi seji, ki jo skliče ravnatelj OŠ Frana Metelka Škocjan, izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.
8. člen 
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Komisija oblikuje prednostni seznam tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
9. člen 
Komisija dela na sejah. Komisija sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov.
10. člen 
Zoper odločitev zavoda lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet staršev, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu odgovora v skladu z Zakonom o vrtcih s spremembami in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten. O ugovoru odloči svet staršev ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta staršev lahko starši sprožijo upravni spor.
11. člen 
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje vse bistvene podatke o obravnavi.
D) Kriteriji za sprejem otrok v vrtec
12. člen 
Pri obravnavi vlog za sprejem otrok za tekoče šolsko leto (s 1. 9.) imajo prednost vloge z najzgodnejšim datumom vključitve otroka v vrtec.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev.Slika 1
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Zap. št.
Kriteriji
Število možnih točk
1.
Prebivališče (upošteva se ena izmed možnosti)
a.
Starši oziroma zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče na območju Občine Škocjan.
50
b.
Eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Občini Škocjan.
35
2.
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino.
35
3.
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev.
10
4.
Otrok, ki je eno leto pred vstopom v šolo.
20
5.
Že vključeni otroci (ne glede na število) v vrtec iz iste družine v šolskem letu aktualnega vpisa.
5
6.
Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši o tem predložijo potrdilo zdravnika.
50
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
E) Sprejem in izpis otrok
13. člen 
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v zavod do vstopa v osnovno šolo. Vzgojne skupine se praviloma preoblikujejo s 1. septembrom za prihodnje šolsko leto. Če se pokaže potreba po spremembi vzgojnih skupin čez šolsko leto zaradi vključevanja dodatnih otrok v vrtec, vrtec preoblikuje skupine med šolskim letom.
14. člen 
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, vrtec v odločbi določi datum vključitve v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je zakonsko določen, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
15. člen 
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca na posebnem obrazcu. Izpis iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. v mesecu. Sklep o izpisu otroka iz vrtca pa lahko sprejme tudi ravnatelj.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Škocjan na svoji seji.
17. člen 
Vzgojitelji na roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta ali ob sprejemu otroka v vrtec med letom, starše otrok seznanijo z določbami tega pravilnika.
18. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 14/12, 43/15).
20. člen 
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0004/2022-3
Škocjan, dne 27. septembra 2022
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti