Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3016. Operativno-tehnična zahteva o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu, stran 9105.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16in 47/19) ter 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvajanje (a) odstavka točke ATCO.B.030 Uredbe Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa, v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011, kot je bila nazadnje popravljena s popravkom UL L 119, 9. 5. 2017, 1.6 točke Priloge IV v povezavi z 20. členom in 4.4.2 točke Priloge VIII v povezavi z 48. členom Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91, kot je bila popravljena s Popravkom UL L 205, 5. 8. 2019, in ob upoštevanju SERA.14015 Uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010, kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/469 z dne 14. februarja 2020, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O-T E H N I Č N O    Z A H T E V O 
o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva določa uporabo slovenskega jezika za radiotelefonsko komunikacijo med zrakoplovom in zemeljsko postajo, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, ter ocenjevanje znanja slovenskega jezika za namene civilnega letalstva.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:
»slovenski jezik za radiotelefonsko komunikacijo« pomeni standardizirano frazeologijo VFR in pogovorni jezik;
»frazeologija VFR« pomeni frazeologijo za vizualno letenje v slovenskem jeziku, ki temelji na standardizirani frazeologiji iz Dodatka 1 k AMC1 SERA.14001 Uredbe (EU) št. 923/2012, kot je bila nazadnje spremenjena z ED Decision 2021/014/R z dne 24. novembra 2021: Sprememba 4 k izdaji 1 sprejemljivih načinov skladnost in navodil k pravilom letenja.
3. člen 
(uporaba slovenskega jezika za radiotelefonsko komunikacijo) 
Slovenski jezik se sme uporabljati za splošni zračni promet, za lete, ki se izvajajo po pravilih vizualnega letenja v zračnem prostoru razredov E in G, v CTR ter za lete v primeru sile.
Kontrolorji zračnega prometa in osebje služb informacij za letenje (FIS), ki izvajajo storitve služb zračnega prometa v zračnih prostorih iz prejšnjega odstavka, zagotovijo radiotelefonsko komunikacijo v slovenskem jeziku.
4. člen 
(frazeologija VFR) 
Pri letih, ki se izvajajo po pravilih vizualnega letenja v zračnih prostorih iz prejšnjega člena, se sme uporabljati frazeologija VFR, ki je priloga te operativno-tehnične zahteve.
5. člen 
(ocenjevanje znanja slovenskega jezika) 
Obvladanje frazeologije VFR se preveri s primernim preizkusom znanja.
Znanje pogovornega jezika osebe, katere materni jezik ni slovenščina, se dokaže z ustreznim šolskim spričevalom, pridobljenim v RS, ali z uporabo metode ocenjevanja znanja slovenščine.
Ustrezno znanje slovenskega jezika za radiotelefonsko komunikacijo pomeni znanje jezika in frazeologije VFR na najmanj uporabniški (četrti) stopnji znanja jezika, kot ga opredeljujeta Dodatek 1 k Prilogi 1 Uredbe Komisije (EU) 2015/340 in Dodatek 2 k Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011.
6. člen 
(začetek uporabe frazeologije VFR) 
Frazeologija VFR iz priloge te operativno-tehnične zahteve se uporablja v letalski komunikaciji od 1. 12. 2022 dalje.
7. člen 
(veljavnost) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z začetkom veljavnosti te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 1/16).
Ljubljana, dne 29. septembra 2022
Dr. Andreja Kikec Trajković 
v.d. direktorja 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti